Vuosikertomus 2013 | In English |

Konsernin tase

Lataa Excel
milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 18 392 442
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 15 201 16 497
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 20 1 905 1 979
Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 30 744 678
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 21 75 69
Laskennalliset verosaamiset 29 130 177
Johdannaisinstrumentit 3 363 451
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 22 1 463 1 384
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20 273 21 677
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 23 375 428
Johdannaisinstrumentit 3 297 223
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 1 048 1 270
Rahat ja pankkisaamiset 25 1 254 963
Myytävänä olevat omaisuuserät 9 1 173 -
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 147 2 884
Varat yhteensä 24 420 24 561
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 26 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 73 73
Kertyneet voittovarat 6 851 7 020
Muut oman pääoman erät 54 -99
Yhteensä 10 024 10 040
Määräysvallattomat omistajat 27 638 603
Oma pääoma yhteensä 10 662 10 643
VELAT
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 28 6 960 7 699
Johdannaisinstrumentit 3 177 182
Laskennalliset verovelat 29 1 648 1 879
Ydinvoimaan liittyvät varaukset 30 744 678
Muut varaukset 31 103 207
Eläkevelvoitteet 32 65 152
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 33 151 472
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 9 848 11 269
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 28 2 138 1 078
Johdannaisinstrumentit 3 85 264
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 34 1 147 1 307
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 9 540 -
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 910 2 649
Vieras pääoma yhteensä 13 758 13 918
Oma pääoma ja velat yhteensä 24 420 24 561
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset