Vuosikertomus 2013 | In English |

24 Myyntisaamiset ja muut saamiset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Myyntisaamiset on kirjattu taseeseen niiden käypään arvoon. Varaus myyntisaamisten arvonalentumisen johdosta kirjataan välittömästi, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi arvonalentumisiin johtaviksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on taseeseen alun perin kirjatun myyntisaamisen ja arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvon erotus.
Myyntisaamisiin sisältyy myyntituottoja, jotka perustuvat arvioon jo toimitetusta, mutta vielä mittaamattomasta ja siten laskuttamattomasta sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja sähkönjakelun myynnistä.
milj.euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 771 914
Tuloverosaamiset 98 110
Korkosaamiset 14 1
Siirtosaamiset 40 44
Muut saamiset 161 192
Lyhytaikaiset rahoitusleasingsaamiset 0 0
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 6 9
Siirrot myytävissä oleviin omaisuuseriin -42 -
Yhteensä 1 048 1 270
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.
24.1 Myyntisaamiset
Myyntisaamisten ikäjakauma
2013 2012
milj.euroa Brutto Luottotappioksi kirjattu Brutto Luottotappioksi kirjattu
Erääntymättömät 725 2 865 2
1-90 päivää erääntyneet 39 2 45 6
91-180 päivää erääntyneet 10 2 9 1
Yli 181 päivää erääntyneet 83 80 68 64
Yhteensä 857 86 987 73
Vuonna 2013 myyntisaamisten alaskirjaukset olivat 24 miljoonaa euroa (2012: 14), joista 18 miljoonaa euroa (2012: 8) aiheutui myyntisaamisten alaskirjauksista OAO Fortum -yhtiöissä. Vuoden 2013 lopun myyntisaamisista 86 miljoonaa euroa (2012: 73) on kirjattu luottotappioiksi, joista 73 miljoonaa euroa (2012: 63) OAO Fortum –yhtiöissä.
Segmenttikohtaiset tiedot alaskirjauksista on esitetty liitetiedossa 5 Segmenttiraportointi.
Myyntisaamisten valuuttajakauma
milj.euroa 2013 2012
EUR 219 242
SEK 381 463
RUB 173 180
NOK 30 37
PLN 31 36
Muut 23 29
Yhteensä 857 987
Fortumilla ei ole riskikeskittymää myyntisaamisten osalta, koska asiakasmäärä on suuri ja myyntisaamiset ovat pääasiassa euroissa, Ruotsin kruunuissa ja Venäjän ruplissa. Vuoden 2013 lopussa Fortumilla oli 0,3 miljoonan euron edestä (2012: 0,1) vakuustalletuksia myyntisaamisten vakuutena.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä, katso
Vastapuoliriskit Hallituksen toimintakertomuksessa
ja liitetieto 3.8 Luottoriskit.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset