Vuosikertomus 2013 | In English |

6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Myyntivoitot 61 155
Tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 21 -2
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu 23 -31
Yhteensä 105 122
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat kertaluonteisia eriä tai realisoitumattomia eriä, jotka vaihtelevat vuosien välillä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi Fortumin tuloslaskelmassa omana eränään antaakseen paremman kuvan konsernin toiminnasta verrattaessa esitettävää kautta aikaisempiin kausiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät sisälly Vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Vuonna 2013 myyntivoitot koostuvat Power segmentin pienvesivoimalaitoksen myynnistä Ruotsissa ja Norjalaisen Infratek ASA:n 33 %:n omistusosuuden myynnistä. Distribution segmentissä myyntivoitto koostuu Härjeåns Kraft AB:n 47,9 %:n omistusosuuden myynnistä. Heat segmentissä myyntivoitot liittyvät pääosin yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen myyntiin Kuusamossa ja Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen sekä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n 50 %:n omistusosuuden myyntiin.
Vuonna 2012 myyntivoitot koostuivat pääosin Fortum Energiaratkaisut Oy, Fortum Termest AS ja Fortum Heat Naantali Oy:n myynneistä Heat segmentissä, ja virolaisen tytäryrityksen Fortum Elekter AS:n ja Imatran Seudun Sähkö Oy:n myynnistä Distribution segmentissä. Sen lisäksi Fortumin Power-segmentti myi pienvesivoimalaitoksiaan Suomessa ja Ruotsissa.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin kirjataan myös sellaisten tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypien arvojen muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Tämä on tehty parantaakseen taloudellisen tuloksen arviointia eri kausien välillä.
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu on kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti laskettua ydinvoimaan liittyvää varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus liikevoittoon aina, kun IAS 37:n mukainen diskontattu varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus liikevoittoon kirjataan, kun nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin IAS 37:n mukaisen diskontatun varauksen kasvu.
Tarkempia tietoja johdannaisten käypien arvojen muutoksista on liitetiedossa 7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa.
Lisätietoja osakkeiden myynnistä on liitetiedoissa 8 Yrityshankinnat
ja -myynnit ja 20 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
Tarkempia tietoja ydinjätehuollon laskentavaikutuksista on liitetiedossa 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset