Vuosikertomus 2013 | In English |

28 Korolliset velat

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Lainat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettyinä. Myöhemmillä kausilla ne kirjataan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon; maksetun rahamäärän (josta transaktiomenot on vähennetty) ja lunastusarvon välinen erotus kirjataan korkokuluksi kyseisen lainan laina-ajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Sellaiset lainat tai niiden osa, jotka ovat käyvän arvon suojauksen kohde-etuutena, merkitään taseeseen käypään arvoon.
milj. euroa 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 4 736 5 342
Lainat rahoituslaitoksilta 752 869
Rahoitusleasingvelat 21 23
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 1 467 1 465
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 6 976 7 699
Lyhytaikainen osuus joukkovelkakirjalainoista 1 103 499
Lyhytaikainen osuus lainoista rahoituslaitoksilta 106 114
Lyhytaikainen osuus muista pitkäaikaisista korollisista veloista 59 31
Lyhytaikainen osuus rahoitusleasingveloista 2 2
Yritystodistukset 718 228
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 154 204
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 2 142 1 078
Korolliset velat yhteensä 9 118 8 777
Korolliset velat, jotka siirretty myytävissä oleviin omaisuuseriin -20 -
Yhteensä 9 098 8 777
Korolliset velat 1)
Uudelleenhinnoittelu
milj. euroa Efektiivi-
nen
korko, %
Tase-
arvo
2013
Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Käypä arvo
2013
Tase-arvo
2012
Käypä arvo
2012
Joukkovelkakirjalainat 3,7 5 839 2 017 1 483 2 339 6 232 5 841 6 239
Lainat rahoituslaitoksilta 3,3 858 584 72 202 916 983 1 062
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 2) 1,2 1 549 1 545 - 4 1 572 1 521 1 566
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 3) 3,2 8 246 4 146 1 555 2 545 8 720 8 345 8 867
Yritystodistukset 0,8 718 718 - - 719 228 228
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 0,4 154 154 - - 154 204 204
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 0,7 872 872 0 0 873 432 432
Korolliset velat yhteensä 4) 3,0 9 118 5 018 1 555 2 545 9 593 8 777 9 299
1) Tasearvot vuoden 2013 lopussa sisältävät 20 miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa: 0) korollisia velkoja, jotka on esitetty taseen Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvissä veloissa .
2) Sisältää lainat Valtion ydinjätehuoltorahastolta ja Teollisuuden Voima Oyj:ltä 995 miljoonaa euroa (2012: 940), rahoitusleasingvelat 23 miljoonaa euroa (2012: 25), lainat suomalaisilta eläkelaitoksilta 198 miljoonaa euroa (2012: 228), muut lainat 333 miljoonaa euroa (2012: 328).
3) Sisältää pitkäaikaisen lainan lyhytaikaisen osuuden.
4) Korollisten velkojen ja johdannaisten keskikorko 31.12.2013 oli 3,6 % (2012: 4,5 %).
Korolliset velat kasvoivat vuoden aikana 341 miljoonalla eurolla 9 118 miljoonaan euroon
(2012: 8 777). Lyhytaikainen rahoitus kasvoi 440 miljoonaa euroa, vuoden lopussa lyhytaikaisten velan määrä oli 872 miljoonaa euroa (2012: 432).
Fortum laski liikkeelle 13.3.2013 kaksi uutta viiden vuoden joukkovelkakirjalainaa Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman puitteissa. Liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjojen arvo oli yhteensä 3 150 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 376 miljoonaa euroa), joista 2 000 miljoonaa Ruotsin kruunua on sidottu vaihtuvaan korkoon ja 1 150 miljoonaa Ruotsin kruunua on sidottu 2,75 % kiinteään korkoon. Huhtikuussa Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta ja Teollisuuden Voimalta 55 miljoonalla eurolla yhteensä 995 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen aikana Fortum laski liikkeelle kolme uutta joukkovelkakirjalainaa: joista yksi joukkovelkakirjalaina 100 miljoonaa euroa kiinteällä 3,5 % korolla kolmeksikymmeneksi vuodeksi ja kaksi vaihtuvakorkoista 1 000 miljoonan Ruotsin kruunumääräistä (noin 231 miljoonaa euroa) joukkovelkakirjalainaa, jotka erääntyvät vuosina 2018 ja 2023. Kesäkuussa Fortumin luottolimiitin määrä laskettiin 2,5 miljardista eurosta 2,0 miljardiin euroon. Luottolimiitin määrä on 2,0 miljardia heinäkuuhun 2016 ja 1,9 miljardia heinäkuuhun 2017. Kolmannen neljänneksen aikana OAO Fortum maksoi takaisin Venäjän ruplamääräisen 3 057 miljoonan velan (noin 72 miljoonaa euroa). Viimeisen neljänneksen aikana Fortum maksoi takaisin erääntyvän 500 miljoonan joukkovelkakirjalainan.
Lisätietoa katso
liitetieto 3 Rahoitusriskien hallinta,
liitetieto 35 Pantatut varat
ja liitetieto 38 Vastuut.
28.1 Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskut
Laskettu liikkeeseen/erääntyy Koron
peruste
Korko, % Efektiivi-
nen
korko, %
Valuutta Nimellis-
arvo, milj.
Tase-
arvo,
milj. euroa
Fortum Oyj 8 000 miljoonan euron EMTN ohjelma 1)
2006/2016 Kiinteä 4,500 4,615 EUR 750 748
2007/2014 Kiinteä 4,700 4,764 SEK 2 600 293
2009/2014 Kiinteä 4,625 4,714 EUR 750 750
2009/2014 Kiinteä 5,250 5,400 NOK 500 60
2009/2017 Kiinteä 6,125 6,240 NOK 500 60
2009/2019 Kiinteä 6,000 6,095 EUR 750 745
2010/2015 Vaihtuva Stibor 3 kk+0,95 SEK 3 100 350
2010/2015 Kiinteä 3,125 3,235 SEK 3 100 350
2011/2021 Kiinteä 4,000 4,123 EUR 500 530
2012/2017 Vaihtuva Stibor 3 kk+1,2 SEK 1 000 113
2012/2017 Kiinteä 3,250 3,260 SEK 1 750 197
2012/2022 Kiinteä 2,250 2,344 EUR 1 000 967
2013/2018 Kiinteä 2,750 2,855 SEK 1 150 129
2013/2018 Vaihtuva Stibor 3M+1,0 SEK 3 000 338
2013/2023 Vaihtuva Stibor 3M+1,13 SEK 1 000 113
2013/2043 Kiinteä 3,500 3,719 EUR 100 96
Yhteensä 31.12.2013 5 839
1) EMTN = Euro Medium Term Note
28.2 Rahoitusleasingvelat
Vuoden 2013 lopussa Fortumilla oli muutamia koneita ja kalustoa koskevia rahoitusleasingsopimuksia.
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo
milj. euroa 2013 2012
Vähimmäisvuokramaksut 24 28
Vähennettynä tulevilla rahoituskuluilla 1 3
Yhteensä 23 25
Vähimmäisvuokramaksujen erääntymisajat
milj. euroa 2013 2012
Enintään 1 vuosi 2 3
1-5 vuotta 22 25
Yli 5 vuotta - -
Yhteensä 24 28
Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
milj. euroa 2013 2012
Enintään 1 vuosi 2 2
1-5 vuotta 21 23
Yli 5 vuotta - -
Yhteensä 23 25
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset