Vuosikertomus 2013 | In English |

20 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Konsernin sijoitukset osakkuusyrityksiin ja yhteisessä määräysvallassa oleviin yrityksiin käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Osakkuus- tai yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen yhteydessä hankitut varat ja vastuulle otetut velat arvostetaan alun perin niiden hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Se määrä, jolla sijoituksen hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen käyvästä arvosta, kirjataan liikearvoksi. Jos hankintameno alittaa tehtyyn osakkuus- tai yhteisyrityssijoitukseen liittyvien nettovarojen käyvän arvon, tämä erotus kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.
Konsernin osuus sen osakkuus- tai yhteisyritysten hankinnan jälkeisistä voitoista tai tappioista verojen jälkeen kirjataan tuloslaskelmaan vähennettynä kuluilla, jotka syntyvät varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisuista. Sijoituksen kirjanpitoarvoa oikaistaan hankinnan jälkeisillä oman pääoman muutoksilla. Konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyritysten hankinnan jälkeisistä oman pääoman oikaisuista, joita ei ole kirjattu osakkuus- tai yhteisyritysten tuloslaskelmaan, kirjataan suoraan konsernin omaan pääomaan ja sijoituksen kirjanpitoarvon oikaisuksi.
Kun konsernin osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen sijoitus osakkuus- tai yhteisyritykseen, muut vakuudettomat saamiset mukaan lukien, konserni ei kirjaa sijoitusta suurempaa tappiota, ellei konsernilla ole näihin liittyviä velvoitteita tai ellei se ole suorittanut maksuja osakkuus- tai yhteisyrityksen puolesta.
Konsernin ja sen osakkuus- tai yhteisyrityksen välisistä liiketoimista syntyneet realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna näyttöä siitä, että siirretyn omaisuuserän arvo on alentunut. Osakkuus- tai yhteisyritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa.
Fortum omistaa osakkuusyritysosakkeita sähköntuotantoyrityksissä (pääasiassa ydinvoima- ja vesivoima), jotka oikeuttavat ostamaan sähköä omakustannushintaan, sisältäen korkokustannukset ja valmisteverot. Osuus näiden yritysten osakkuustuloksesta koostuu pääosin eristä, jotka syntyvät muutettaessa osakeyhtiön laadintaperiaatteita IFRS-standardien mukaiseksi sekä käyvän arvon kohdistuksista tehtävistä poistoista, koska yritykset paikallisen kirjanpitosäännöstön mukaan eivät tuota voittoa.
Jos tietoja ei ole saatavilla, osuus eräiden osakkuus- tai yhteisyritysten voitosta on sisällytetty konsernitilinpäätökseen perustuen viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin.
Fortum omistaa osakkeita listatuissa yrityksissä kuten Hafslund ASA:ssa ja TGC-1:ssä. Osuus osakkuusyritystuloksesta näissä yrityksissä perustuu edellisen vuosineljänneksen tietoihin, sillä uudempia tietoja ei yleensä ole saatavilla.
milj. euroa 2013 2012
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 1 683 1 637
Kurssierot ja muut oikaisut -97 41
Hankinnat - 10
Uudelleenryhmittelyt -6 -5
Vähennykset -49 -
Hankintameno 31.12. 1 531 1 683
Osakkuus- ja yhteisyritysomistuksiin liittyvät oman pääoman oikaisut
Oikaisut 1.1. 296 377
Kurssierot ja muut oikaisut -12 -8
Osuus osakkuusyritysten tilikauden voitosta 105 23
Uudelleenryhmittelyt 6 5
Vähennykset -16 -
Saadut osingot -50 -45
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät 45 -56
Oikaisut 31.12. 374 296
Tasearvo 31.12. 1 905 1 979
Osakkuusyrityssijoitusten tasearvo vuoden 2013 lopussa oli 1,905 miljoonaa euroa (2012: 1 979). Fortum omistaa osakkeita kolmesta (2012: kolmesta) yhteisyritykseksi luokitellusta yrityksestä. Kyseisten yhteisyritysosuuksien tasearvo oli yhteensä 59 miljoonaa euroa (2012: 54).
20.1 Investoinnit
Vuoden 2013 aikana ei ollut merkittäviä investointeja osakkuusyrityksiin tai yhteisyrityksiin.
Turun Seudun Energiantuotanto Oy nosti joulukuussa 2012 yhtiön osakepääomaa 20 miljoonalla eurolla, josta Fortumin osuus on 10 miljoonaa euroa. Fortumin osuus korotuksesta kirjattiin ja maksettiin joulukuussa 2012.
20.2 Yritysmyynnit
Kesäkuussa 2013 Fortum myi 47,9 %:n osuutensa ruotsalaisesta Härjeåns Kraft AB:stä suomalaiselle energiayhtiölle Oy Herrfors Ab:lle, joka on Katternö -konsernin tytäryhtiö. Kauppahinta oli 445 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 51 miljoonaa euroa). Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa ja 17 miljoonan euron myyntivoitto kirjattiin Distribution-segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Heinäkuussa 2013 Fortum saattoi päätökseen 33 %:n osuutensa myynnin norjalaisesta Infatek ASA:sta Tritonin hallitsemalle rahastolle. Kauppahinta oli 295 miljoonaa Norjan kruunua (noin 38 miljoonaa euroa) ja kaupasta syntynyt myyntivoitto 11 miljoonaa euroa kirjattiin Power-segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Vuoden 2012 aikana ei ollut merkittäviä osakkuusyritysten myyntejä.
20.3 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
Fortumin osuus osakkuusyritysten tuloksesta vuodelta 2013 oli 105 miljoonaa euroa (2012: 23), josta Hafslundin osuus oli 31 miljoonaa euroa (2012: -20), TGC-1:n osuus 46 miljoonaa euroa (2012: 27) ja Gasumin osuus 8 miljoonaa euroa (2012: 15). Osuus voitosta sisältää myös Fortumin osakkuusyritysomistuksen mukaisen osuuden ydinvoimayhtiöiden, Teollisuuden Voima Oyj:n, Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG AB:n, voitosta yhteensä 21 miljoonaa euroa (2012: -6). Tästä 17 miljoonaa euroa (2012: 1) aiheutui ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen kirjauksista.
Katso liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat.
Vuoden 2012 osuus Hafslundin tuloksesta sisälsi -25 miljoonaa euroa BioWood Norway AS:än, Bio-El Fredrikstadiin ja meneillään olevaan verokiistaan liittyviä kertaluonteisia alaskirjauksia ja varauksia. Lisäksi tulososuuteen sisältyi 7 miljoonan euron tappio Hafslundin omistuksessa olleiden REC-osakkeiden myynnistä.
20.4 Saadut osingot
Vuoden 2013 aikana Fortum on saanut osakkuusyhtiöiltään osinkoja 50 miljoonaa euroa (2012: 45), joista Hafslundilta saatu osuus oli 21 miljoonaa euroa (2012: 22), Gasumilta 12 miljoonaa euroa (2012: 10) ja Infratek ASA:lta 4 miljoonaa euroa (2012: 4).
20.5 Merkittävimmät osakkuusyritykset
milj. euroa Omistusosuus, % Tasearvo konsernitaseessa
Yhtiö Segmentti Kotipaikka 2013 2012 2013 2012
Kemijoki Oy Power Suomi 18 18 215 223
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) Power Suomi 26 26 284 270
OKG AB Power Ruotsi 46 46 184 142
Forsmark Kraftgrupp AB Power Ruotsi 26 26 78 112
Gasum Oy Heat Suomi 31 31 116 121
Territorial Generating Company 1 (TGC-1) Russia Venäjä 26 26 463 476
Hafslund ASA Muut Norja 34 34 323 334
Muut 242 301
Yhteensä 1 905 1 979
Fortum omistaa 63,8 % vesivoimaosakkeista ja 15,4 % rahaosakkeista Kemijoki Oy:ssä. Jokainen vesivoimaosakkeiden omistaja on oikeutettu osakeomistusta vastaavaan osuuteen vesivoimatuotannosta. Fortumin omistusosuus koko osakepääomasta on 17,5 %. Kemijoki yhdistellään konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä, koska Fortumilla on Kemijoki Oy:ssä huomattava vaikutusvalta perustuen osuuteen hallituspaikoista ja osallistumiseen yhtiön päätöksentekoprosesseihin.
TVO:lla on kolme osakesarjaa, jotka oikeuttavat osakkeenomistajat TVO:n eri voimalaitoksilla tuotettuun sähköön. A-sarjan osakkeet oikeuttavat Olkiluoto 1 ja 2 voimalaitosten ydinvoimalla tuottamaan sähköön. B-sarjan osakkeet oikeuttavat rakenteilla olevan uuden ydinvoimalaitoksen, Olkiluoto 3:n, tulevaisuudessa tuottamaan sähköön. C-sarjan osakkeet oikeuttavat TVO:n osuuteen Meri-Porin lauhdevoimalan tuottamasta sähköstä. Meri-Porin voimalaitos on Fortumin ja TVO:n yhteisessä määräysvallassa oleva omaisuuserä. Fortumille kuuluu 54,55 % Meri-Porin varoista ja TVO:lle 45,45 %.
Fortum omistaa ruotsalaisten tytäryritystensä kautta 45,5 % OKG AB:n osakkeista ja 25,5 % Forsmark Kraftgrupp AB:n osakkeista. Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osakeomistuksensa mukaiseen osuuteen yhtiöiden sähköntuotannosta. Tytäryhtiöiden määräysvallattomien omistajien osuus huomioiden Fortumin osuus on 43,4 % OKG AB:ssä ja 22,2 % Forsmark Kraftgrupp AB:ssä. Nämä osuudet vastaavat myös sitä osaa sähköntuotannosta, jonka Fortum voi myydä markkinoilla. Vähemmistön osuus ostetusta sähköstä laskutetaan vähemmistöosakkailta näiden omistusosuuksien suhteessa ja käsitellään läpikulkueränä.
Katso myös kohta Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät, liitetiedosta 19 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.
Fortumin merkittävimpien listattujen osakkuusyritysosakkeiden (Hafslund ASA ja TGC-1) vuoden 2013 lopun markkina-arvoihin perustuva käypä arvo oli 514 miljoonaa euroa (2012: 581), josta Hafslundin osuus oli 369 miljoonaa euroa (2012: 412) ja TGC-1:n osuus 145 miljoonaa euroa (2012: 169). TGC-1:n osakkeiden markkina-arvoon vaikuttaa yhtiön osakkeiden alhainen likviditeetti Venäjän pörsseissä. Vuoden 2013 aikana TGC-1:n vaihdettujen osakkeiden lukumäärä verrattuna yhtiön osakemäärään oli noin 10 %.
Merkittävimpien osakkuusyritysten varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio
milj. euroa
Yhtiö
Koti-
paikka
Varat Velat Liike-
vaihto
Voitto/ tappio Omistusosuus, % Ääni-
määrä,
%
Kemijoki Oy 1) 3) Suomi 462 366 41 -8 18 18
Teollisuuden Voima Oyj 1) 2) Suomi 6 725 5 257 285 37 26 26
OKG AB 1) 3) Ruotsi 2 620 2 088 606 6 46 46
Forsmark Kraftgrupp AB 1) 3) Ruotsi 2 573 2 005 752 0 26 26
Gasum Oy 2) Suomi 731 341 855 22 31 31
Territorial Generating Company 1 (TGC-1) 2) Venäjä 3 245 1 159 1 153 99 26 26
Hafslund ASA 2) Norja 2 869 1 992 1 175 69 34 33
1) Voimalaitokset rakennetaan usein yhteisesti muiden sähköntuottajien kanssa. Osakassopimuksen nojalla jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osakeomistuksensa suhteessa tai muiden sopimusten perusteella ja jokainen omistaja on vastuussa vastaavasta kustannusosuudesta. Osakkuusyritykset eivät ole voittoa tuottavia, koska omistajat ostavat sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla sisältäen korkokulut ja valmisteverot.
Katso myös liitetieto 11 Materiaalit ja palvelut.
2) Tiedot perustuvat syyskuun 2013 lukuihin.
3) Tiedot perustuvat joulukuun 2012 lukuihin.
20.6 Liiketoimet ja avoimet saldot
Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa
milj. euroa 2013 2012
Myynnit osakkuusyrityksille 3 5
Korot osakkuusyritysten lainasaamisista 27 41
Ostot osakkuusyrityksiltä 626 652
Ostot osakkuusyrityksiltä sisältävät lähinnä ydin- ja vesivoimalla tuotetun sähkön ostot omakustannushintaan sisältäen korkokulut ja valmisteverot.
Katso myös liitetieto 11 Materiaalit ja palvelut.
Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa
milj. euroa 2013 2012
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset 1 415 1 332
Myyntisaamiset 14 10
Muut saamiset 19 9
Velat osakkuusyrityksille
Pitkäaikaiset velat 248 234
Ostovelat 12 21
Muut velat 2 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset ovat pääasiassa saamisia ruotsalaisilta ydinvoimayhtiöiltä, OKG AB:lta ja Forsmark Kraftgrupp AB:lta, suuruudeltaan 1 312 miljoonaa euroa (2012: 1 249).
Näiden yhtiöiden tekemät investoinnit on rahoitettu kyseisten yhtiöiden omistajilta saaduilla lainoilla omistusosuuden suhteessa.
Liiketapahtumat ja saldot yhteisyritysten kanssa
milj. euroa 2013 2012
Myynnit yhteisyrityksille 63 118
Korot osakkuusyritysten lainasaamisista 2 -
Ostot yhteisyrityksiltä 20 27
Saamiset yhteisyrityksiltä 51 49
Muut velat yhteisyrityksille 0 2
Myynnit yhteisyrityksille vuonna 2013 ovat vertailukautta pienemmät johtuen vuoden 2012 myynteihin sisältyvästä vaihto-omaisuuden myynnistä Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) Oy:lle. Konsernilla oli 37 miljoonaa euroa (2012: 38) pitkäaikaisia korollisia lainasaamisia yhteisyrityksiltä vuoden 2013 lopussa.
Katso myös liitetieto 8 Yrityshankinnat ja -myynnit missä on tietoja Fortum Heat Naantali Oy:n osakkeiden myynnistä TSE:lle
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset