Vuosikertomus 2013 | In English |

Tase

Lataa Excel
milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 7 15 16
Aineelliset hyödykkeet 7 13 10
Osuudet saman konsernin yrityksissä 7 16 215 16 450
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 2 382 1 561
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 7 1 1
Muut osuudet ja pitkäaikaiset saamiset 7 5 1
Laskennallinen verosaaminen 4 5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 635 18 044
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 630 582
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 8 0 0
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 11 39
Rahat ja pankkisaamiset 9 1 059 714
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 700 1 335
Vastaavaa yhteensä 20 335 19 379
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 3 046 3 046
Ylikurssirahasto 2 822 2 822
Edellisten tilikausien voitto 3 674 3 733
Tilikauden voitto 477 829
Oma pääoma yhteensä 10 019 10 430
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 6 351 6 863
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 11 1 470 552
Korolliset velat osakkuusyrityksille 11 247 234
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 2 5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 8 070 7 654
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ulkoiset korolliset velat 11 2 025 958
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 12 25 95
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat osakkuusyrityksille 12 2 4
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 12 194 238
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 246 1 295
Vieras pääoma yhteensä 10 316 8 949
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 20 335 19 379
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset