Vuosikertomus 2013 | In English |

9 Myytävänä olevat omaisuuserät

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Pitkäaikaiset varat (tai luovutettavien erien ryhmät), jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi, arvostetaan kirjanpitoarvoonsa tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy pääasiallisesti myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserien jatkuvasta käytöstä. Näihin luokkiin eivät sisälly käytöstä poistamisen jälkeen romutettavat käyttöomaisuuserät tai sellaiset erät, jotka on tilapäisesti poistettu käytöstä. Arvonalentumistappio (tai myöhemmin syntyvä voitto) vähentää (tai lisää) myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen tai luovutettavien ryhmien kirjanpitoarvoa. Näistä omaisuuseristä ei tehdä poistoja. Niihin liittyvät korkokulut tai muut kulut kirjataan samalla tavalla kuin ennen myytävänä olevaksi luokittelemista.
Luovutetut toiminnot edustavat erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi. Luovutettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat on voitava selkeästi erottaa muista konsernitilinpäätökseen yhdisteltävistä yksiköistä sekä toiminnallisina että rahavirtaa tuottavina yksikköinä. Lisäksi raportoivalla yksiköllä ei saa olla mitään merkittävää yhteyttä toimintoihin, jotka on luokiteltu luovutetuiksi toiminnoiksi.
Suomen sähkönsiirtoliiketoimintaan liittyvät omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on luokiteltu taseessa 31.12.2013 myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. Fortum allekirjoitti joulukuussa 2013 sopimuksen Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa myynnistä Suomi Power Networks Oy:lle, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja LähiTapiola Eläkeyhtiö (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).
Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on 2,55 miljardia euroa. Kaupan päättäminen edellyttää tarvittavia viranomaishyväksyntöjä ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteutumista, jotka Fortum arvioi saatavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä 1,8-1,9 miljardin euron (kaupan päättämisajankohdasta riippuen) myyntivoiton eli noin 2,0 euroa osaketta kohden Distribution-segmentin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
Vuoden 2012 lopussa taseessa ei ollut myyvänä olevia omaisuuseriä.
Myytävänä olevat omaisuuserät 1)
milj. euroa 2013 2012
Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 116 -
Muut varat 42 -
Rahat ja pankkisaamiset 15 -
Yhteensä 1 173 -
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1)
milj. euroa 2013 2012
Korollinen vieras pääoma 20 -
Laskennalliset verovelat 141 -
Liittymismaksut 306 -
Muu vieras pääoma 73 -
Yhteensä 540 -
1) Yllä olevat erät on esitetty ilman Fortumin muilta tytäryhtiöiltä olevia saamisia tai velkoja, kuten sisäistä rahoitusta joka oli 61 miljoonaa euroa.
Vaikutus Distribution-segmentin tietoihin
Suomen sähkönsiirtoliiketoiminta sisältyy liitetiedossa 5 esitettyihin segmenttitietoihin. Liiketoiminnan myynnin vaikutus Distribution-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2013 oli 73 miljoonaa euroa. Lisätietoja muutoksen vaikutuksesta segmentin tietoihin on esitetty alla:
milj. euroa Distribution-segmentti 2013 Distribution-segmentti 2013 ilman Suomen liiketoimintoja Vaikutus 1)
Vertailukelpoinen käyttökate 550 410 -140
Vertailukelpoinen liikevoitto 331 258 -73
Liikevoitto 348 271 -77
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 5 7 2
Poistot ja arvonalentumiset 219 152 -67
Investoinnit käyttöomaisuuteen 260 134 -126
Varat 31.12. 4 301 3 145 -1 156
Vieras pääoma 31.12. 531 195 -336
Sidottu pääoma 31.12. 3 770 2 950 -820
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,8 8,7 -0,1
Sidotun pääoman tuotto, % 9,2 9,1 -0,1
Henkilöstön lukumäärä (31.12.) 852 515 -337
Sähkönsiirto jakeluverkoissa, TWh 26,1 16,6 -9,5
Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä, tuhatta henkeä 1 648 1 006 -642
1) Sisältää vaikutuksen konsolidoituna Fortum-konserniin vuonna 2013.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset