Vuosikertomus 2013 | In English |

16 Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Rahoitusvarat
Konserni luokittelee rahoitusvaransa seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvaroihin kuuluvat erät, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu rahoitusvarojen käyttötarkoituksesta. Konsernin johto määrittää rahoitusvarojen luokittelun alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä ja arvioi tämän luokittelun uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiallisena tarkoituksena myydä se lyhyen ajan kuluessa. Johdannaissopimukset on myös ryhmitelty kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole määritetty suojauksiksi. Tämän ryhmän omaisuuserät luokitellaan lyhytaikaisiin varoihin, jos ne ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä tai niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.
Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne syntyvät, kun konserni antaa lainaa tai toimittaa tuotteita ja palveluja suoraan velalliselle. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin saamisiin lukuun ottamatta eriä, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin 12 kuukautta tilinpäätöspäivästä lukien. Tällaiset erät luokitellaan lyhytaikaisiin saamisiin
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka on joko määritetty tähän erään kuuluviksi tai joita ei ole luokiteltu mihinkään muuhun rahoitusvarojen ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, ellei sijoituksesta aiota luopua 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ostot ja myynnit merkitään kirjanpitoon kaupankäyntipäivänä, joka on se päivä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myymään kyseisen omaisuuserän. Kaikki ne rahoitusvarat, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti, merkitään taseeseen alun perin käypään arvoon transaktiokustannuksilla lisättyinä. Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet niiden kassavirtoihin lakkaavat olemasta voimassa tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennaisilta osin omistamiseen liittyvät riskit ja edut.
Myytävissä olevat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat merkitään taseeseen käypään arvoon. Lainat kirjataan taseeseen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Voitot ja tappiot, jotka johtuvat "käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat" -ryhmän käyvän arvon muutoksista, sisältyvät sen kauden tuloslaskelmaan, jonka aikana ne syntyvät. Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokiteltujen arvopaperien käypien arvojen muutoksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan omaan pääomaan. Kun myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi luokitellut arvopaperit myydään tai niiden arvo on alentunut, kertyneet käyvän arvon oikaisut kirjataan tuloslaskelmaan.
Noteerattujen sijoitusten käyvät arvot perustuvat kyseisen hetken ostokursseihin. Jos rahoitusvaroihin kuuluvan erän (ja noteeraamattomien sijoitusten) markkinat eivät ole toimivat, konserni määrittää käyvän arvon arvostusmenetelmien avulla. Näitä ovat viimeaikaisten markkinatransaktioiden käyttö, vertaaminen toisiin olennaisilta osin samanlaisiin instrumentteihin, kassavirtojen diskonttaaminen ja optionhinnoittelumallit, jotka heijastavat liikkeeseenlaskijan erityisiä olosuhteita.
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä siitä, että rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai erien ryhmän arvo on alentunut. Jos tällaista näyttöä on myytävissä olevien rahoitusvarojen osalta, kertynyt tappio kirjataan pois omasta pääomasta ja tuodaan tuloslaskelmaan. Kertynyt tappio on hankintamenon ja tarkasteluhetken käyvän arvon erotus vähennettynä kyseisestä rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä aikaisemmin tulosvaikutteisesti kirjatuilla arvonalentumistappioilla.
Johdannaisinstrumentteihin ja suojaustoimenpiteisiin liittyvät laskentaperiaatteet
Konsernin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat hyödykkeiden myynti- ja ostoliiketoimet. Suurin osa näistä liiketoimia koskevista sopimuksista on sellaisia, jotka on solmittu ja jotka pidetään edelleen voimassa hyödykkeiden vastaanottoa ja toimittamista varten konsernin odotettavissa olevien osto-, myynti- ja käyttötarpeiden mukaisesti. Tällaiset sopimukset eivät kuulu IAS 39:n soveltamisalaan. Kaikki muut nettomääräisinä toteutettavat hyödykesopimukset arvostetaan käypään arvoon ja niiden voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan.
Johdannaiset merkitään taseeseen alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jolloin johdannaissopimus tehdään, ja arvostetaan aina jatkossa tilinpäätöshetken käypään arvoonsa. Arvostuserosta syntyvän voiton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä, onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi, ja jos on, suojatun kohteen luonteesta. Konserni määrittää tietyt johdannaiset joko: 1) erittäin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (kassavirran suojaus); 2) taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen tai taseeseen merkitsemättömien kiinteäehtoisten sitoumusten käypien arvojen suojauksiksi (käyvän arvon suojaus); tai 3) ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi. Konserni dokumentoi liiketoimen syntymisajankohtana suojausinstrumenttien ja suojattujen kohteiden välisen suhteen sekä riskienhallinnan tavoitteensa ja erilaisiin suojauksiin ryhtymisen strategiansa. Konserni dokumentoi myös sekä suojausta aloitettaessa että sen jälkeen arvionsa siitä, ovatko suojausliiketoimissa käytettävät johdannaiset erittäin tehokkaita kumoamaan suojattavien kohteiden käypien arvojen tai kassavirtojen muutokset. Johdannaiset jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin niiden erääntymisajankohdan perusteella. Sähköjohdannaisten käyvät arvot jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin sekä velkoihin vain niiden sähköjohdannaisten osalta, joiden kassavirrat ajoittuvat eri vuosille.
Kassavirran suojaus
Kassavirtojen suojauksiksi määritettyjen ja kassavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tehokas osuus merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan kertyneet käypien arvojen muutokset merkitään tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolloin suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon (esimerkiksi silloin, kun ennakoitu suojattu myyntitapahtuma toteutuu). Kuitenkin silloin, kun suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuulumattoman omaisuuserän tai velan kirjaamiseen (esimerkiksi vaihto-omaisuus), omaan pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään omasta pääomasta ja sisällytetään kyseisen omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Kun suojaus ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä, kyseisellä hetkellä omassa pääomassa oleva kertynyt voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti, kun myös ennakoitu liiketoimi toteutuu ja merkitään tuloslaskelmaan. Kun ennakoidun liiketoimen ei enää odoteta tapahtuvan, omassa pääomassa oleva kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.
Käyvän arvon suojaukset
Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelmaan, samoin ne suojatun omaisuuserän tai velan käyvän arvon muutokset, jotka ovat kohdistettavissa suojatulle riskille.
Jos suojaus ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä, suojattavan kohteen kirjanpitoarvoon efektiivisen koron menetelmällä tehdyt oikaisut jaksotetetaan tulosvaikutteisesti juoksuajalle.
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaus
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset käsitellään kirjanpidossa kassavirran suojausten tavoin. Se osa suojausinstrumentin voitosta tai tappiosta, joka liittyy suojauksen tehokkaaseen osuuteen, merkitään omaan pääomaan, tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan.
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä
Tietyt johdannaisinstrumentit eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Tällaisten johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
Rahoitusvarat ja -velat on alla olevassa taulukossa jaettu IAS 39:n mukaisiin kategorioihin. Kategoriat on edelleen jaettu luokkiin, joiden perusteella rahoitusvarat ja -velat arvostetaan. Lisätietoja on liitetiedoissa, joihin taulukossa viitataan.
Rahoitusvarat luokittain 2013
Lainat
ja saa-
miset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
milj. euroa Liite Jakso-
tettu
hankinta-
meno
Suojaus-
laskenta, käyvän arvon suojaus
Ei
sovelleta
suojaus-
laskentaa
Käypä arvo kirjataan omaan pääomaan, rahavirran suojaus Myy-
tävissä
olevat
rahoitus-
varat
Rahoitus-
leasingit
Ra-
hoitus-
varat
yhteensä
Rahoitusinstrumentit,
pitkäaikaiset varat
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 21 44 31 75
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 40 42 82
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
70 185 23 278
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 3 3
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 22 1 461 2 1 463
Rahoitusinstrumentit,
lyhytaikaiset varat
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 82 104 186
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
80 3 83
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 28 0 28
Myyntisaamiset 24 771 771
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 24 6 6
Rahat ja pankkisaamiset 1) 25 1 269 1 269
Yhteensä 3 551 70 418 172 31 2 4 244
1) Rahat ja pankkisaamiset sisältää 15 miljoonaa euroa, jotka esitetään taseen myytävänä olevissa varoissa.
Rahoitusvarat luokittain 2012
Lainat
ja saa-
miset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
milj. euroa Liite Jaksotettu
hankinta-
meno
Suojaus-
laskenta, käyvän arvon suojaus
Ei
sovelleta
suojaus-
laskentaa
Käypä arvo kirjataan omaan pääomaan, rahavirran suojaus Myy-
tävissä
olevat
rahoitus-
varat
Rahoitus-
leasingit
Rahoitus-
varat
yhteensä
Rahoitusinstrumentit,
pitkäaikaiset varat
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 21 37 32 69
Johdannais-
instrumentit
3
Sähköjohdannaiset 34 42 76
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
181 175 2 358
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 17 17
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 22 1 381 3 1 384
Rahoitusinstrumentit,
lyhytaikaiset varat
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 79 55 134
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
38 4 42
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 45 2 47
Myyntisaamiset 24 914 914
Muut lyhytaikaiset korolliset saamiset 24 9 9
Rahavarat 25 963 963
Yhteensä 3 304 181 388 105 32 3 4 013
Rahoitusvelat luokittain 2013
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvelat
Muut
rahoitusvelat
milj. euroa Liite Suojaus-
laskenta,
käyvän
arvon
suojaus
Ei
sovelleta
suojaus-
laskentaa
Käypä arvo kirjataan omaan pääomaan, rahavirran suojaus Jaksotettu
hankintameno
Käypä
arvo
Rahoitus-
leasingit
Rahoitus-
velat
yhteensä
Rahoitusinstrumentit,
pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 1) 28 5 656 1 299 2) 21 6 976
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 28 7 35
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
22 71 47 140
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 2 2
Rahoitusinstrumentit,
lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 1) 28 2 140 2 2 142
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 24 0 24
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
48 3 51
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 9 1 10
Ostovelat 34 452 452
Muut velat 34 140 140
Yhteensä 22 182 58 8 388 1 299 23 9 972
1) Tasearvot vuoden 2013 lopussa sisältävät 20 miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa: 0) korollisia velkoja, jotka on esitetty taseen Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvissä veloissa. Näistä 4 miljoonaa euroa on lyhytaikaisissa veloissa.
2) Osuus joukkovelkakirjalainasta johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa.
Rahoitusvelat luokittain 2012
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvelat
Muut
rahoitusvelat
milj. euroa Liite Suojaus-
laskenta,
käyvän
arvon
suojaus
Ei
sovelleta
suojaus-
laskentaa
Käypä arvo kirjataan omaan pääomaan, rahavirran suojaus Jaksotettu
hankintameno
Käypä
arvo
Rahoitus-
leasingit
Rahoitus-
velat
yhteensä
Rahoitusinstrumentit,
pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 28 5 781 1 895 1) 23 7 699
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 10 4 14
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
108 57 165
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 3 3
Rahoitusinstrumentit,
lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 28 1 076 2 1 078
Johdannaisinstru-
mentit
3
Sähköjohdannaiset 18 1 19
Korko- ja valuuttajohdan-
naiset
197 4 201
Öljy- ja muut futuurit ja termiinit 40 4 44
Ostovelat 34 558 558
Muut velat 34 228 228
Yhteensä - 376 70 7 643 1 895 25 10 009
1) Osuus joukkovelkakirjalainasta johon sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset