Vuosikertomus 2013 | In English |

Konsernin rahavirtalaskelma

Lataa Excel
milj. euroa Liite 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden voitto 1 279 1 512
Oikaisuerät:
Verot 220 74
Rahoitustuotot- ja kulut 318 311
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta -105 -23
Poistot ja arvonalentumiset 740 664
Liikevoitto ennen poistoja (käyttökate) 2 452 2 538
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -260 -192 1
Saadut korot 28 59
Maksetut korot -374 -352
Saadut osingot 50 45
Toteutuneet kurssierot ja muut rahoituserät 46 -274 2
Maksetut välittömät verot -229 -269
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 713 1 555
Käyttöpääoman muutos 123 -173
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 836 1 382
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen 5, 18, 19 -1 271 -1 422 3
Hankitut osakkeet -15 -14
Käyttöomaisuuden myynnit 66 13
Myydyt osakkeet 122 239
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 22 181
Osakaslainat osakkuusyrityksille -136 -138
Muiden sijoitusten muutos 2 13
Investointien rahavirta yhteensä -1 210 -1 128
Rahavirta ennen rahoitusta 626 254
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot 790 1 375
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -642 -669
Lyhytaikaisten velkojen muutos 438 168
Osingonjako emoyhtiön omistajille 15 -888 -888
Muut rahoituserät -2 -33
Rahoituksen rahavirta yhteensä -304 -47
Laskelman mukainen rahojen ja pankkisaamisten muutos 322 207
Rahat ja pankkisaamiset 1.1. 963 747
Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutokset -16 9
Rahat ja pankkisaamiset 31.12. 1) 25 1 269 963
1) Sisältäen 15 miljoonaa euroa rahavaroja liittyen vuoden 2013 lopussa myytävänä oleviin omaisuuseriin.
1 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua koostuvat pääasiassa varausten muutoksista (mukaanlukien ydinvoimaan liittyvät varaukset) -178 miljoonaa euroa (2012: -40) ja johdannaisten realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista -21 miljoonaa euroa (2012: 3) sekä liiketoiminnan rahavirrasta oikaistuista myyntivoitoista -61 miljoonaa euroa (2012: -155). Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynneistä saadut rahavirrat esitetään investointien rahavirrassa.
2 Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot sisältää 52 miljoonaa euroa toteutuneita valuuttakurssivoittoja ja -tappioita vuoden 2013 aikana (2012: -268), jotka aiheutuivat pääasiassa Fortumin ruotsalaisten ja venäläisten tytäryritysten ulkoisesta rahoituksesta sekä siitä, että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Toteutuneet kurssierot johtuvat valuuttatermiineistä, joilla suojataan sisäisiä lainoja. Suurin osa näistä termiineistä erääntyy 12 kk sisällä.
3 Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin. Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.
Nettovelan muutokset
milj. euroa 2013 2012
Nettovelka kauden alussa 7 814 7 023
Muuntoerot -110 89
Käyttökate 2 452 2 538
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua, sekä maksetut rahoituskulut ja verot -739 -983
Käyttöpääoman muutos 123 -173
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 271 -1 422
Yrityshankinnat -15 -14
Yritys- ja käyttöomaisuusmyynnit 188 252
Tulot myytyjen yhtiöiden korollisista saamisista 22 181
Osakaslainat osakkuusyrityksille -136 -138
Muutos korollisissa saamisissa 2 13
Osingot -888 -888
Muut rahoitustoiminnot -2 -45
Nettorahavirta (- nettovelan kasvu) -264 -679
Joukkovelkakirjojen käypien arvojen muutos ja arvostus jaksotettuun hankintamenoon -119 23
Nettovelka kauden lopussa 7 849 7 814
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset