Vuosikertomus 2013 | In English |

29 Laskennalliset verot

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Tilikaudelta maksettavat tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen. Verotettava tulos eroaa konsernitilinpäätöksessä raportoidusta tuloksesta johtuen tuottojen ja kulujen kirjanpitokäsittelyn ja verokäsittelyn eriaikaisuudesta tai siitä, että tietyt erät eivät ole lainkaan verotettavia tai verotuksessa vähennyskelpoisia. Tilikauden vero on laskettu käyttämällä niitä verokantoja (ja soveltaen niitä verolakeja), joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä.
Laskennalliset verot on kirjattu konsernitilinpäätökseen varojen ja velkojen verotuksen arvojen sekä näiden kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmää käyttäen. Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se syntyy, kun omaisuuserä tai velka alun perin merkitään kirjanpitoon ja kyseinen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen, ja joka ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen tappioon) liiketapahtuman toteutumisajankohtana. Laskennallinen vero määritetään käyttämällä niitä verokantoja (ja soveltaen niitä verolakeja), joista on säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä ja joiden oletetaan olevan voimassa, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai verovelka suoritetaan.
Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennalliset verosaamiset vähennetään laskennallisista veroveloista, jos ne liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Laskennallinen vero kirjataan väliaikaisista eroista, jotka johtuvat tytäryhtiöihin sekä osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehdyistä sijoituksista, paitsi silloin, kun konserni voi määrätä väliaikaisen eron purkautumisajankohdan ja väliaikainen ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat: Tuleviin veroseuraamuksiin liittyvät oletukset ja arviot + -
Fortumilla on laskennallisia verosaamisia ja -velkoja, joiden arvioidaan realisoituvan tuloslaskelmaan kirjattavaksi tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen laskennassa Fortumin pitää tehdä tiettyjä oletuksia ja arvioita liittyen tulevaisuuden veroseuraamuksiin, jotka johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen kirjattujen kirjanpitoarvojen sekä niiden verotuksellisten arvojen eroista.
Tulevaisuuden veroseuraamuksiin liittyviä oletuksia ovat, että tulevaisuudessa tytäryhtiöiden liiketoiminnalliset tulokset ovat johdonmukaisia historiallisiin tasoihin verrattuna, vähennyskelpoisten vahvistettujen verotappioiden hyödyntämisaika pysyy muuttumattomana, ja että voimassaolevat verolait ja verokannat pysyvät muuttumattomina lähitulevaisuudessa. Fortum pitää laskennallisten verosaamisten- ja velkojen laskennassa käyttämiään oletuksia varovaisina.
Konsernissa kirjataan verovelkoja ennakoitavissa olevien verotarkastuksessa ilmenneiden kysymysten varalta perustuen odotettavissa oleviin ennusteisiin lisäveroista. Jos lopulliset verot poikkeavat alun perin kirjatuista veroista, tällaiset erot vaikuttavat tilikauden veroihin ja verovarausten määriin kaudella, jolloin ratkaisu on tehty.
Mikäli lopulliset ratkaisut (verotarkastuksiin liittyen) poikkeaisivat 10 %:lla johdon tekemistä arvioista, verovelat kasvaisivat 36 miljoonalla eurolla.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos vuonna 2013
milj. euroa 1.1.2013 Tuloslas-
kelmaan
kirjatut erät
Muihin laajan
tuloksen eriin
kirjatut erät
Kurssierot,
erien väliset
siirrot ja muut
muutokset
Tytär-
yritysten ostot/
myynnit ja
myytävänä
olevat
omaisuuserät
31.12.2013
Laskennalliset verosaamiset
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 2 - - - 19
Varaukset 42 -18 - - - 24
Vahvistetut tappiot ja käyttämättömät hyvitykset 80 - - - - 80
Eläkevelvoitteet 29 2 -19 - - 12
Muut erät 43 -14 - -2 - 27
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 211 -28 -19 -2 0 162
Vähennetään laskennallisista veroveloista -34 2 -32
Laskennalliset verosaamiset 177 -26 -19 -2 0 130
Laskennalliset verovelat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 840 -53 - -55 -141 1 591
Johdannaisinstrumentit 29 9 9 - - 47
Muut erät 44 -2 - - - 42
Laskennalliset verovelat yhteensä 1 913 -46 9 -55 -141 1 680
Vähennetään laskennallisista verosaamisista -34 2 - - - -32
Laskennalliset verovelat yhteensä 1 879 -44 9 -55 -141 1 648
Laskennalliset verosaamiset ja verovelat on vähennetty toisistaan vain siinä tapauksessa, kun ne voidaan laillisesti toimeenpantavissa olevan oikeuden nojalla kuitata keskenään ja ne liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Laskennallinen verovelka, 7 miljoonaa euroa (2012: 8), on kirjattu virolaisista tytäryhtiöistä odotettavan voitonjaon vuoksi. Kotiuttamattomat voitot liittyen kyseisiin yhtiöihin olivat 31.12.2013 yhteensä 32 miljoonaa euroa (2012: 26).
Yritysmyyntien ja -ostojen sekä myytävissä olevien pitkäaikaisten varojen aiheuttama laskennallisten verojen muutos liittyy pääasiassa Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Fortum Espoo Distribution Oy:n osakkeiden myyntiin vuonna 2014.
Lisätietoja liitteessä 9 Myytävänä olevat omaisuuserät.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos vuonna 2012
milj. euroa 1.1.2012 Tuloslas-
kelmaan
kirjatut erät
Muihin laajan
tuloksen eriin
kirjatut erät
Kurssierot,
erien väliset
siirrot ja muut
muutokset
Tytär-
yritysten ostot/
myynnit ja
myytävänä
olevat
omaisuuserät
31.12.2012
Laskennalliset verosaamiset
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21 -4 - - - 17
Varaukset 43 -1 - - - 42
Vahvistetut tappiot ja käyttämättömät hyvitykset 84 -4 - - - 80
Eläkevelvoitteet 25 0 4 - - 29
Muut erät 42 1 - - - 43
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 215 -8 4 - 0 211
Vähennetään laskennallisista veroveloista -40 6 - - - -34
Laskennalliset verosaamiset 175 -2 4 0 0 177
Laskennalliset verovelat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 967 -179 - 58 -6 1 840
Johdannaisinstrumentit 66 2 -39 - - 29
Muut erät 4 40 - - - 44
Laskennalliset verovelat yhteensä 2 037 -137 -39 58 -6 1 913
Vähennetään laskennallisista verosaamisista -40 6 - - - -34
Laskennalliset verovelat yhteensä 1 997 -131 -39 58 -6 1 879
Laskennallinen verosaaminen vahvistetuista tappioista on kirjattu siihen määrään saakka, kun on todennäköistä, että niitä voidaan käyttää tulevia verotettavia tuloja vastaan. Kirjatut laskennalliset verosaamiset liittyvät vahvistettuihin tappioihin, joilla ei ole varsinaista vanhentumisaikaa tai joilla on vanhentumisaika, kuten alla on määritelty.
Vahvistetut tappiot vuoden lopussa
2013 2012
milj. euroa Vahvistetut
tappiot
Laskennallinen
verosaaminen
Vahvistetut
tappiot
Laskennallinen
verosaaminen
Vahvistetut tappiot, joilla ei ole vanhentumisaikaa 6 2 10 3
Vahvistetut tappiot, joilla on vanhentumisaika 320 78 262 78
Yhteensä 327 80 272 81
Taseeseen ei ole kirjattu 47 miljoonan euron (2012: 31) laskennallista verosaamista, koska verosaamisen realisoituminen ei ole todennäköistä. Kirjaamaton laskennallinen verosaaminen liittyy pääosin vahvistettuihin tappioihin, joiden käyttäminen tulevaisuudessa on epävarmaa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset