Vuosikertomus 2013 | In English |

Markkinoiden kehitys

Viime vuosien markkinakehitys on ajanut Euroopan sähkösektorin murrokseen. Vuodesta 2010 lähtien alan toimijat ovat menettäneet markkina-arvostaan keskimäärin noin viidenneksen, pelkästään sähkön tuotantoon keskittyneet toimijat jopa enemmän.

Muutoksen ajureina ovat olleet talouden alavireen aiheuttama heikentynyt teollinen sähkön kysyntä, voimakkaasti lisääntynyt ja tuettu, markkinaehtoista tuotantoa syrjäyttänyt uusiutuva energia sekä kasvanut epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus energiapoliittisen sääntelyn lisäännyttyä niin kansallisella kuin EU:n tasolla. Sähkön markkinahinta on laskenut ja energiayhtiöt ponnistelevat selvitäkseen pääomavaltaisista investoinneista johtuvasta velkataakastaan. Euroopan teollisuuden kilpailuasemaa etenkin Yhdysvaltoihin nähden heikentää myös markkinoille rynnistänyt liuskekaasu.

Murros energia-alalla jatkui vuonna 2013 eikä Euroopan taloustilanne helpottanut alan yritysten tilannetta. Talouden yleisiä kasvuennusteita laskettiin entistä alemmaksi, mikä on heijastunut sähkön kysynnän ennusteisiin niin Euroopassa kuin Venäjälläkin. Kasvunäkymät alalla ovat yleisesti vaatimattomat ja esimerkiksi Fortumin arvio

sähkönkulutuksen vuotuisesta kasvusta Pohjoismaissa on pysynyt noin 0,5 % tasolla jo pitkään.

Murros energia-alalla jatkui vuonna 2013 eikä Euroopan taloustilanne helpottanut alan yritysten tilannetta.

Samanaikaisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuva tuettu tuotanto lisääntyi voimakkaasti Euroopassa vuonna 2013 uusiutuvalle energialle poliittisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuutena energiamarkkinoiden kehitys eteni kohti kansallisia ja aiempaa säädellympiä ratkaisuja eurooppalaisten ja markkinaehtoisten ratkaisujen sijaan.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että keskustelu päästökauppajärjestelmän rakenteellisesta muutoksesta ja

uusiutuvan energian tukijärjestelmistä jatkui vilkkaana. Komissio antoi ehdotuksensa järjestelmän uudistamiseksi tammikuussa 2014, mutta päätökset siirtyvät tulevan komission ja parlamentin kaudelle.

Samanaikaisesti komissio on uudistamassa ympäristö- ja energiatukia koskevaa valtiontukiohjetta. Uudistuksella tähdätään markkinalähtöisempiin ja harmonisoidumpiin uusiutuvan energialähteiden tukiin tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisäämiseksi.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset