Vuosikertomus 2013 | In English |

17 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Käypiin arvoihin arvostetut rahoitusvarat ja -velat esitetään käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaisesti käyttäen Tasoja 1, 2 ja 3, jotka kuvaavat käytettyjen syöttötietojen merkittävyyttä käypien arvojen määrittämisessä.
Tason 1 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Toimivilla markkinoilla noteerattujen rahoitusinstrumenttien (kuten noteeratut sähköoptiot, hiili- ja öljytermiinit) käyvät arvot ovat tilinpäätöspäivänä noteerattuja markkinahintoja.
Tason 2 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Toimivilla markkinoilla noteerattujen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien noteeratut sähköjohdannaiset (kuten noteeratut johdannaiset, kaupankäyntiarvopaperit sekä myytävissä olevat rahoitusvarat), käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivänä noteerattuihin markkinahintoihin. Olemassa olevia arvostusmenetelmiä, kuten arvioituja diskontattuja kassavirtoja, käytetään määritettäessä korko- ja valuuttainstrumenttien käypiä arvoja. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvioitujen vastaisten kassavirtojen nykyarvona. Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän termiinikurssia. Optioiden käyvät arvot määritetään optioiden arvostusmallien avulla. Rahoitusvelkojen käypä arvo arvioidaan diskonttaamalla vastaiset sopimusperusteiset kassavirrat vastaavalla markkinakorkokannalla, jolla konserni saisi samantyyppisen velkainstrumentin. Käypään arvoon arvostamisessa ei ole otettu huomioon luottomarginaalia, koska käytettyjen johdannaissopimusten noteerattujen markkinahintojen katsotaan parhaiten vastaavan instrumenttien käypää arvoa.
Konsernin laskelmat perustuvat kunakin tilinpäätöspäivänä vallinneeseen markkinatilanteeseen. Fortumissa käytetyt rahoitusinstrumentit ovat standardoituja tuotteita, jotka joko selvitetään pörssien kautta tai joilla on vakiintuneet toimivat markkinat. Hyödykejohdannaiset selvitetään normaalisti pörssien, kuten Nasdaq OMX Commodities Europen, kautta ja rahoitusjohdannaiset tehdään hyvämaineisten rahoituslaitosten kanssa.
Tason 3 mukainen käypien arvojen määrittämishierarkia
Yli kuuden vuoden kuluttua erääntyvien sähköjohdannaisten, jotka eivät ole standardoituja Nasdaq OMX Commodities Europe tuotteita, käyvän arvon määrittäminen perustuu hintoihin, jotka on koottu luotettavilta markkinaosapuolilta.
Muiden instrumenttien arvostaminen
Myyntisaamisten ja ostovelkojen arvioiduilla alaskirjauksilla vähennettyjen nimellisarvojen oletetaan suunnilleen vastaavan niiden käypiä arvoja.
Rahoitusvarat
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Netotus 3) Yhteensä
milj. euroa Liite 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Rahoitusinstrumentit, pitkäaikaiset varat
Myytävissa olevat rahoitusvarat 1) 21 1 1 30 31 31 32
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 54 56 -12 -14 42 42
Ei sovelleta suojauslaskentaa 1 68 55 2 2) -28 -24 40 34
Korko- ja valuutta-johdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 93 183 93 183
Ei sovelleta suojauslaskentaa 185 175 185 175
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit
Ei sovelleta suojauslaskentaa 3 10 17 -10 3 17
Rahoitusinstrumentit, lyhytaikaiset varat
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 127 96 -23 -41 104 55
Ei sovelleta suojauslaskentaa 2 18 244 175 -164 -114 82 79
Korko- ja valuutta-johdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 3 4 3 4
Ei sovelleta suojauslaskentaa 80 38 80 38
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit
Sovelletaan suojauslaskentaa 1 2 -1 0 2
Ei sovelleta suojauslaskentaa 60 125 60 -32 -140 28 45
Yhteensä 67 155 854 861 30 33 -260 -343 691 706
Rahoitusvelat
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Netotus 3) Yhteensä
milj. euroa Liite 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Rahoitusinstrumentit, pitkäaikaiset velat
Myytävissa olevat rahoitusvelat 28 1 299 1 895 4) 1 299 1 895
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 19 17 1 2) -12 -14 7 4
Ei sovelleta suojauslaskentaa 12 56 22 -28 -24 28 10
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 69 57 69 57
Ei sovelleta suojauslaskentaa 71 108 71 108
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit
Ei sovelleta suojauslaskentaa 2 3 10 -10 2 3
Rahoitusinstrumentit, lyhytaikaiset velat
Johdannaisinstrumentit 3
Sähköjohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 23 42 -23 -41 0 1
Ei sovelleta suojauslaskentaa 3 23 185 109 -164 -114 24 18
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Sovelletaan suojauslaskentaa 3 4 3 4
Ei sovelleta suojauslaskentaa 48 197 48 197
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit
Sovelletaan suojauslaskentaa 2 4 -1 1 4
Ei sovelleta suojauslaskentaa 41 116 64 -32 -140 9 40
Yhteensä 48 154 1 773 2 529 0 1 -260 -343 1 561 2 341
1) Myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka ovat muita kuin osakkuus- ja yhteisyritysosakkeita, koostuvat pääosin listaamattomien yhtiöiden osakkeista, arvoltaan 30 miljoonaa euroa (2012: 31), joiden käypää arvoa ei pystytä määrittelemään luotettavasti. Nämä sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien noteerattujen yritysten osakkeiden käypä arvo oli 1 miljoonaa euroa (2012: 1). Fortumin omaan pääomaan kirjattujen kertyneiden käypien arvojen muutokset olivat -3 miljoonaa euroa (2012: -3).
2) Vuonna 2013 Nasdaq OMX Commodities Europe noteeraa lähimmät kymmenen vuotta ja vuodesta 2012 lähtien lähimmät viisi vuotta. Näiden vuosien jälkeen käytetään Fortumin tekemää hintaennustetta.Syy sähköjohdannaisten siirtämiseen tasolta 3 tasolle 2 on sopimusten erääntymisaika.
3) Kun sähkö-, öljy ja muiden hyödykepörssien kanssa tehdyillä standardijohdannaissopimuksilla on samanaikainen toimitus, saamiset ja velat netotetaan.
4) Osuus joukkovelkakirjalainasta johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa.
Korko- ja valuuttajohdannaisten netto käypä arvo on 170 miljoonaa euroa, varat 361 miljoona euroa ja velat 191 miljoonaa euroa. Fortumilla on käteisvakuuksia perustuen Credit Support Annex sopimuksiin, joita Fortumilla on joidenkin vastapuolten kanssa. Vuoden 2013 lopussa Fortum oli saanut 134 miljoona euroa näista Credit Support Annex sopimuksista. Saatu raha on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset