Vuosikertomus 2013 | In English |

14 Tuloverot

Lataa Excel
14.1 Tulos ennen veroja
milj. euroa 2013 2012
Suomalaiset yhtiöt 440 495
Ruotsalaiset yhtiöt 476 625
Muut yhtiöt 583 466
Yhteensä 1 499 1 586
14.2 Tuloverojen erittely maittain
milj. euroa 2013 2012
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Suomalaiset yhtiöt -104 -97
Ruotsalaiset yhtiöt -93 -91
Muut yhtiöt -46 -13
Yhteensä -243 -201
Laskennalliset verot
Suomalaiset yhtiöt 81 -13
Ruotsalaiset yhtiöt -7 172
Muut yhtiöt -56 -30
Yhteensä 18 129
Edellisten tilikausien verojen oikaisut
Suomalaiset yhtiöt -1 0
Ruotsalaiset yhtiöt 5 -2
Muut yhtiöt 1 0
Yhteensä 5 -2
Tuloverot yhteensä -220 -74
14.3 Tuloverokanta
Vero konsernin tuloksesta ennen veroja eroaa Suomen nimellisen verokannan mukaan lasketusta verosta seuraavasti:
milj. euroa 2013 % 2012 %
Tulos ennen veroja 1 499 1 586
Vero laskettuna Suomen nimellisellä verokannalla -367 24,5 -389 24,5
Muutokset verokannoissa 80 -5,3 230 -14,5
Suomen ja ulkomaisten verokantojen
ja -säännösten erot
55 -3,7 42 -2,6
Verovapaat tuloerät 2 -0,2 16 -1,0
Verovapaat myyntivoitot 12 -0,8 32 -2,0
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut -7 0,5 -7 0,4
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista 25 -1,7 4 -0,3
Osingonjakoon liittyvät verot 0 0,0 -4 0,3
Verotappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista veroa -22 1,5 -6 0,4
Aikaisemmin käyttämättömät verotappiot 3 -0,2 9 -0,6
Muut erät -5 0,3 0 0,0
Edellisiin tilikausiin perustuva verojen korjaus 4 -0,2 -1 0,1
Tuloverot tuloslaskelmassa -220 14,7 -74 4,7
Tärkeimmät verotuksen tunnusluvut:
- Painotettu keskimääräinen tuloverokanta vuodelle 2013 on 22,5 % (2012: 25,6 %)
- Tuloslaskelman efektiivinen tuloverokanta vuodelle 2013 on 14,7 % (2012: 4,7 %)
- Efektiivinen tuloverokanta poislukien osakkuusyhtiöiden tulokset, verovapaat myyntivoitot ja verokantamuutosten vaikutukset vuodelle 2013 on 22,3 % (2012: 21,2 %)
- Kokonaisverokanta vuodelle 2013 on 33,8 % (2012 29,0 %)
Fortumilla on merkittävä pitkäaikaiseen käyttöomaisuuteen liittyvä verovelka. Käyttöomaisuuden poistot ovat verotuksessa kirjanpidollisia poistoja nopeammat, jonka vuoksi maksettavat tuloverot ovat pienemmät käyttöomaisuuden ollessa uutta ja suuremmat käyttöomaisuuden ollessa vanhempaa. Tästä poistojen ajallisesta erilaisuudesta syntyy laskennallinen verovelka, joka arvostetaan sillä verokannalla, joka odotetaan olevan voimassa verovelan realisoituessa.
Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2013 muutoksen tuloverolaissa, jolla tuloverokanta laskettiin 24,5 %:sta 20 %:iin. Tämän verokantamuutoksen kertaluonteinen positiivinen vaikutus oli noin 79 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuonna 2012 Ruotsissa toteutetun verokannan alennuksen 26,3 %:sta 22 %:iin kertaluonteinen positiivinen vaikutus oli noin 230 miljoonaa euroa. Nämä verokantojen muutoksista aiheutuvat kertaluonteiset vaikutukset ovat pääasiassa aiheuttaneet efektiivisen tuloverokannan vaihtelut.
Myös kertaluonteiset verovapaat myyntivoitot ovat alentaneet vuoden 2013 efektiivistä tuloverokantaa. Näitä myyntivoittoja on syntynyt pääasiassa ruotsalaisen pienvesivoiman, ruotsalaisen energiayhtiö Härjeåns Kraft AB:n ja norjalaisen Infratek ASA:n myynneistä. Vastaavia efektiivistä tuloverokantaa alentavia myyntivoittoja oli vuonna 2012 suomalaisen ja virolaisen lämpötoimintojen myyntiin liittyen. Myyntivoitot on kirjattu suomalaisissa, ruotsalaisissa, norjalaisissa ja hollantilaisissa yhtiöissä.
14.4 Kokonaisverot
Fortumilla on vuodelta 2013 maksettavia tuloveroja yhteensä 243 miljoonaa euroa (2012: 201). Efektiivinen tuloverokanta kuvaa verorasitusta ottaen huomioon kirjanpidon ja verotuksen erot sisältäen verovapaat myyntivoitot, nimellisen verokannan muutokset ja muut eroavaisuudet. Efektiivinen tuloverokanta vaihtelee tästä syystä.
Tilikaudelta maksettavat verot kuvaavat erilaisia Fortumin maksamia veroja kyseessa olevalta kaudelta. Vuonna 2013 Fortumin tilikaudelta maksettavat verot olivat 644 miljoonaa euroa (2012: 565). Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yhtiön tuloveron lisäksi tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähkön hintaan sisältyvät tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot. Kokonaisverokanta kuvaa tilikaudelta maksettavien verojen osuutta Fortumin tuloksesta ennen näitä veroja. Toisin kuin efektiivinen tuloverokanta, kokonaisverokanta on ollut vakaassa nousussa. Tämä johtuu siitä, että erilaiset tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot ovat nousseet.
Lisäksi Fortum kerää ja hallinnoi erilaisia veroja viranomaisten puolesta. Tällaisia veroja ovat mm. arvonlisävero, sähkön hinnassa asiakkailta perittävät valmisteverot, palkoista perittävät ennakonpidätykset ja lähdeverot. Fortumin tilikaudelta tilitettävät verot olivat 834 miljoonaa euroa (2012: 749). Vuonna 2012 Fortum raportoi hankintoihin sisältyvät ja myynneistä tilitettävät arvonlisäverot bruttomääräisenä. Tilikaudelta tilitettävät verot bruttomääräisenä vuonna 2012 olivat 3 918 miljoonaa euroa.
Vuoden 2013 aikana Fortumilla on ollut käynnissä useita verotarkastuksia. Fortum on saanut veronoikaisupäätöksen Ruotsissa koskien vuosia 2009-2011, Belgiassa koskien vuosia 2008 ja 2009 ja Suomessa vuoteen 2007 kohdistuen. Fortum on valittanut saamistaan päätöksistä. Yhtiön tekemään analyysiin perustuen Fortum ei ole kirjannut varauksia tilinpäätökseensä veronoikaisupäätöksiin liittyen.
Katso myös liitetieto 29 Laskennalliset verot,
liitetieto 11 Materiaalit ja palvelut ja
Toimintakertomus; Kestävä kehitys.
Lisätietoa käynnissä olevista verovalituksista katso liitetieto 39 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset