Vuosikertomus 2013 | In English |

Kestävä kehitys

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat konsernitason avainmittareista sekä divisioonatason mittareista. 

Konsernin kestävän kehityksen tavoitteet painottavat Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mittaavat ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden lisäksi yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön

toimitusvarmuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosiraportoinnin avulla. Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittareiden tulokset raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle. Kesäkuussa 2013 hallitus päätti alkaa käsitellä kestävään kehitykseen liittyviä asioita entistä systemaattisemmin ja lisäsi työjärjestykseensä kestävän kehityksen politiikan hyväksymisen, tavoitteiden asettamisen sekä niiden toteutumisen seurannan ja Fortumin kestävän kehityksen raportin katselmoinnin.

Yhtiö on listattuna STOXX Global ESG Leaders, NASDAQ OMX ja OMX GES Sustainability Finland -indekseissä. Lokakuussa 2013 Fortum palkittiin Pohjoismaiden parhaana yrityksenä ilmastoasioiden hallintaan ja raportointiin keskittyvässä Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksissä.  Yhtiö sai

arvioinnissa kaikkien aikojen parhaan tuloksensa - täydet 100 pistettä. Joulukuussa Fortum listattiin ECPI® Indices -indeksiin.

Yhtiön mainetta ja asiakastyytyväisyyttä koskevia tavoitteita seurataan vuositasolla. Vuonna 2013 yhtiön maine keskeisten avainsidosryhmien osalta oli hyvä ja tulos One Fortum –tutkimuksella mitattuna 69,8 (tavoite vuodelle 2013 oli 69,6). Asiakastyytyväisyys parani kaikissa divisioonissa.

Kestävän kehityksen mittarit konsernitasolla
Tavoite 2013 Viiden
vuoden
keskiarvo
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt EU:n alueella (g/kWh), 5 vuoden keskiarvo < 80 70 66
Kokonaisenergiantuotannon CO2-ominaispäästöt (g/kWh), 5 vuoden keskiarvo < 200 196 186
Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde (%), 5 vuoden keskiarvo > 70 61 66
Ympäristöpoikkeamat < 40 51
CHP-laitosten energiakäytettävyys EU:ssa, % > 92 94
SAIDI*, minuuttia vuonna 2013 < 110 220
Tapaturmataajuus (LWIF) omalle henkilöstölle < 1,0 1,1
* System Average Interruption Duration Index, keskimääräinen keskeytyksen kesto asiakasta kohti

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun keskeisiä tekijöitä ovat kilpailukyky, taloudellinen menestys ja markkinaehtoinen tuotanto. Tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä taloudellista arvoa, kannattavaa kasvua ja lisäarvoa osakkeenomistajille, asiakkaille, työntekijöille, tavarantoimittajille ja muille avainsidosryhmille yhtiön toiminta-alueilla. Fortumin tavoitteena on erinomainen taloudellinen menestys strategisesti valituilla keskeisillä alueilla vahvan osaamisen ja vastuullisten toimintatapojen avulla. Fortum mittaa taloudellista menestystään tunnusluvuilla, joita ovat sijoitetun pääoman tuotto (tavoite: 12 %), oman pääoman tuotto (tavoite: 14 %) ja pääomarakenne (tavoite: vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate eli EBITDA noin 3). Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G3.1-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Fortum veronmaksajana

Fortum tukee sosiaalista kehitystä ja hyvinvointia mm. maksamalla veroja. Fortumin yhteiskunnalle tuomat verohyödyt sisältävät yhtiön tuloverojen 220 miljoonaa euroa (2012: 74) lisäksi monia muita veroja. Vuonna 2013 Fortumin tilikaudelta maksettavat verot olivat 644 miljoonaa euroa (2012: 565). Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yhtiön tuloveron lisäksi tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjattavat välilliset verot. Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähköön sisältyvät tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot.

Fortumin efektiivinen tuloverokanta oli 14,7 % (2012: 4,7 %) ja kokonaisverokanta 33,8 % (2012: 29,0 %). Katso myös liitetieto 14 Tuloverot.

Lisäksi Fortum kerää ja hallinnoi erilaisia veroja viranomaisten puolesta. Tällaisia veroja ovat mm. arvonlisävero, sähkön hinnassa asiakkailta perittävät valmisteverot, palkkoista perittävät ennakonpidätykset ja lähdeverot. Fortumin tilikaudelta tilitettävät verot olivat 834 miljoonaa euroa (2012: 749). Vuonna 2012 Fortum raportoi hankintoihin sisältyvät ja myynneistä tilitettävät arvonlisäverot bruttomääräisenä. Tilikaudelta tilitettävät verot bruttomääräisenä vuonna 2012 olivat 3,918 miljoonaa euroa.

Efektiivinen tuloverokanta
ja kokonaisverokanta, %
Tilikaudelta 2013 maksettavat verot,
maittain, milj. euroa

Ympäristövastuu

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnonvarojen tehokas käyttö sekä energiantuotannon, jakelun ja toimitusketjun ympäristövaikutusten hallinta ovat keskeinen osa Fortumin ympäristövastuuta. Ympäristövastuussa korostuu yhtiön osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä energiatehokkaassa CHP-tuotannossa. Fortumin konsernitason ympäristötavoitteet liittyvät hiilidioksidipäästöihin, energiatehokkuuteen ja ympäristöpoikkeamien hallintaan. Syyskuun 2013 lopussa 96 % Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä jakelusta kaikissa toimintamaissa oli ISO 14001 -ympäristösertifioitu.

Fortumin ilmastotavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle ovat: sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt EU:n alueella alle 80 grammaa kilowattitunnilta (g/kWh) ja

kokonaisenergian-tuotannon (sähkö ja lämpö) hiilidioksidin ominaispäästöt alle 200 g/kWh kattaen kaikki toimintamaat. Molemmat tavoitteet on laskettu viiden vuoden keskiarvona. Joulukuun 2013 lopussa sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöjen viiden vuoden keskiarvo EU:n alueella oli 66 g/kWh (2012: 60) ja kokonaisenergiatuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 186 g/kWh (2012: 179). Molemmat olivat tavoitetasoa parempia tuloksia. 

Fortumin kokonaishiilidioksidipäästöt vuonna 2013 olivat 21,3 miljoonaa tonnia (Mt) (2012: 20,7), josta 6,0 Mt (2012: 4,8) kuului EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) piiriin. Vuodesta 2013 lähtien sähköntuotanto ei enää saa ilmaisia päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmässä. Myös lämmöntuotannon ilmaisien päästöoikeuksien määrä vähenee asteittain vuosina 2013-2020. Laitoskohtaisia ilmaisten päästöoikeuksien määriä vuodelle 2013 ei ole vielä

vahvistettu. Alustavan arvion mukaan Fortum saisi ilmaisia päästöoikeuksia noin 3,0 Mt, mikä on selvästi vähemmän kuin 5,4 Mt vuonna 2012. 

Fortumin kokonaishiilidioksidipäästöt
(miljoonaa tonnia, Mt)
2013 2012 2011   Muutos
13/12
Kokonaispäästöt 21,3 20,7 23,5 3 %
Päästökauppajärjestelmän alaiset päästöt 6,0 4,8 8,0 25 %
Myönnetyt päästöoikeudet 3,0 1) 5,4 6,8 -44 %
Päästöt Venäjällä 15,3 15,6 14,7 -2 %
1) Odottaa Euroopan komission hyväksyntää

Fortumin tavoitteena on nostaa polttoaineiden käytön tehokkuus 70 %:iin viiden vuoden keskiarvona laskettuna. Vuonna 2013 polttoaineiden käytön tehokkuus oli 61 % (2012: 64 %) ja viiden vuoden keskiarvo vuoden lopussa oli 66 % (2012: 67 %), mikä on alle tavoitteen.

Fortumin tavoite ympäristöpoikkeamien hallinnassa on alle 40 poikkeamaa vuodessa. Vuonna 2013 Fortumin toiminnoissa tapahtui 51 (2012: 36) ympäristöpoikkeamaa. Näihin kuului 19 öljyvuotoa, 12 tulipaloa, 14 ympäristölupapoikkeamaa, 4 räjähdystä ja 2 INES 1 -luokan ydinlaitostapahtumaa (INES=International Nuclear Event Scale).  Millään näistä poikkeamista ei ollut huomattavia ympäristövaikutuksia, eikä niillä ollut merkittävää taloudellista vaikutusta Fortumille. 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun osa-alueella Fortumin innovaatiot sekä vähäpäästöisen sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnan kehittämistä ja lisäävät hyvinvointia. Painotamme hyvänä yrityskansalaisena toimimista sekä turvallisten työolojen varmistamista kaikissa Fortumin toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille ja urakoitsijoille. Vuoden 2013 lopussa OHSAS 18001-sertifiointi kattoi 75 % Fortumin sähkön ja lämmön tuotanto- ja jakelutoiminnasta maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2013 Fortumin eurooppalaisten CHP-laitosten energiakäytettävys oli 93,9 % (2012: 90,9 %), mikä on yli vuotuisen tavoitetason 92 %. Sähkönjakelussa kumulatiivinen SAIDI (System Average Interruption Duration Index) oli tammi-joulukuussa 220 minuuttia (2012: 103), kun vuoden tavoite oli alle 110 minuuttia. Korkean SAIDIn aiheuttivat joulukuun ankarat myrskyt Suomessa ja Ruotsissa.

Vuonna  2013 omien työntekijöiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) oli 1,1 (1,5). Tämä on lähellä Fortumin turvallisuustavoittetta, joka on vähemmän kuin 1 miljoonaa työtuntia kohti omalle henkilöstölle.Toisin kuin oman henkilöstön osalta, urakoitsijoidemme turvallisuus ei kehittynyt halutulla tavalla. Tapaturmataajuus nousi vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2013 on tehty turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten täsmennetty ohjeistusta ja vaatimuksia sekä lisätty riskialttiiden töiden valvontaa, sillä Fortumin ehdoton tavoite on välttää vakavat tapaturmat.

Fortum harjoittaa liiketoimintaa liikekumppaneiden kanssa, jotka toimivat vastuullisesti ja noudattavat sekä Fortumin Toimintaohjetta (Code of Conduct) että Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct). Vuoden aikana Fortum auditoi 13 toimittajaa. Painopistealueina auditoinneissa olivat biopolttoainetoimittajat ja urakoitsijat. 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset