Vuosikertomus 2013 | In English |

10 Muut tuotot ja muut kulut

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Muut tuotot
Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Tähän ryhmään luetaan toistuvat erät, kuten vuokratuotot.
Päästöoikeudet
Päästöoikeudet kirjataan konsernissa perustuen voimassaoleviin IFRS-standardeihin. Näiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin hankintahintaisina ja ilmaiseksi saadut päästöoikeudet kirjataan nimellisarvoonsa. Palautettavia päästöoikeuksia varten kirjataan varaus. Jos konsernilla on riittävästi päästöoikeuksia kattamaan palautusvelvoitteet, varaus kirjataan ko. päästöoikeuksia vastaavalla kirjanpitoarvolla. Jos päästöoikeuksia ei ole riittävästi kattamaan palautusvelvollisuutta, arvostetaan varaus ko. päästöoikeuksien markkina-arvoon. Varauksista johtuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan materiaalit ja palvelut -ryhmän kuluihin. Päästöoikeuksien myyntivoitot sisältyvät muihin tuottoihin.
Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan kuluksi, kun ne syntyvät, ja ne sisältyvät konsernituloslaskelman muihin kuluihin. Mikäli kehittämismenojen arvioidaan kerryttävän tuloja tulevaisuudessa, kyseiset menot aktivoidaan aineettomiksi hyödykkeiksi ja kirjataan poistoina kuluksi tulovirtojen kertymisen aikana.
10.1 Muut tuotot
milj. euroa 2013 2012
Päästöoikeuksien luovutusvoitot - 43
Vuokratuotot 14 16
Vakuutuskorvaukset 3 6
Muut 77 44
Yhteensä 94 109
Muina tuottoina esitetään tavallisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot. Tähän ryhmään sisältyy toistuvia eriä, kuten vuokratuottoja, sekä kertaluonteisia eriä, kuten vakuutuskorvaukset.
Vuonna 2013 E4, Nyaganin voimalaitoksen urakoitsija, maksoi 40 miljoonan euron korvauksen CSA sakoista Fortumille. Saatu korvaus sisältyy erään Muut yllä olevassa taulukossa.
Vuoden 2013 aikana ei ole kirjattu päästöoikeuksien myyntivoittoja (2012: 43). Kulut syntyneistä päästöistä, joita vastikkeettomasti saadut päästöoikeudet eivät kata, olivat 9 miljoonaa euroa (2012: 17) vuonna 2013. Nämä kustannukset sisältyvät Materiaalit ja palvelut -erään.
10.2 Muut kulut
milj. euroa 2013 2012
Käyttö- ja kunnossapitokulut 219 280
Kiinteistöverot 171 125
Atk- ja tietoliikennekulut 69 72
Muut kulut 282 284
Yhteensä 741 761
Suurimmat Muut kulut -ryhmään kirjatut erät ovat voimalaitosten ja sähköverkkojen käyttö- ja kunnossapitokuluja. Kiinteistöveroihin sisältyy suoraan omistettuun vesivoimatuotantoon liittyviä kiinteistöveroja 138 miljoonaa euroa (2012: 72).
Tilintarkastajien palkkiot
milj. euroa 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 1,4 1,6
Palkkiot muista tilintarkastukseen liittyvistä toimeksiannoista 0,2 0,1
Palkkiot veropalveluista 0,0 0,1
Palkkiot muista palveluista 0,0 0,0
Yhteensä 1,6 1,8
Deloitte on nimitetty tilintarkastajaksi tilikaudella 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tilintarkastuspalkkiot sisältävät palkkiot konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta, osavuosikatsausten läpikäynneistä sekä emoyhtiön ja sen tytäryritysten tarkastamisesta. Tilintarkastukseen liittyvät toimeksiannot ovat varmennuspalveluita ja muita vastaavia tilintarkastukseen liittyviä palveluita. Palkkiot veropalveluista sisältävät veroneuvonnasta veloitetut palkkiot.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset