Vuosikertomus 2013 | In English |

7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa

Lataa Excel
Alla eritellyt liikevoittoon sisältyvät käypien arvojen muutokset johtuvat suojauslaskennan ulkopuolelle IAS 39 -standardin mukaisesti jäävistä tulevia kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista sekä suojausten tehottomasta osuudesta.
Rahoituseriin sisältyvät IAS 39:n mukaan suojauslaskennan ulkopuolelle jäävistä valuuttajohdannaisista syntyvät käyvän arvon muutokset, jotka liittyvät pääosin tase-erien suojaukseen. Nämä muodostavat luonnollisen suojauksen saamisille ja veloille. Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien korkojohdannaisten käypien arvojen muutos oli -16 miljoonaa euroa (2012: -12). Suojausinstrumenttien ja suojattujen joukkovelkakirjojen käypien arvojen nettomuutos oli 1 miljoonaa euroa (2012: 0).
milj. euroa 2013 2012
Sisältyy liikevoittoon
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset
Sähköjohdannaiset -2 46
Valuuttajohdannaiset 15 1
Öljyjohdannaiset 0 0
Hiili- ja CO2 -johdannaiset -8 -22
Kassavirran suojausten tehoton osuus 16 -27
Kokonaisvaikutus liikevoittoon 21 -2
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset, jotka sisältyvät osuuksiin osakkuusyritysten tuloksista 3 1
Sisältyy rahoituskuluihin
Lainojen ja saamisten valuuttakurssierot -214 246
Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käypien arvojen muutokset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 19 -12
Valuuttajohdannaiset 195 -231
Termiinien käyvät arvot -1 -11
Valuuttajohdannaiset 213 -254
Koronvaihtosopimukset -16 -12
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojausinstrumenttien käypien arvojen muutokset 25 39
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojattavien kohteiden käypien arvojen muutokset -24 -39
Yhteensä 1) 198 -266
Kokonaisvaikutus rahoituskuluihin -16 -20
Kokonaisvaikutus tulokseen ennen veroja 8 -21
1) Sisältää rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuvat voitot ja tappiot sekä johdannaisten valuuttakurssierot.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset