Vuosikertomus 2013 | In English |

Konsernin laaja tuloslaskelma

Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä, joita ei kirjata tulosvaikutteisesti, vaan ne kirjataan omaan pääomaan. Tällaisia ovat realisoitumattomat erät, kuten voitot ja tappiot kassavirtasuojauksissa käytettävien rahoitusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon. Tulosvaikutus näistä eristä kirjataan, kun suojattu erä vaikuttaa tuloslaskelmaan. Laajan tuloksen eriin sisältyy myös myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot, osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät sekä muuntoerot.

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Tilikauden voitto 1 279 1 512
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Kassavirran suojaukset
Käyvän arvon muutokset 105 15 1
Siirrot tuloslaskelmaan -51 -152
Siirrot vaihto-omaisuuteen/aineellisiin hyödykkeisiin -8 -5
Verot -8 33
Nettosijoitusten suojaus
Käyvän arvon muutokset 28 0
Verot -7 0
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Käyvän arvon muutokset 0 0
Muuntoerot -496 204 2
Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä 39 -23
Muut muutokset 0 0
-398 72
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio 58 -24
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattinen voitto/tappio osakkuus- ja yhteisyrityksissä 2 -36
60 -60
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -338 12
Laaja tulos yhteensä 941 1 524
Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 881 1 412
Määräysvallattomille omistajille 60 112
941 1 524

Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset liittyvät lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi (alhaisempi) kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen (positiivinen).
2 Muuntoerot ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntamisesta euroiksi (lähinnä RUB, NOK ja SEK). 
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset