Vuosikertomus 2013 | In English |

36 Leasingsopimukset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisen käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistamiselle ominaisista eduista ja riskeistä, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Ne merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana varoiksi määrään, joka on yhtä suuri kuin sopimuksen syntymisajankohtana määritetty vuokratun hyödykkeen käypä arvo tai sitä alempi vähimmäisvuokrien nykyarvo. Maksettava leasingvuokra jaetaan velan vähennykseen ja rahoitusmenoon. Vastaavat leasingvuokravelvoitteet rahoituskustannuksella vähennettynä sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin erääntymisensä mukaan. Rahoitusmenon korko-osuus kirjataan tuloslaskelmaan vuokrasopimuksen aikana siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingillä vuokratusta aineellisesta käyttöomaisuudesta tehdään poistot joko taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa.
Sellaiset myynti- ja takaisinvuokraussopimukset, joiden tuloksena syntyy rahoitusleasingsopimus, merkitään taseeseen ylläkuvattujen periaatteiden mukaisesti. Myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan taseeseen ja tuloutetaan vuokrasopimuksen kuluessa. Rahoitusleasingsopimuksella konsernin ulkopuolelle vuokrattu aineellinen käyttöomaisuus esitetään korollisissa saamisissa määrään, joka on yhtä suuri kuin nettosijoitus vuokrasopimukseen. Jokainen saatava vuokraerä jaetaan pääoman palautukseen ja rahoitustuottoon. Rahoitustuotto kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan vuokrakauden aikana siten, että jäljellä olevalle saamiselle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen tuottoaste.
Muut vuokrasopimukset
Ne aineellisen käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet konsernille, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Muun vuokrasopimuksen perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina kuluerinä vuokra-ajan kuluessa.
Muiden vuokrasopimusten perusteella saadut vuokratuotot konsernin vuokralle antamasta käyttöomaisuudesta kirjataan Muihin tuottoihin tuloslaskelmassa.
36.1 Fortum vuokralleantajana
Muut vuokrasopimukset
Tuloslaskelmaan kirjatut vuokratulot olivat 1 miljoonaa euroa (2012: 8).
Muihin vuokrasopimuksiin perustuvien saamisten erääntymisajat
milj. euroa 2013 2012
Vuoden kuluessa 6 6
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 6
Yli viiden vuoden kuluttua 2 4
Yhteensä 9 16
Muilla vuokrasopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet
milj. euroa 2013 2012
Hankintameno 4 8
Kertyneet poistot 1.1. -1 -2
Tilikauden poistot 0 0
Tasearvo 3 6
Rahoitusleasingsopimukset
Fortumilla ei ole merkittäviä rahoitusleasingjärjestelyjä, joissa konserni toimii vuokralleantajana.
36.2 Fortum vuokralleottajana
Muut vuokrasopimukset
Fortum on tehnyt useita muita ei-purettavissa olevia vuokrasopimuksia toimistolaitteista ja autoista. Osaan näistä sopimuksista liittyy oikeus uusia sopimus. Muiden ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettaviksi tulevien vähimmäisvuokrien erääntymisajat on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuokramaksut, jotka olivat 28 miljoonaa euroa (2012: 31), sisältyvät tuloslaskelman muihin kuluihin. Tuleviin vähimmäisvuokramaksuihin sisältyy pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten vuokramaksuja.
Tulevien vähimmäisvuokramaksujen kokonaismäärä
milj. euroa 2013 2012
Vuoden kuluessa 30 32
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 60 73
Yli viiden vuoden kuluttua 154 176
Yhteensä 244 281
Rahoitusleasingsopimukset
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut hyödykkeet
milj. euroa 2013 2012
Hankintameno 40 41
Kertyneet poistot 1.1. -18 -17
Tilikauden poistot -2 -2
Tasearvo 20 22
Rahoitusleasingsopimuksilla vuokratut hyödykkeet on kirjattu koneisiin ja kalustoon.
Katso lisätietoja Fortumin rahoitusleasingveloista liitteessä 28 Korolliset velat.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset