Vuosikertomus 2013 | In English |

12 Henkilöstökulut

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Palkat ja palkkiot 380 377
Eläkkeet
Maksupohjaiset järjestelyt 36 33
Etuuspohjaiset järjestelyt 15 15
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuuttaminen -5 -
Sosiaalikulut 75 73
Pitkän aikavälin kannustinohjelmat 7 8
Muut henkilöstökulut 21 37
Yhteensä 529 543
Fortumin työntekijöille tarjoamat kokonaispalkkiot muodostuvat palkoista, luontoiseduista, lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmistä, henkilöstörahastolle maksetusta voittopalkkiosta sekä pitkälle aikavälille jakautuvista osakepalkkiojärjestelmistä. Enemmistö Fortumin työntekijöistä kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät on tarkoitettu ylimmän johdon jäsenille ja muille Fortum-konsernin johtohenkilöille.
Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävänä on käsitellä, arvioida ja tehdä hallitukselle suosituksia ja ehdotuksia konsernin ja sen johdon palkitsemisperiaatteista, palkkausrakenteista sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä ja valmistella osaltaan konsernin nimityskysymyksiä. Palkitsemisperiaatteista päättää hallitus.
Tarkempia tietoja Fortumin eläkevastuista liitetiedossa 32 Eläkevelvoitteet.
12.1 Tulospalkkiojärjestelmä
Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (jäljempänä tulospalkkiojärjestelmä) tukee konsernin taloudellisten tavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden, arvojen ja rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat konsernin ja liiketoimintadivisioonan tavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmä kattaa kaikki fortumlaiset tiettyjä Puolan ja Venäjän henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta.
Ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten) tulospalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa hallitus vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Ylimpään johtoon kuuluville johtajille maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkion määräytysmisperusteisiin voi myös kuulua kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä mittareita. Tulospalkkion määrä on enintään 40 % saajan vuosipalkasta luontoisetuineen.
Divisioonien johtajien palkkiot määräytyvät divisioonan tuloksen ja konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Divisioonan johtajan ja hänen esimiehensä välillä käydään aina alkuvuodesta tavoite- ja tuloskeskustelu, jossa sovitaan johtajan henkilökohtaisen suorituksen arviointiperusteista. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan suorituksen.
12.2 Pitkän aikavälin kannustimet
Laadintaperiaatteet + -
Fortumin osakepalkkiojärjestelmä (LTI) on suoritusperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä jakautuu kuusivuotisiin osakeohjelmiin, jotka käynnistyvät vuosittain hallituksen niin päättäessä. Järjestelmä käynnistettiin vuonna 2003 ja sitä kehitettiin edelleen vuonna 2008. Ohjelmien mahdollinen palkkio perustuu konsernin ja sen divisioonien tuloskehitykseen.
Osakepalkkiojärjestelmässä jokainen ohjelma alkaa kolmen vuoden pituisella ansaintajaksolla, jonka aikana osanottaja voi ansaita osakeoikeuksia jos hallituksen asettamat ehdot täyttyvät. Ansaintajakson jälkeen ansaittu etuus maksetaan osanottajelle osakkeina. Järjestelmän kertyneet varat käytetään ansaintajakson jälkeen Fortum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen osanottajan puolesta ja nimiin sekä tuloveron ja muiden pakollisten työsuhteeseen perustuvien osanottajan maksettavaksi kuuluvien kulujen ja vakuutusmaksujen maksamiseen. Osallistujalle ansaintajakson jälkeen myönnettävien osakkeiden enimmäisarvo (ennen veroja) ei voi ylittää osallistujan yhden vuoden palkkaa.
Ansaintajaksoa seuraa kolmen vuoden rajoitusjakso. Rajoitusjakson aikana osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai luovuttaa muulla tavoin. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske edellä mainitun jakson aikana maksettuja osinkoja tai muuta osakkeelle maksettua tuottoa. Osakkeet vapautuvat yhtiön julkistettua yksittäisen ohjelman kuudennen kalenterivuoden taloudellisen tuloksen edellyttäen, että osanottaja on sillä hetkellä konsernin palveluksessa.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset osakeohjelmat luokitellaan osittain rahana ja osittain osakkeina maksettaviksi. Se osuus etuudesta, jonka osallistuja saa osakkeina, kirjataan osakkeina maksettavaksi. Osuus, jolla osallistujat maksavat etuuteen liittyvät verot ja muut maksut, kirjataan rahana maksettavana järjestelynä. Niiden osallistujien kohdalla, jotka saavat vain rahamaksun, etuus kirjataan kokonaisuudesaan rahana maksettavana järjestelynä. Palkkio kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana ja vastaava lisäys merkitään velkoihin ja omaan pääomaan sikäli kun kyseessä on osakkeina maksettava etuus. Järjestelyyn liittyvistä henkilöstösivukuluista kirjataan varaus.
Edellisen järjestelmän (ennen vuotta 2008 alkaneet ohjelmat) mukaisen palkkion käypä arvo määritettiin kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen ja osakkeet maksettiin osanottajille vasta rajoitusjakson jälkeen. Fortumin osakkeen markkinahinnasta aiheutuvat käyvän arvon muutokset jaksotettiin jäljellä olevalle oikeuden syntymisajanjaksolle. Palkkioiden käypien arvojen muutoksilta suojautumista varten konsernilla oli osaketermiinisopimuksia. Osaketermiinisopimukset eivät täyttäneet suojauslaskennan edellytyksiä ja siksi niiden käypien arvojen muutokset kirjattiin tulosvaikutteisesti. Viimeiset edellisen osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksettiin keväällä 2013.
Tällä hetkellä noin 140 hallituksen valitsemaa avainhenkilöä on mukana ainakin yhdessä viidestä meneillään olevasta vuosittaisesta ohjelmasta (meneillään olevat ohjelmat 2009-2013, 2010-2015, 2011-2016, 2012-2017 ja 2013-2018).
Henkilöstökuluihin on kauden aikana kirjattu kuluja 7 miljoonaa euroa (2012: 8). Kulun määrittelyssä on huomioitu 5 % arvio työsuhteen lopettavien henkilöiden määrästä. Osakepalkkiovelvoite sosiaalikuluineen oli vuoden 2013 lopussa 8 miljoonaa euroa (2012: 15), sisältäen omaan pääomaan kirjatun 1 miljoonan euron erän (2012: 2).

Osakepalkkiojärjestelmät

Myönnetyt osakkeet
Ohjelma 2010-2015 Ohjelma 2009-2013 Ohjelma
2008-2012
Myöntämispäivä 13.2.2013 8.2.2012 9.2.2011
Myöntämispäivän käypä arvo, euroa 13,90 18,16 21,85
Myönnettyjen osakkeiden määrä 187 493 165 132 150 436
Myöntämisen jälkeen menetettyjen osakkeiden määrä -3 671 -18 988 -22 735
Rajoitusjakson alaisuudesta vapautuneiden osakkeiden määrä -127 701
Rajoitusjakson alaisuudessa olevien osakkeiden määrä vuoden 2013 lopussa 183 822 146 144 0
Fortumin osakkeen hinta myöntämisvuoden lopussa, euroa 16,63 14,15 16,49
Yllä olevien myönnettyjen osakkeiden lisäksi on myönnetty osakeoikeuksia osanottajille, jotka saavat rahamaksun osakkeiden sijaan rajoitusjakson lopussa. Myönnettyjen osakeoikeuksien bruttomäärä vuoden 2013 lopussa ohjelman 2010-2015 osalta oli 97 842 osakeoikeutta ja ohjelman 2009-2013 osalta 49 289 osakeoikeutta.
Keväällä 2013 ohjelma 2007-2012 päättyi ja 299 766 osakeoikeutta maksettiin osanottajille.
12.3 Fortumin henkilöstörahasto
Vain Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskeva Fortumin henkilöstörahasto on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Fortumin hallitus määrittelee vuosittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymisperusteet. Konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä. Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti viisi kuukautta. Rahaston jäsenyys päättyy, kun jäsen on saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.
Uudistetut Fortumin henkilöstörahaston säännöt rekisteröitiin Työ- ja Elinkeinoministeriössä vuonna 2013 ja rahaston valtuusto hyväksyi ne vuosikokouksessaan. Sääntöuudistuksella säännöt saatettiin vastaamaan vuonna 2011 voimaantullutta henkilöstörahastolakia. Merkittävin muutos jäsenen osalta liittyy jäsenen rahasto-osuuksien nosto-oikeuteen. Nosto-oikeus alkaa heti jäsenyyden alkamista seuraavana maksupäivänä. Rahaston jäsenyys alkaa uuden lain myötä seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työsuhde on ollut voimassa viisi kuukautta.
Konsernin rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston jäsenille tasasuuruisina. Kunkin työntekijän rahasto-osuudet on jaettu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Työntekijä voi vuosittain siirtää sidotusta osasta nostettavaksi enintään 15 % pääomasta vastaavan määrän.
Nostettavissa oleva osa (enintään 15 % sidotusta osasta) määritellään vuosittain ja maksetaan niille jäsenille, jotka haluavat käyttää nosto-oikeuttaan.
Rahaston edellinen tilivuosi päättyi 30.4.2013, ja rahastossa oli tällöin 2 722 jäsentä (2012: 2 727). Huhtikuun 2013 lopussa Fortum maksoi vuoden 2012 tuloksen perusteella henkilöstörahastoon 2,8 miljoonan euron (2012: 2,5) vuotuisen voittopalkkioerän. Rahaston jäsenten rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli 23 miljoonaa euroa (2012: 22).
Henkilöstörahastolle maksettava voittopalkkio kirjautuu kuluksi saatua työsuoritusta vastaavasti.
12.4 Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen
Konsernin johtoryhmään kuuluu yhdeksän jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Seuraava taulukko esittää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkiot kunkin toimikauden ajalta. Alla esitetyt palkkiot ovat suoriteperusteisia.
Lisätietoja maksuperusteisista palkoista ja palkkioista saatavilla kohdassa Palkitseminen.
Johdon palkitseminen
2013 2012
Tuhatta euroa Toimitus-
johtaja
Muut
johtoryhmän
jäsenet 1)
Toimitus-
johtaja
Muut
johtoryhmän
jäsenet
Palkat ja luontoisedut 795 2 860 980 2 803
Tulospalkkiot 22 197 27 170
Osakepalkkiot 448 1 122 637 1 455
Eläke-etuudet (lakisääteiset) 137 494 172 479
Eläke-etuudet (vapaaehtoiset) 204 695 252 613
Sosiaalikulut 48 337 60 333
Yhteensä 1 654 5 705 2 128 5 853
1) Sisältää 80 000 euron palkkion talousjohtaja Rauramolle toimitusjohtajan sijaisena toimimisesta maaliskuusta marraskuuhun 2013.
Johtoryhmän etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen osalta taseeseen on kirjattu 1 566 tuhannen euron velka (2012: 1 078). Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelmä on maksupohjainen järjestelmä, joten siitä ei ole kirjattua eläkevelkaa taseessa.
Vuosimaksu toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelmästä on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, on hän oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Konsernin muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60 tai 65 vuotta eläkejärjestelmästä riippuen. Eläkkeen määrä on korkeintaan 66 % tai 60 % eläkeikään mennessä saavutetuista palkkioista. Ensiksi mainitussa tapauksessa eläkkeet ovat etuuspohjaisia, jotka Fortumin eläkesäätiö vakuuttaa ja maksaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa eläkkeet ovat joko maksu- tai etuuspohjaisia eläkejärjestelmiä ja vakuutettu vakuutusyhtiössä.
Mikäli Fortum irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan (6 kuukautta) sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa. Muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 12 - 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.
Lisätietoa toimitusjohtaja Tapio Kuulan palkitsemisehdoista internetissä www.fortum.com/fi/konserni/hallinto-ja-johtaminen/palkitseminen/toimitusjohtajan-työsuhteen-ehdot/pages/default.aspx
sekä vuosikertomuksessa kohdassa Palkitseminen.
Johdolle toimitetut osakkeet (kpl)
Alla oleva taulukko esittää osakepalkkiojärjestelmien myötä toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille vuosina 2013 ja 2012 toimitetut osakkeet. Keväällä 2013 osakkeita toimitettiin sekä edellisen LTI-järjestelmän 2007-2012 että uuden LTI- järjestelmän 2010-2015 johdosta. Uuden järjestelmän 2010-2015 johdosta toimitetut osakkeet ovat rajoitusjakson alaisia, jonka aikana osakkeita ei saa myydä tai siirtää kolmannelle osapuolelle.
2013 2012
Johtoryhmän jäsenet 31.12.2013
Tapio Kuula 35 152 17 171
Helena Aatinen (1.11.2012 alkaen) 519 -
Alexander Chuvaev 1) 35 783 18 749
Mikael Frisk 10 079 4 576
Timo Karttinen 9 563 5 213
Per Langer 8 550 3 966
Markus Rauramo (1.9.2012 alkaen) 756 -
Matti Ruotsala 12 395 7 283
Kaarina Ståhlberg (1.9.2013 alkaen) - -
Entiset johtoryhmän jäsenet
Anne Brunila (31.10.2012 asti) - 3 983
Juha Laaksonen (31.8.2012 asti) - 6 840
Maria Paatero-Kaarnakari (31.1.2012 asti) - 3 367
Yhteensä 112 797 71 148
1) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan kahden vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.
12.5 Johdon omistamat osakkeet
Fortum Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2013 yhteensä 10 950 (2012: 11 950) osaketta, eli 0,00 % (2012: 0,00 %) yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet (kpl)
2013 2012
Hallituksen jäsenet 31.12.2013
Puheenjohtaja, Sari Baldauf 2 300 2 300
Varapuheenjohtaja, Christian Ramm-Schmidt 2 250 2 250
Ilona Ervasti-Vaintola 4 000 4 000
Joshua Larson - -
Minoo Akhtarzand - -
Heinz-Werner Binzel - 1 000
Kim Ignatius 2 400 2 400
Yhteensä 10 950 11 950
Toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 346 106 (2012: 268 992) osaketta, eli noin 0,04 % (2012: 0,03 %) yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Fortumin johtoryhmän omistamat osakkeet (kpl)
2013 2012
Johtoryhmän jäsenet 31.12.2013
Tapio Kuula 153 555 118 403
Helena Aatinen 519 -
Alexander Chuvaev 12 093 12 093
Mikael Frisk 42 128 32 049
Timo Karttinen 69 791 60 228
Per Langer 25 267 16 717
Markus Rauramo 13 756 13 000
Matti Ruotsala 28 897 16 502
Kaarina Ståhlberg - -
Yhteensä 346 006 268 992
12.6 Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Vuonna 2013 yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä.
Varsinainen yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot. Lisäksi maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista ja se maksetaan kaksinkertaisena niille jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella Euroopassa sekä kolminkertaisina niille jäsenille, jotka asuvat Euroopan ulkopuolella. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. Hallituksen jäsenille ei tarjota pitkän aikavälin kannustinohjelmia eikä mahdollisuutta osallistua muihin kannustinohjelmiin. Fortumilla ei myöskään ole heitä koskevaa eläkejärjestelmää. Lakisääteisiä sivukuluja 13 tuhatta euroa (2012: 12) on maksettu hallituksen palkkioista kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Hallituksen palkkiot
euroa/vuosi/kokous 2013 2012
Puheenjohtaja 75 000 75 000
Varapuheenjohtaja 57 000 57 000
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 000 57 000
Jäsenet 40 000 40 000
Kokouspalkkio 2) 600 600
1) Jos ei ole samanaikaisesti hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
2) Maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle.
Hallituksen kokonaispalkkiot
euroa 2013 2012
Hallituksen jäsenet 31.12.2013
Puheenjohtaja, Sari Baldauf 84 000 80 353
Varapuheenjohtaja, Christian Ramm-Schmidt 66 000 64 479
Minoo Akhtarzand 58 000 54 349
Heinz-Werner Binzel 60 400 53 149
Ilona Ervasti-Vaintola 49 000 46 549
Kim Ignatius (11.4.2012 alkaen) 67 200 48 100
Joshua Larson 70 600 67 549
Entiset hallituksen jäsenet
Esko Aho (11.4.2012 asti) - 13 000
Yhteensä 455 200 427 528
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset