Vuosikertomus 2013 | In English |

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lataa Excel
Osake-
pää-
oma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Muut oman
pääoman erät
Emo-
yhtiön
omistajat
Määräys-
vallattomat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
milj. euroa Liite Kertyneet
voitto-
varat
Muunto-
erot
Kassa-
virta-
suo-
jaukset
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muut
laajan
tuloksen
erät osakkuus-
yrityksissä
Oma pääoma 31.12.2012 3 046 73 7 193 -173 34 -133 0 10 040 603 10 643
Kauden tulos 1 204 1 204 75 1 279
Muuntoerot -476 -1 2 4 -471 -25 -496
Kauden muut laajan tuloksen erät 35 72 41 148 10 158
Laaja tulos yhteensä 1 204 -476 34 74 45 881 60 941
Osingonjako 15 -888 -888 -888
Osingonjako määräysvallattomille omistajille 0 -26 -26
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 1 1 1
Muut muutokset -10 -10 1 -9
Oma pääoma 31.12.2013 3 046 73 7 500 -649 68 -59 45 10 024 638 10 662
Oma pääoma 31.12.2011 3 046 73 6 670 -352 136 -2 61 9 632 529 10 161
Laadintaperiaatteen muutos -106 -5 -111 -13 -124
Oma pääoma 1.1.2012 3 046 73 6 670 -352 136 -108 56 9 521 516 10 037
Kauden tulos 1 416 1 416 96 1 512
Muuntoerot 179 4 -3 3 183 21 204
Kauden muut laajan tuloksen erät -106 -22 -59 -187 -5 -192
Laaja tulos yhteensä 1 416 179 -102 -25 -56 1 412 112 1 524
Osingonjako 15 -888 -888 -888
Osingonjako määräysvallattomille omistajille 0 -26 -26
Muutokset yrityshankintojen yhteydessä 8 0 2 2
Muut muutokset -5 -5 -1 -6
Oma pääoma 31.12.2012 3 046 73 7 193 -173 34 -133 0 10 040 603 10 643
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta -471 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana (2012: 183) sisältäen Venäjän ruplan sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen nettovaikutuksen yhteensä -465 miljoonaa (2012: 173).
Käytetyt valuuttakurssit on esitetty liitetiedossa 1 Laadintaperiaatteet
ja lisätietoa valuuttariskeistä on esitetty liitetiedossa 3.6 Korkoriski ja valuuttariski.
Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon muutoksista oli 34 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana (2012: -102), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on positiivinen/negatiivinen.
Määräysvallattomien omistajien osuus
Olennaisimmat muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa aiheutuivat osingonjaosta määräysvallattomille omistajille -26 miljoonaa euroa (2012: -26).
Laadintaperiaatteen muutos
Vertailuvuoden tiedot on muutettu liittyen eläkkeiden kirjauskäytännön muutokseen, lisätietoja liitetiedosta 1.6.1.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset