Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudelliset tulokset

Liikevaihto divisioonittain
milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Power 2 248 2 415 2 481 -7 %
Heat 1 565 1 628 1 737 -4 %
Russia 1 119 1 030 920 9 %
Distribution 1) 1 075 1 070 973 0 %
Electricity sales 1) 744 722 900 3 %
Muut 69 137 108 -50 %
Nord Pool -sähköpörssissä tehtyjen ostojen ja myyntien netotus 2) -510 -503 -749 -1 %
Eliminoinnit -254 -340 -209 25 %
Yhteensä 6 056 6 159 6 161 -2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain
milj. euroa 2013 2011 2010   Muutos
13/12
Power 858 1 146 1 201 -25 %
Heat 273 271 278 1 %
Russia 156 68 74 129 %
Distribution1) 331 320 295 3 %
Electricity sales 1) 48 39 27 23 %
Muut -59 -92 -73 36 %
Yhteensä 1 607 1 752 1 802 -8 %
Liikevoitto divisioonittain
milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Power 921 1 175 1 476 -22 %
Heat 288 344 380 -16 %
Russia 156 79 74 97 %
Distribution1) 348 331 478 5 %
Electricity sales 1) 56 39 3 44 %
Muut -57 -94 -9 39 %
Yhteensä 1 712 1 874 2 402 -9 %
1) Osa Electricity Solutions and Distribution divisioonaa.
2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot -sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi.

Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 6 056 miljoonaa euroa (2012: 6 159). Vertailukelpoinen liikevoitto oli yhteensä 1 607 miljoonaa euroa (2012: 1 752), ja konsernin raportoitu liikevoitto oli yhteensä 1 712 miljoonaa euroa (2012: 1 874). Fortumin raportoituun liikevoittoon vaikuttivat yhteensä 105 miljoonalla eurolla (2012: 122) kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 105 miljoonaa euroa (2012: 23). Tulosparannus oli lähinnä Hafslundin ja TGC-1:n ansiota. Osuus Hafslundin ja TGC-1:n voitoista perustuu yhtiöiden vuoden 2012 neljännen ja vuoden 2013 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen julkaistuihin osavuosikatsauksiin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 318 miljoonaa euroa

(2012: 311). Nettorahoituskuluihin vaikutti negatiivisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli 16 miljoonaa euroa (2012: 23).

Tulos ennen veroja oli 1 499 miljoonaa euroa (2012: 1 586).

Kauden verot olivat yhteensä 220 miljoonaa euroa (2012: 74). Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 14,7 % (2012: 4,7 %). Suomen yhteisöverokantaa laskettiin 1.1.2014 alkaen 24,5 %:sta 20 %:iin. Laskun positiivinen kertavaikutus vuodelle 2013 oli 0,09 euroa osaketta kohti. Ruotsissa yhteisöverokantaa laskettiin 26,3 %:sta 22 %:iin 1.1.2013 lähtien. Laskun positiivinen kertavaikutus vuodelle 2012 oli 230 miljoonaa euroa, josta määräysvallattomien omistajien osuus oli 34 miljoonaa euroa. Veroprosentti oli 22,3 % (2012: 21,2 %), kun veromuutoksia, osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja ei oteta huomioon. 

Kauden tulos oli 1 279 miljoonaa euroa (2012: 1 512). Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,36 euroa (2012: 1,59), josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,10 euroa osaketta kohti (2012: 0,14) ja Suomen yritysverokannan muutoksen vaikutus oli 0,09 euroa osaketta kohti. Vuonna 2012 Ruotsin yritysverokannan muutoksen vaikutus oli noin 0,22 euroa osaketta kohti.

Vähemmistöosuus oli 75 miljoonaa euroa (2012: 96). Tämä liittyy pääosin Tukholman kaupungin kanssa yhteisomistuksessa olevaan Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen omistusosuus.  

Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa
Tulos ennen veroja, milj. euroa
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset