Vuosikertomus 2013 | In English |

Rahoituslaskelma

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 477 829
Oikaisuerät:
Verot 104 84
Konserniavustukset -608 -574
Rahoitustuotot ja -kulut 16 -409
Poistot ja arvonalentumiset sekä pakollisten varausten muutos 9 7
Liikevoitto/-tappio ennen poistoja -2 -63
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 1 0
Saadut korot ja muut rahoituserät 60 64
Maksetut korot ja muut rahoituserät -229 -191
Saadut osingot 210 683
Saadut konserniavustukset 574 542
Toteutuneet kurssierot -149 52
Maksetut verot -87 -61
Liiketoiminnan rahavirta 378 1 026
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäykset(-)/vähennykset(+) -5 2
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäykset(+)/vähennykset(-) -40 35
Käyttöpääoman muutos -45 37
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 333 1 063
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -9 -8
Ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä oman pääoman sijoitukset -19 -912
Pääoman palautukset tytäryhtiöistä 210 -
Ostetut muut osakkeet -2 0
Käyttöomaisuuden myynnit 0 0
Myydyt osakkuusyritysosakkeet 0 0
Korollisten lainasaamisten ja muiden pysyvien vastaavien muutos -836 230
Investointien rahavirta -656 -690
Rahavirta ennen rahoitusta -323 373
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 759 1 351
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -526 -508
Konsernitilivelkojen muutos 917 -253
Lyhytaikaisten velkojen muutos 406 179
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -888 -888
Rahoituksen rahavirta 668 -119
Laskelman mukainen rahojen ja pankkisaamisten muutos, lisäys (+),
vähennys (-)
345 254
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 714 460
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 1 059 714
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset