Vuosikertomus 2013 | In English |

Konsernin tuloslaskelma

Lataa Excel
milj. euroa Liite 2013 2012*
Liikevaihto 5 6 056 6 159
Muut tuotot 10 94 109
Materiaalit ja palvelut 11 -2 533 -2 548
Henkilöstökulut 12 -529 -543
Poistot ja arvonalentumiset 5, 18, 19 -740 -664
Muut kulut 10 -741 -761
Vertailukelpoinen liikevoitto 5 1 607 1 752
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 6, 7 105 122
Liikevoitto 5 1 712 1 874
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 5, 20 105 23 1
Korkokulut 13 -295 -300
Korkotuotot 13 42 54
Johdannaisten käypien arvojen muutokset 13 -16 -23
Muut rahoituserät - netto 13 -49 -42
Rahoitustuotot ja -kulut 13 -318 -311
Voitto ennen veroja 1 499 1 586
Tuloverot 14 -220 -74 2
Tilikauden voitto 1 279 1 512
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 204 1 416
Määräysvallattomille omistajille 75 96
1 279 1 512
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) 15
Laimentamaton 1,36 1,59
Laimennettu 1,36 1,59
milj. euroa 2013 2012
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 607 1 752
Kertaluonteiset erät (myyntivoitot) 61 155
Tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisten käyvänarvon muutokset 21 -2
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu 23 -31
Liikevoitto 1 712 1 874
*Tilinpäätöksessä esitettävät vertailuvuoden 2012 tiedot on muutettu johtuen eläkkeiden kirjauskäytännön muutoksesta, lisätietoja liitetiedosta 1.6.1.
Tuloksen parantumiseen vaikutti pääosin Hafslund ASA ja TGC-1.
2 2012 positiivinen kertaluonteinen vaikutus Ruotsin verokannan muutoksesta, 26,3%:ista 22%:iin.
 
Liikevaihto segmenteittäin, %
Liikevaihto kohdemaittain, %
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset