Vuosikertomus 2013 | In English |

5 Segmenttiraportointi

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Fortum esittää segmenttitiedot tavalla, joka on yhtenevä Fortumin hallitukselle ja toimitusjohtajan vetämälle johtoryhmälle tapahtuvan sisäisen raportoinnin kanssa. Fortumin segmentit muodostuvat liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä sekä yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä.
Konsernin liiketoiminta-alueet jakautuvat seuraaviin raportoitaviin segmentteihin: Power, Heat, Russia, Distribution ja Electricity Sales.
Myyntituottojen määrittäminen
Myyntituotot määritetään saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella tuotteita tai palveluksia luovutettaessa. Myyntituotot esitetään vähennettynä nettohyvityksillä, alennuksilla sekä myyntiin perustuvilla välillisillä veroilla kuten arvonlisäveroilla ja valmistajana suoritetuilla valmisteveroilla. Myyntituotot on kirjattu seuraavasti:
Sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja sähkönjakelun myyntituotot
Sähkön, lämmön, kylmäenergian ja sähkönjakelun myyntituotot kirjataan toimituksen perusteella. Kirjatut myyntituotot teollisille ja kaupallisille asiakkaille sekä loppuasiakkaille perustuvat toimitettuihin määriin, mukaan lukien se arvioitu määrä, joka on toimitettu asiakkaille vuoden lopun ja viimeisimmän mittarinluennan välillä.
Fyysiset energian myynti- ja ostosopimukset jaksotetaan suoriteperiaatteella konsernin odotettavissa olevien ostojen, myynnin ja käytön vaatimuksien mukaisesti.
Ruotsissa peritään sähköveroa paikallisten yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamasta sähköstä. Vero lasketaan kilowattituntikohtaisen kiinteän verokannan mukaan. Verokanta vaihtelee eri asiakasryhmien mukaan. Tuloslaskelmassa sähkön myyntituotot on esitetty ilman sähköveron osuutta.
Fyysiset sähkön myynti- ja ostosopimukset tehdään Nord Pool Spotin kautta. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
Viranomaiset säätelevät sähkönjakelusta asiakkailta perittäviä hintoja. Sääntelyjärjestelmä vaihtelee maittain. Viranomaisen määrittelemä yli- tai alilaskutus käsitellään sääntelystä johtuvana omaisuuseränä tai velkana, jota ei kirjata taseeseen, sillä asiakkaan kanssa ei ole tehty sopimusta, jossa olisi määritelty viranomaissääntelyyn liittyvät seikat ja siten saaminen riippuu tulevasta toimituksesta. Yli- tai alilaskutus hyvitetään tai veloitetaan yleensä tulevina vuosina asiakkaalta, joka tuolloin käyttää kyseistä sähköliittymää. Takautuvia hyvityksiä tai veloituksia ei anneta tai tehdä.
Liittymismaksut
Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähkö-, maakaasu-, kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon, kirjataan tuotoksi siihen määrään asti, joka ei kata tulevaisuudessa syntyviä kuluvelvoitteita. Jos liittymismaksu on sidoksissa asiakassopimukseen, tuotto kirjataan asiakassopimuksen voimassaoloajalle.
Ne sähköverkon liittymismaksut, jotka on suoritettu ennen vuotta 2003, on maksettava takaisin asiakkaille Suomessa, mikäli asiakas haluaisi joskus irtisanoutua sähköverkkoliittymästä kokonaan. Suomessa myös kaukolämpöverkon liittymismaksuihin liittyy palautusvelvollisuus. Näitä liittymismaksuja ei ole kirjattu tuloslaskelmaan, vaan ne on kirjattu taseeseen muihin velkoihin.
Pitkäaikaishankkeet
Konserni käyttää valmistusasteeseen perustuvaa menetelmää määrittääkseen kirjattavien tuottojen ja kulujen asianmukaiset määrät kyseisellä kaudella. Valmistusaste määritetään laskemalla kunkin hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneiden menojen prosenttiosuus kyseisen hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Valmistusastetta määritettäessä kyseisenä vuonna syntyneitä, hankkeen tuleviin toimintoihin liittyviä menoja ei ole otettu mukaan hankkeen menoihin. Ne on esitetty niiden luonteesta riippuen vaihto-omaisuutena, ennakkomaksuina tai muina varoina.
Konserni esittää taseessa varoina hankkeita koskevat saamiset asiakkailta kaikista keskeneräisistä hankkeista, joista syntyneet menot kirjatuilla voitoilla lisättynä (ja kirjatuilla tappiolla vähennettynä) ylittävät työn edistymiseen perustuvan laskutuksen. Työn edistymiseen perustuva laskutus, jota asiakkaat eivät ole vielä suorittaneet ja pidätetyt määrät sisältyvät ryhmään "myyntisaamiset ja muut saamiset". Konserni esittää taseessa velkoina hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille kaikista keskeneräisistä hankkeista, joiden työn edistymiseen perustuva laskutus on suurempi kuin menot kirjatuilla voitoilla lisättyinä (ja kirjatuilla tappioilla vähennettyinä).
5.1 Fortumin liiketoimintarakenne
Fortumin liiketoiminnot on organisoitu neljään divisioonaan ja viiteen esikuntatoimintoon. Divisioonat ovat Power, Heat, Russia sekä Electricity Solutions and Distribution. Electricity Solutions and Distribution-divisioona (ESD) muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, Distributionista ja Electricity Salesista (aikaisemmin Markets). Esikuntatoiminnot ovat Corporate Finance, Corporate Communications, Corporate Human Resources, Corporate Relations ja Corporate R&D and Innovation. Palveluyksiköt, jotka ovat osa esikuntatoimintoja, veloittavat yhtiöitä palvelusopimusten mukaisesti.
5.2 Fortumin segmenttirakenne
Fortumin IFRS:n mukaan raportoitavia segmenttejä ovat Power, Heat ja Russia divisioonat sekä ESD:n liiketoiminta-alueet, Distribution ja Electricity Sales.
Alla kuvaus konsernin raportoitavista segmenteistä:
Power-segmenttiin kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen ja asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Power myy tuottamansa sähkön pääsääntöisesti pohjoismaiseen Nord Pool Spot -sähköpörssiin.
Heat-segmentti sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. CHP-tuotannosta syntyvä sähkö myydään Nord Pool Spot -sähköpörssiin sekä loppuasiakkaille pitkäaikaisilla sopimuksilla.
Russia-segmenttiin kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti Venäjällä. Russia-segmentti sisältää yhtiön OAO Fortum ja Fortumin yli 25 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.
Distribution omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä toimittaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Sähkönjakelu on säännelty toimiala ja siksi sitä valvovat kansalliset energiaviranomaiset. Valvonnan mallit ja periaatteet sekä näkemykset kohtuullisista tariffeista vaihtelevat maittain.
Electricity Sales vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle yksityis- ja yritysasiakkaalle ja tarjoaa myös älykkäitä sähkötuotteita ja palveluita. Lisäksi suurille yritysasiakkaille tarjotaan standardoituja tuotteita (Sales Trading). Electricity Sales ostaa sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä.
Muut-segmentti sisältää pääasiassa osakeomistuksen Hafslund ASA osakkuusyrityksessä ja konsernin esikuntatoiminnot.
5.3 Segmenttitietojen määritelmä
Tavoiteasetanta, seuranta ja resurssien allokointi konsernin suoritusjohtamisprosessissa perustuvat pääasiassa liiketoimintayksiköiden vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältäen osakkuusyritystulokset, ja vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton. Fortum esittää segmenteittäin liikevoiton, vertailukelpoisen liikevoiton, vertailukelpoisen käyttökatteen ja osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta sekä sidotun pääoman tuoton ja vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton.
Segmenttien konsolidointi perustuu samoihin periaatteisiin kuin koko konsernin yhdistely. Vertailukelpoinen liikevoitto esitetään, jotta liiketoimintasegmentin toiminnan tuloksesta saataisiin parempi kuva. Liikevoiton ja Vertailukelpoisen liikevoiton ero on "Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät", joka koostuu seuraavista eristä:
• kertaluonteiset erät, jotka ovat pääasiassa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoittoja ja -tappioita;
• käyvän arvon muutokset tulevaisuuden kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista, jotka eivät täytä suojauslaskennan edellytyksiä IAS 39 -standardin mukaan. Suurin osa Fortumin tulevaisuuden kassavirtoja suojaavista rahoitusinstrumenteista täyttää suojauslaskennan edellytykset ja siten niiden käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan;
Katso liitetieto 7 Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa.
• IFRIC 5 -tulkinnan vaikutus, joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ei voi ylittää vastaavaa velkaerää.
Katso myös liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.
Segmentin sidottu pääoma koostuu pääasiassa korottomista varoista ja veloista, kuten aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, aineettomista hyödykkeistä, osakkuusyrityssijoituksista, vaihto-omaisuudesta, toimintaan liittyvistä siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista ja veloista. Sidottuun pääomaan sisältyy myös Fortumin rahasto-osuus Valtion ydinjätehuoltorahastossa, ydinvoimaan liittyvät varaukset, eläkevaraukset ja muut varaukset sekä IAS 39 -standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuulumattomien tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat varat ja velat.
Segmentin sidottuun pääomaan eivät sisälly korolliset saamiset ja velat eivätkä niihin liittyvät siirtyvät erät, tuloverot ja laskennalliset verot eivätkä IAS 39 -standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuuluvat tulevia kassavirtoja suojaavien johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta johtuvat varat ja velat.
Jotta segmentin vertailukelpoinen sidottu pääomaa vastaa vertailukelpoista liikevoittoa, sitä oikaistaan IAS 39 -standardin mukaan suojauslaskennan piiriin kuulumattomilla varoilla ja veloilla, jotka syntyvät tulevia kassavirtoja suojaavien erien arvostamisesta käypään arvoon.
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin sisältävät investoinnit tytäryritysosakkeisiin, osakkuusyrityksien osakkeisiin ja muihin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Investoinneista tytäryritysosakkeisiin on vähennetty tytäryrityksen rahavarat ja niihin on lisätty hankitun yrityksen korolliset velat.
Osakkeiden bruttomyynnit sisältävät tytäryritysosakkeiden, osakkuusyrityksien osakkeiden ja muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit. Tytäryritysosakkeiden bruttomyynneistä on vähennetty tytäryrityksen rahavarat ja niihin on lisätty myydyn yrityksen korolliset velat.
Katso myös osiot: Tunnusluvut,
Tunnuslukujen laskentakaavat
sekä Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin.
Segmenttien tiedot vuosineljänneksittäin vuodesta 2005 vuoteen 2013 löytyvät Fortumin internetsivuilta www.fortum.com/investors/financial information.
5.4 Segmenttien väliset tapahtumat ja eliminoinnit
Power-segmentti myy kaiken tuottamansa sähkön Nord Pool Spot -sähköpörssiin ja Electricity Sales-segmentti ostaa kaiken sähkönsä Nord Pool Spot -sähköpörssistä. Myyntien eliminoinnit sisältävät ostot ja myynnit Nord Pool Spotissa, jotka netotetaan konsernitasolla tuntiperusteisiin myynteihin ja ostoihin perustuen. Ne esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja. Konsernin sisäiset toimitukset vaikuttavat eri liiketoimintasegmenttien välisiin myynteihin, kuluihin ja tuloksiin, jotka eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Sisäiset hinnat ovat markkinaperusteiset.
5.5 Segmenttitiedot 2013
Tuloslaskelma
milj. euroa Liite Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Netotus
ja elimi-
noinnit 1)
Yhteensä
Liikevaihto 2 248 1 565 1 119 1 075 744 69 -764 6 056
josta sisäistä 70 8 - 36 73 67 -254 0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelle 2 178 1 557 1 119 1 039 671 2 -510 6 056
Poistot ja arvonalentumiset -145 -216 -150 -219 -2 -8 - -740
Vertailukelpoinen käyttökate 1 003 489 258 550 50 -51 - 2 299
Vertailukelpoinen liikevoitto 858 273 156 331 48 -59 - 1 607
Kertaluonteiset erät 6 25 18 0 17 0 1 - 61
Tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset 6, 7 15 -3 0 0 8 1 - 21
Ydinjätehuolto-rahastoon liittyvä oikaisu 6, 30 23 - - - - - - 23
Liikevoitto 921 288 156 348 56 -57 - 1 712
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 20, 30 4 19 46 5 0 31 - 105
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -318
Tuloverot -220
Tilikauden voitto 1 279
1) Netotus ja eliminoinnit sisältää konsernin sisäisten erien eliminoinnit ja Nord Pool Spot netotuksen, 510 miljoonaa euroa. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai -ostaja.
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut
milj. euroa Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Kuluksi kirjatut epävarmat myyntisaamiset 0 -3 -18 -2 -1 0 -24
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset -24 0 - - - - -24
Uudelleenjärjestelykulut 0 -2 0 0 0 -2 -4
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut sisältyvät vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Arvonalentumistappiot Powerin aineellisissa hyödykkeissä sisältävät 20 miljoonaa euroa liittyen päätökseen lopettaa sähköntuotanto Inkoon hiilivoimalaitoksessa.
Varat ja velat
milj. euroa Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Elimi-
noinnit
Yhteensä
Korottomat varat 6 441 4 553 3 687 4 233 310 138 -268 19 094
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 896 156 463 68 0 322 - 1 905
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 7 337 4 709 4 150 4 301 310 460 -268 20 999
Korolliset saamiset 1 467
Laskennalliset verot 130
Muut varat 1) 570
Rahat ja pankkisaamiset 1 254
Varat yhteensä 24 420
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 1 008 426 304 531 271 145 -268 2 417
Laskennalliset verovelat 1 648
Muut velat 575
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 4 640
Korolliset velat 2) 9 118
Oma pääoma 10 662
Oma pääoma ja velat yhteensä 24 420
1) Muut varat vuoden 2013 lopussa sisältävät pankkisaamisia 15 miljoonaa euroa jotka sisältyvät Myytävissä oleviin omaisuuseriin.
2) Korollinen vieras pääoma vuoden 2013 lopussa sisältää 20 miljoonaa euroa korollisia velkoja, jotka sisältyvät tase-erään Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat.
Investoinnit/yritysmyynnit
milj. euroa Liite Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 8, 20 2 0 0 0 - 13 15
Investoinnit käyttöomaisuuteen 18, 19 178 397 435 260 1 13 1 284
josta aktivoidut vieraan pääoman kulut 2 11 56 - - - 69
Osakkeiden bruttomyynnit 79 11 - 52 - - 142
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 3)
Sidottu pääoma milj. euroa Sidotun pääoman tuotto, % Vertailu-
kelpoinen
sidotun pääoman tuotto, %
Power 6 329 14,6 13,8
Heat 4 283 7,2 6,8
Russia 3 846 5,2 5,2
Distribution 3 770 9,2 8,8
Electricity Sales 39 148,9 137,9
Muut 315 -9,6 -8,3
3) Sisältää myös Myytävänä olevia omaisuuseriä ja niihin liittyviä velkoja.
Henkilöstö
Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 709 2 102 4 162 852 496 565 9 886
Henkilöstö keskimäärin 1 887 2 164 4 245 866 506 578 10 246
5.6 Segmenttitiedot 2012
Tuloslaskelma
milj. euroa Liite Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Netotus
ja elimi-
noinnit 1)
Yhteensä
Liikevaihto 2 415 1 628 1 030 1 070 722 137 -843 6 159
josta sisäistä 296 18 - 37 55 -66 -340 0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelle 2 119 1 610 1 030 1 033 667 203 -503 6 159
Poistot ja arvonalentumiset -114 -210 -121 -209 -1 -9 - -664
Vertailukelpoinen käyttökate 1 260 481 189 529 40 -83 - 2 416
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 146 271 68 320 39 -92 - 1 752
Kertaluonteiset erät 6 57 80 11 5 1 1 - 155
Tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset 6, 7 3 -7 0 6 -1 -3 - -2
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu 6, 30 -31 - - - - - - -31
Liikevoitto 1 175 344 79 331 39 -94 - 1 874
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 20, 30 -12 20 27 8 0 -20 - 23
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -311
Tuloverot -74
Tilikauden voitto 1 512
1) Netotus ja eliminoinnit sisältää konsernin sisäisten erien eliminoinnit ja Nord Pool Spot netotuksen, 503 miljoonaa euroa. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai -ostaja.
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut
milj. euroa Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Kuluksi kirjatut epävarmat myyntisaamiset 0 -3 -8 -2 -1 0 -14
Aineellisten hyödykkeiden arvonalentumiset 0 0 - - - - 0
Uudelleenjärjestelykulut 0 -2 - 0 0 0 -2
Arvonalentumistappiot ja uudelleenjärjestelykulut sisältyvät vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Varat ja velat
milj. euroa Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Other Elimi-
noinnit
Yhteensä
Korottomat varat 6 477 4 628 3 833 4 319 292 326 -403 19 472
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 903 157 476 109 0 334 1 979
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 7 380 4 785 4 309 4 428 292 660 -403 21 451
Korolliset saamiset 1 393
Laskennalliset verot 177
Muut varat 577
Likvidit varat 963
Varat yhteensä 24 561
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 991 499 461 539 241 502 -403 2 830
Laskennalliset verovelat 1 879
Muut velat 432
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 5 141
Korolliset velat 8 777
Oma pääoma 10 643
Oma pääoma ja velat yhteensä 24 561
Investoinnit/yritysmyynnit
milj. euroa Liite Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 8 20 - 10 - - - 6 16
Investoinnit käyttöomaisuuteen 18 19 190 464 568 324 1 11 1 558
josta aktivoidut vieraan pääoman kulut 1 10 68 1 - - 80
Osakkeiden bruttomyynnit 102 269 - 37 2 0 410
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto
Sidottu pääoma milj. euroa Sidotun pääoman tuotto, % Vertailu-
kelpoinen sidotun pääoman tuotto, %
Power 6 389 18,7 18,5
Heat 4 286 8,8 7,0
Russia 3 848 3,0 2,7
Distribution 3 889 9,1 8,8
Electricity Sales 51 152,3 203,1
Muut 158 -68,8 -34,1
Henkilöstö
Power Heat Russia Distri-
bution
Elec-
tricity Sales
Muut Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 846 2 212 4 253 870 509 681 10 371
Henkilöstö keskimäärin 1 896 2 354 4 301 873 515 661 10 600
5.7 Konserninlaajuiset tiedot
Konsernin toimintasegmentit toimivat pääasiassa Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa sekä muilla Itämeren alueilla. Power, Distribution ja Electricity Sales toimivat lähinnä Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Heat toimii näillä kaikilla maantieteellisillä alueilla, Venäjää lukuun ottamatta. “Muut maat” kattaa pääasiassa Latvian, Liettuan ja Ison-Britannian. Kotivaltio on Suomi.
Seuraavat tiedot näyttävät myynnin tuoteryhmittäin sekä kohdemaittain asiakkaiden sijainnin mukaan. Varat, investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja henkilöstö on ilmoitettu niiden sijainnin mukaan. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksiin ei ole jaettu maittain, koska kyseessä olevilla yhtiöillä voi olla liiketoimintaa usealla maantieteellisellä alueella.
Ulkoiset myyntituotot tuoteryhmittäin
milj. euroa 2013 2012
Sähkönmyynti ilman välillisiä veroja 3 341 3 413
Lämmönmyynti 1 500 1 501
Sähkönsiirto 1 024 1 002
Muu myynti 191 243
Yhteensä 6 056 6 159
Lämmönmyyntiin sisältyvät lämmöntoimitukset ja lämmönjakelu.
Koska konsernin asiakkaiden lukumäärä on suuri ja liiketoiminta-alueet erilaiset, konsernilla ei ole sellaisia yksittäisiä asiakkaita, joiden merkitys olisi olennainen Fortumin koko liiketoiminnan kannalta.
Liikevaihto maittain asiakkaiden sijainnin mukaan
milj. euroa 2013 2012
Pohjoismaat 4 464 4 641
Venäjä 1 121 1 029
Puola 205 220
Viro 69 69
Muut maat 197 200
Yhteensä 6 056 6 159
Pohjoismaista sähköntuotantoa ei ole jaettu esitettäväksi kohdemaittain, sillä pohjoismainen sähköntuotanto myydään pääsääntöisesti Nord Pool Spot -sähköpörssiin.
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin maittain
milj. euroa 2013 2012
Suomi 266 338
Ruotsi 497 492
Venäjä 435 568
Puola 10 19
Viro 16 10
Norja 13 35
Muut maat 47 96
Yhteensä 1 284 1 558
Segmentin varat maittain 1)
milj. euroa 2013 2012
Suomi 4 371 4 401
Ruotsi 10 046 10 396
Venäjä 3 687 3 833
Puola 352 386
Viro 200 203
Norja 245 285
Muut maat 461 263
Eliminoinnit -268 -295
Korottomat varat 19 094 19 472
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 905 1 979
Segmentin varat yhteensä 20 999 21 451
1) Segmentin varat maittain sisältää myös Myytävänä olevia omaisuuseriä.
Katso myös liite 9 Myytävänä olevat omaisuuserät.
Henkilöstön lukumäärä maittain 31.12.
2013 2012
Suomi 2 477 2 647
Ruotsi 1 939 2 050
Venäjä 4 162 4 252
Puola 636 687
Viro 210 204
Norja 141 145
Muut maat 321 386
Yhteensä 9 886 10 371
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset