Vuosikertomus 2013 | In English |

 

 

Lataa Excel
Rahavirtalaskelman lisätietoja
Käyttöpääoman muutos
milj. euroa 2013 2012
Korottomien saamisten muutos, vähennys(+)/lisäys(–) 123 -226
Vaihto-omaisuuden muutos, vähennys(+)/lisäys(–) 39 109
Korottomien velkojen muutos , vähennys(–)/lisäys(+) -39 -56
Yhteensä 123 -173
Positiivinen vaikutus käyttöpääoman muutoksesta vuoden 2013 aikana oli 123 miljoonaa euroa (2012: -173). Muutos johtuu pääosin myyntisaamisten vähennyksistä.
Käyttöomaisuusinvestoinnit
milj. euroa Liite 2013 2012
Käyttöomaisuusinvestoinnit 5, 18, 19 1 284 1 558
Muutokset maksamattomissa investoinneissa, vähennys(+)/lisäys(–) 56 -56
Aktivoitujen korkokulujen siirto rahavirtalaskelman maksettuihin korkoihin -69 -80
Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit 1 271 1 422
Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvattivat taseen aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrää 1 284 miljoonalla eurolla (2012: 1 558). Maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit 1 271 miljoonaa euroa (2012: 1 422) eivät sisällä vielä maksamattomia investointeja, toisin sanoen investointeihin liittyviä ostovelkojen muutoksia määrältään -56 miljoonaa euroa (2012: 56), eikä aktivoituja vieraan pääoman kuluja määrältään 69 miljoonaa euroa (2012: 80). Aktivoidut vieraan pääoman kulut on esitetty maksetuissa koroissa.

Katso lisätietoja investoinneista segmenteittäin ja maittain liitetiedosta 5 Segmenttiraportointi
ja investointiprojekteista segmenteittäin liitetiedosta 19.2 Investoinnit.
Hankitut osakkeet rahavirtalaskelmassa
Vuoden 2013 aikana osakehankintojen nettorahavirta oli 15 miljoonaa euroa (2012: 14).
Myydyt osakkeet rahavirtalaskelmassa
milj. euroa Liite 2013 2012
Myydyt tytäryritysosakkeet pl. myytyjen yritysten rahavarat 8 22 223
Myydyt osakkuusyritysosakkeet 20 100 13
Myydyt myytävissä olevat rahoitusvarat 0 3
Yhteensä 122 239
Osakkeiden bruttomyynnit vuoden 2013 aikana olivat 142 miljoonaa euroa (2012: 410) sisältäen korolliset velat myydyissä tytäryhtiöissä 22 miljoonaa euroa (2012: 181). Liiketoimintojen myynnistä saadut tulot olivat vuoden 2013 aikana yhteensä 122 miljoonaa euroa (2012: 239).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset