Vuosikertomus 2013 | In English |

22 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Pitkäaikaiset lainasaamiset 1 461 1 381
Rahoitusleasingsaamiset 2 3
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 1 463 1 384
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 6 9
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä 1) 6 9
Yhteensä 1 469 1 393
1) Sisältyy taseessa myyntisaamisiin ja muihin saamisiin, katso liitetieto 24.
Pitkäaikaisiin lainasaamisiin sisältyy saamisia osakkuusyrityksiltä 1 415 miljoonaa euroa (2012: 1 332), jotka ovat pääasiassa ruotsalaisilta ydinvoima-osakkuusyrityksiltä OKG AB:lta ja Forsmark Kraftgrupp AB:lta yhteensä 1 312 miljoonaa euroa (2012: 1 249). Näitä yhtiöitä rahoitetaan pääsääntöisesti osakaslainoilla osakkaiden omistusosuuksien suhteessa. Saamisten kasvu johtuu suunnitelman mukaisista investoinneista OKG AB:ssa ja Forsmark Kraftgrupp AB:ssa.
Pitkäaikaisiin lainasaamisiin osakkuusyhtiöiltä sisältyy myös saamisia suomalaiselta ydinvoimayhtiöltä Teollisuuden Voima Oyj:ltä (TVO), yhteensä 85 miljoonaa euroa (2012: 58). TVO:n rakentamaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa rahoitetaan ulkoisilla lainoilla, osakeanneilla ja osakaslainoilla TVO:n osakkeenomistajien välisten osakassopimusten perusteella. Maaliskuun 2009 lopussa TVO:n osakkeenomistajat antoivat 300 miljoonan euron etuoikeudeltaan huonomman osakaslainasitoumuksen TVO:lle. Sitoumus on käytettävissä vuoden 2015 loppuun asti. Fortumin osuus sitoumuksesta on korkeintaan 75 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa euroa oli nostettu joulukuun 2013 loppuun mennessä. Maaliskuussa 2012 TVO:lle annettiin etuoikeudeltaan huonompi osakaslainasitoumus rahoittamaan Olkiluoto 4:n suunnittelua. Fortumin osuus tästä sitomuksesta on 72 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa on nostettu 2013 joulukuun loppuun mennessä. Kesäkuussa 2013 TVO:n osakkeenomistajat sitoutuivat Olkiluoto 3:n lisärahoittamiseen 300 miljoonan euron etuoikeudeltaan huonommalla osakaslainasitoumuksella. Sitoumus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun asti. Fortumin osuus sitoumuksesta on korkeintaan 75 miljoonaa euroa. 2013 joulukuun loppuun mennessä tämän sitoumuksen puitteissa ei ole tehty nostoja.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä liitetiedossa 3.8 Luottoriskit.
Korolliset saamiset
Uudelleenhinnoittelu
milj. euroa Efek-
tiivinen
korko, %
Tase-
arvo
2013
Alle
1 vuosi
1-5
vuotta
Yli 5
vuotta
Käypä
arvo
2013
Tase-
arvo
2012
Käypä
arvo
2012
Pitkäaikaiset lainasaamiset 2,5 1 466 1 444 11 11 1 505 1 389 1 440
Rahoitusleasingsaamiset 8,5 2 - - 2 4 3 5
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 1) 2,5 1 468 1 444 11 13 1 509 1 392 1 445
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 0,8 1 1 - - 1 1 1
Korolliset saamiset yhteensä 2,5 1 469 1 445 11 13 1 510 1 393 1 446
1) Sisältää pitkäaikaisten saamisten lyhytaikaisen osuuden 5 miljoonaa euroa (2012: 8).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset