Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudellinen asema ja rahavirta

 

 

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Korkokulut -295 -300 -284 -2 %
Korkotuotot 42 54 56 -22 %
Käypien arvojen muutokset -16 -23 5 -30 %
Muut rahoituserät – netto -49 -42 -42 17 %
Rahoitustuotot ja –kulut -318 -311 -265 2 %
Korolliset velat 1) 9 118 8 777 7 770 4 %
Vähennetään: Rahat ja pankkisaamiset 2) 1 269 963 747 32 %
Korollinen nettovelka 7 849 7 814 7 023 0 %
1) 2013 sisältää 20 miljoonaa euroa, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä.
2) 2013 sisältää 15 miljoonaa euroa ja 16 miljoonaa euroa vuonna 2011, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä.
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/Käyttökate

Rahavirta

Vuonna 2013 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 454 miljoonalla eurolla 1 836 miljoonaan euroon (2012: 1 382), mikä johtui pääosin käyttöpääoman pienenemisestä 296 miljoonalla eurolla. Myös toteutuneet kurssierot tuottivat 320 miljoonaa euroa positiivista kassavirtaa, jota alensi alhaisempi käyttökate (EBITDA). Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 151 miljoonalla eurolla 1 271 miljoonaan euroon (2012: 1 422). Tulot myynneistä olivat yhteensä 210 miljoonaa euroa (2012: 433). Investointien rahavirta oli yhteensä -1 210 miljoonaa euroa (2012: -1 128). Rahavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, kasvoi 372 miljoonalla eurolla 626 miljoonaan euroon (2012: 254). Valuuttakurssieroista syntyi voittoja, jotka liittyivät Fortumin ruotsalaisten ja venäläisten tytäryhtiöiden lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen. Kurssierojen yhteisvaikutus oli 52 miljoonaa euroa (2012: -268).

Katsauskauden aikana (19.4.2013) maksettiin yhteensä 888 miljoonaa euroa osinkoja. Osingonmaksuun käytettiin rahoja ja pankkisaamisia.

Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma

Taseen loppusumma pieneni 141 miljoonalla eurolla 24 420 miljoonaan euroon (vuoden 2012 lopussa 24 561). Nettomuutos taseen loppusummassa oli negatiivinen, vaikka käyttöomaisuusinvestoinnit ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin (1 299 miljoonaa euroa) olivat poistoja suuremmat vuoden aikana (740 miljoonaa euroa). Yhteisvaikutus aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muuntoeroista sekä osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä oli 861 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset nousivat 291 miljoonalla eurolla.

Suomen Distribution liiketoiminta-alueen raportoiminen

myytävänä olevissa omaisuuserissä vaikutti taseen rakenteeseen, koska kaikki tälle liiketoiminnalle kuuluvat varat ja vieras pääoma on esitetty erikseen omilla riveillään sekä varoissa että veloissa.

Lisätietoja liitteessä 9 Myytävissä olevat omaisuuserät.

Sijoitettu pääoma kasvoi 360 miljoonalla eurolla ja oli 19 780 miljoonaa euroa (vuoden 2012 lopussa 19 420). Tämä johtui taseen loppusumman pienenemisestä 141 miljoonalla eurolla ja korottomien velkojen vähentymisestä 501 miljoonalla eurolla. 

Oma pääoma

Oma pääoma oli 10 662 miljoonaa euroa (2012: 10 643), josta emoyhtiön omistajien osuus oli 10 024 miljoonaa euroa (2012: 10 040) ja määräysvallattomien omistajien osuus

638 miljoonaa euroa (2012: 603). 

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta laski 16 miljoonaa euroa. Lasku johtuu pääosin 888 miljoonan euron osingonmaksusta, kauden tuloksesta joka oli 1 204 miljoonaa euroa sekä muuntoerojen vaikutuksesta, joka oli -471 miljoonaa euroa. 

Rahoitus

Nettovelka kasvoi vuoden 2013 aikana yhteensä 35 miljoonalla eurolla 7 849 miljoonaan euroon (2012: 7 814).

Vuoden 2013 aikana Fortum Oyj laski liikkeelle uusia pitkäaikaisia lainoja sekä euroissa että Ruotsin kruunuissa yhteensä noin 760 miljoonalla eurolla.

Joulukuun 2013 lopulla konsernin likvidit varat olivat

1 269 miljoonaa euroa (2012: 963) mukaan lukien OAO Fortumin rahat ja pankkisaamiset, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 113 miljoonaa euroa (2012: 128). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,2 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. 

Vuonna 2013 konsernin nettorahoituskulut olivat 318 miljoonaa euroa (2012: 311). Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli -16 miljoonaa euroa (2012: -23).

Fortumin pitkäaikainen luottoluokitus Standard & Poor'silta pysyi joulukuussa 2013 luokassa A- (negatiivinen näkymä). Huhtikuun 2013 alusta alkaen Fitch Ratings on antanut luottoluokituksen Fortum Oyj:lle sekä Fortumin EMTN-lainaohjelmansa puitteissa liikkeelle laskemille uusille lainoille. Tällä hetkellä Fitch Ratingsin pitkän aikavälin luottoluokitus Fortumille on A- (negatiivinen näkymä), mikä myös

vahvistettiin joulukuussa. Helmikuussa 2013 Fortum päätti lopettaa luottoluokitusyhteistyönsä Moody'sin kanssa. Moody'sin luottoluokitus Fortumille oli A2 negatiivisella näkymällä.

Tunnuslukuja

Vuoden 2013 lopussa nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde oli 3,2 (2012: 3,1) ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 3,4 (2012: 3,2). Lukuihin vaikutti 888 miljoonan euron osingonmaksu. Velkaantumisaste oli 74 % (2012: 73 %) ja omavaraisuusaste 44 % (2012: 43 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 11,28 (2012: 11,30). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,2 % (2012: 10,2 %) ja oman pääoman tuotto 12,0 % (2012: 14,6 %). 

 

 

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset