Vuosikertomus 2013 | In English |

Ympäristövastuun tunnusluvut

Taulukossa esitellään keskeisimmät ympäristövastuun tunnusluvut. Tunnusluvut esitetään kattavasti kestävän kehityksen raportin GRI-osiossa.

2013 2012 2011
Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia 21,4 20,7 23,5
Rikkidioksidipäästöt, tonnia 22 200 19 800 24 900
Typenoksidien päästöt, tonnia 32 200 29 400 36 000
Hiukkaspäästöt, tonnia 20 800 16 000 16 600
ISO14001-ympäristösertifioidut toiminnot, % liikevaihdosta 100 95 95
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 202 171 192
5 vuoden keskiarvo EU:ssa, g/kWh 70 60 67
Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, g/kWh 196 177 192
5 vuoden keskiarvo, g/kWh 186 179 169
Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde, % 61 64 67
5 vuoden keskiarvo, % 66 67 68
CO2-päästöttömän energian osuus sähköntuotannossa, % 63 68 65
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % 29 36 31
Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % 21 20 16
Primäärienergian kulutus, TWh 146 149 157
Kipsin hyötykäyttö, % 99 891)* 1001)*
Tuhkan hyötykäyttö, % 48 51 52
Ympäristöluparikkomukset, kpl 14 12 20
Vedenotto, miljoonaa m3 2 460* 2 2102)* 2 5602)*
josta jäähdytysvettä, miljoonaa m3 2 245* 2 0172)* 2 5172)*
Lämpökuorma vesistöihin, TWh 19 17 21
*) Lukua muutettu varmennuksen yhteydessä maaliskuussa 2014
1) Laskettu uudelleen rikinpoistotuotteiden uudelleenluokittelun perusteella
2) Laskettu uudelleen laitoskohtaisen vesitaseselvityksen perusteella
Sähköntuotannon CO2-ominais-
päästöt EU:ssa vuosina
2011-2013, gCO2/kWh
Energian kokonaistuotannon
CO2-ominaispäästöt vuosina
2011-2013, gCO2/kWh
Polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde vuosina
2011-2013, %
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset