Vuosikertomus 2013 | In English |

7 Pitkäaikaiset varat

Lataa Excel
Aineettomat hyödykkeet
milj. euroa Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 47
Lisäykset 4
Vähennykset -2
Hankintameno 31.12.2013 49
Kertyneet poistot 1.1.2013 31
Vähennykset -1
Tilikauden poisto 4
Kertyneet poistot 31.12.2013 34
Tasearvo 31.12.2013 15
Tasearvo 31.12.2012 16
Aineelliset hyödykkeet
milj. euroa Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet ja
kalusto
Ennakko-
maksut ja
kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 1 33 4 38
Lisäykset ja siirrot erien välillä - 0 6 6
Vähennykset 0 -1 - -1
Hankintameno 31.12.2013 1 32 10 43
Kertyneet poistot 1.1.2013 0 28 - 28
Vähennykset 0 -1 - -1
Tilikauden poisto 1 2 - 3
Kertyneet poistot 31.12.2013 1 29 - 30
Tasearvo 31.12.2013 0 3 10 13
Tasearvo 31.12.2012 1 5 4 10
Sijoitukset
milj. euroa Osuudet saman
konsernin
yrityksissä
Saamiset
saman
konsernin
yrityksiltä
Saamiset
osakkuus-
yrityksiltä
Osuudet ja
saamiset muilta
Yhteensä
1.1.2013 17 330 1 561 1 2 18 894
Lisäykset 1) - 1 089 - 5 1 094
Vähennykset 2) -191 -268 0 - -459
31.12.2013 17 139 2 382 1 7 19 529
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2013 -880 - - - -880
Tilikauden arvonalennukset 3) -44 - - -2 -46
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2013 -924 - - -2 -926
Tasearvo 31.12.2013 16 215 2 382 1 5 18 603
1) Osuuksia koskevat lisäykset sisältävät osakkeiden hankintamenot sekä muut oman pääoman sijoitukset ja siirrot muista osakkeista ja osuuksista osuuksiin saman konsernin yrityksissä.
2) Osuuksia koskevat vähennykset sisältävät osakkeiden myynnin ja pääoman takaisinmaksun.
3) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista liittyvät Fortum Heat and Gas Oy:n osakkeisiin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset