Vuosikertomus 2013 | In English |

13 Rahoituskulut (netto)

Lataa Excel
milj. euroa Liite 2013 2012
Korkokulut
Lainat -363 -379
Muut korkokulut -1 -1
Aktivoidut korkokulut 19 69 80
Yhteensä -295 -300
Korkotuotot
Lainasaamiset 38 51
Muut korkotuotot 4 3
Yhteensä 42 54
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuvat voitot ja tappiot 7
Korkojohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, käypien arvojen muutokset -16 -12
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojausinstrumenttien käypien arvojen muutokset 25 39
Käyvän arvon suojauksesta syntyneet suojattavien kohteiden käypien arvojen muutokset -24 -39
Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset-korkoero -1 -11
Yhteensä -16 -23
Valuuttakurssierot
Lainat ja saamiset 7 -214 246
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 7 19 -12
Valuuttajohdannaiset 7 195 -231
Korkotuotto rahasto-osuudelle Valtion ydinjätehuoltorahastossa 30 9 16
Ydinjätehuoltovarauksen diskonttauksen purkautuminen 30 -35 -36
Muiden varauksien diskonttauksen purkautuminen 31, 32 -16 -15
Muut rahoitustuotot 1 1
Muut rahoituskulut -8 -11
Yhteensä -49 -42
Rahoituskulut (netto) -318 -311
Korkokuluihin sisältyvät korollisten lainojen ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten korkokulut sekä lainoja ja saamisia suojaavien valuuttatermiinien termiinipisteet.
Katso lisätietoja taulukossa mainituista liitetiedoista.
Korkotuottoihin sisältyy Suomen ja Ruotsin ydinvoimayhtiöille annetuista osakaslainoista saatuja korkotuottoja 29 miljoonaa euroa (2012: 40) ja 6 miljoonaa euroa (2012: 7) korkotuottoja pankkitalletuksista.
Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot sisältävät suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien koron- ja valuutanvaihtosopimusten muutokset ilman kertyneitä korkoja. Tähän ryhmään kuuluvat myös korkojohdannaisten ja suojattujen kohteiden käypien arvojen muutokset. Näiden johdannaisten kertynyt korko kirjataan lainojen korkokuluihin. Käypään arvoon arvostamisesta johtuviin voittoihin ja tappioihin sisältyvät myös suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien lainoja ja saamisia suojaavien valuuttatermiinisopimusten korkopisteiden erot.
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisältävät kurssierot, jotka syntyvät ulkomaanvaluutan määräisten lainojen ja saamisten muuntamisesta sekä valuuttatermiineihin ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin liittyvät kurssierot.
Korko- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset
milj. euroa 2013 2012
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Lainojen korkokulut 18 29
Johdannaisten valuuttakurssierot 19 -12
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutokset - korkoero 1) 9 27
Korkojohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 46 44
Valuuttatermiinit
Lainojen korkokulut -89 -108
Johdannaisten valuuttakurssierot 195 -231
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutokset - korkoero -1 -11
Valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 105 -350
Korko- ja valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutos yhteensä rahoituskuluissa (netto) 151 -306
1) Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista johtuviin voittoihin ja tappioihin sisältyvät käypien arvojen muutokset niistä koronvaihtosopimuksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan vaatimuksia, määrältään -16 miljoonaa euroa (2012: -12) ja käyvän arvon suojauksesta syntyneitä suojausinstrumenttien käypien arvojen muutoksia 25 miljoonaa euroa (2012: 39), yhteensä 9 miljoonaa euroa (2012: 27).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset