Vuosikertomus 2013 | In English |

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit

milj. euroa 2013 2012 2011
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Aineettomat hyödykkeet 49 35 27
Aineelliset hyödykkeet 1 235 1 523 1 381
Yhteensä 1 284 1 558 1 408
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin
Tytäryritysosakkeet 11 5 47
Osakkuusyritysosakkeet 0 10 25
Myytävissä olevat osakkeet 4 1 2
Yhteensä 15 16 74

Vuonna 2013 investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin olivat 1 299 miljoonaa euroa (2012: 1 574). Investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 284 miljoonaa euroa (2012: 1 558). 

Katso liitetieto 19.2 Investoinnit.

Investoinnit käyttöomaisuuteen
maittain, milj. euroa
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja
bruttoinvestoinnit osakkeisiin,
milj. euroa
Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettia ja suorittavansa perusparannuksia olemassa oleviin laitoksiin seuraavasti:
Tyyppi Sähköntuotanto-
kapasiteetti
MW
Lämmöntuotanto-
kapasiteetti
MW
  Toimitus-
aika
1)
Power
Vesivoimalaitosten perusparannus Vesivoima 10 2014
Heat
Värtan, Ruotsi Biopolttoaine 130 280 Q2 2016
Russia1)
Nyagan 3 Kaasu (CCGT) 418 2H 2014
Chelyabinsk 1 Kaasu (CCGT) 248 175 1H 2015
Chelyabinsk 2 Kaasu (CCGT) 248 175 1H 2015
1) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.
*taulukon sisältö korjattu julkaisun jälkeen

Power

Fortum osallistuu Teollisuuden Voima Oyj (TVO) -omistusosuutensa kautta Olkiluoto 3:n 1 600 MW:n ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa. AREVA-Siemens -konsortiolta saatujen tietojen perusteella TVO valmistautuu siihen, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön valmistuminen säännölliseen sähköntuotantoon voi siirtyä vuoteen 2016. 

Helmikuussa TVO:n hallitus ehdotti yhtiön osakkaille uuden 300 miljoonan euron suuruista osakaslainasitoumusta. Ehdottamallaan uudella osakaslainalla yhtiö varautuu ylläpitämään Olkiluoto 3 -projektissa riittävän omavaraisuusasteen sekä selviytymään mahdollisista projektin loppuunsaattamisen lisäviiveistä ja lisäkustannuksista. Kesäkuussa kaikki yhtiön B-osakesarjan omistajat allekirjoittivat lainasitoumuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Fortumin osuus osakaslainasta on noin

25 % (75 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi Fortum on jo aikaisemmin sitoutunut OL3-projektin osalta 300 miljoonan euron osakaslainaan, josta yhtiön osuus on myös 25 %.

Kesäkuussa TVO nosti 100 miljoonaa euroa ensimmäisestä 300 miljoonan euron osakaslainasitoumuksesta OL3-projektia varten. Fortumin osuus oli 25 miljoonaa euroa. 

Tuulivoimatuotanto aloitettiin Blaikenin tuulivoimapuistossa (75 MW) vuoden 2013 alussa.  Ensimmäisten 30 tuulivoimalaitoksen testikäytöt aloitettiin helmikuussa, ja kaupallinen tuotanto käynnistyi toisella neljänneksellä 2013. Blaikenin tuulipuisto on Fortumin (40 %) ja Skellefteå Kraftin (60 %) yhteisomistuksessa.

Heinäkuussa Fortum sai päätökseen Infratek ASA:n 33 %:n omistusosuutensa myynnin Tritonin hallinnoimalle rahastolle ruotsalaisten ja norjalaisten kilpailuviranomaisten

hyväksyttyä kaupan. Kauppahinta oli noin 38 miljoonaa euroa. Fortum kirjasi kaupasta noin 11 miljoonan euron myyntivoiton Power-divisioonan vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseen.

Syyskuussa Fortum ja Metsähallitus sopivat myyvänsä Lapissa sijaitsevat Kuolavaara-Keulakkopään (50 MW) ja Joukhaisselän (25 MW) tuulivoimahankkeensa englantilaisen Impax Asset Management – sijoitusyhtiön hallinnoimalle Impax New Energy II Fund (NEF II) -rahastolle. Fortum omistaa hankkeista 51 % ja Metsähallitus 49 %. Kauppa toteutetaan vaiheittain ja se arvioidaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus ja se kirjataan Power-divisioonan tulokseen useamman kvartaalin aikana. Kauppasummaa ja muita ehtoja ei julkaista. 

Heat

Tammikuussa muurattiin peruskivi Tukholman uuteen biopolttoaineita hyödyntävään CHP-laitokseen, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2016. Projekti on Heat-divisioonan suurin käynnissä oleva investointihanke ja arvoltaan 500 miljoonaa euroa.

Toukokuussa vihittiin käyttöön uusi jätteitä hyödyntävä CHP-laitos Liettuan Klaipedassa. Kaupallinen toiminta aloitettiin ensimmäisen neljänneksen lopulla. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 60 MW lämpöä ja 20 MW sähköä. Laitoksen energiatehokkuus on lähes 90 %, ja se polttaa 230 000 tonnia jätettä ja biomassaa vuodessa. Uusi voimalaitos korvaa vanhaa maakaasukäyttöistä kapasiteettia Klaipedassa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuodessa.

Kesäkuussa vihittiin käyttöön Fortumin uusi biovoimalaitos Järvenpäässä. Kaupallinen tuotanto käynnistyi toukokuussa. CHP-laitoksen kapasiteetti on 63 MW lämpöä ja 23 MW sähköä. Kesäkuussa Fortum ilmoitti myös ostavansa kaukolämpötoimintoja Tartossa Virossa kaukolämpöyhtiö Erakütelta. Fortum suunnittelee liittävänsä uuden verkon myöhemmin osaksi nykyistä kaukolämpöverkkoaan, johon tuotetaan lämpö yhtiön omassa biomassalla ja turpeella toimivassa CHP-laitoksessa Tartossa. Uuden kaukolämpöverkon yhdistäminen Fortumin verkkoon lisää biopolttoaineiden käyttöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa kaukolämmön tuotannon tehokkuutta. Kaupan jälkeen koko Tarton kaukolämpöverkko on Fortumin omistuksessa. 

Syyskuussa Fortum vihki käyttöön ensimmäisen suuren mittakaavan biopolttoainekäyttöisen CHP-laitoksen Jelgavassa Latviassa. Uusi laitos kattaa noin 85 % kaupungin

lämmönkysynnästä. Fortumin uusi voimalaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja korvaa maakaasulla tuotettua lämpöä. Jelgavan voimalaitoksen kapasiteetti on 23 MW sähköä ja 45 MW lämpöä. Laitos tuottaa vuodessa noin 110 gigawattituntia (GWh) sähköä ja 230 GWh lämpöä. 

Lokakuussa Fortum ilmoitti myyneensä Kuusamon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus.

Marraskuussa Fortum myi 50 prosentin omistusosuutensa Riihimäen Kaukolämpö Oy:ssä Riihimäen kaupungille. Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus. Kokonaiskauppahinta on 11 miljoonaa euroa.

Marraskuussa Fortum vihki käyttöön toisen yksikön Bristan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella (CHP) Sigtunassa Tukholman lähellä. Brista 2 käyttää vuosittain 240 000 tonnia

jätettä lämmön-  ja sähköntuotantoon. Laitosyksikön tuotantokapasiteetti on 57 megawattia (MW) lämpöä ja 20 MW sähköä. Vuosittainen lämmöntuotanto on noin 500 gigawattituntia (GWh) ja arvioitu sähkön vuosituotanto on 140 GWh. Fortum omistaa laitoksen (85 %) kunnallisen energiayhtiö Sollentuna Energin (15 %) kanssa. Viimeiset testit tuotantotoiminnan käynnistämiseksi aloitettiin vuoden 2013 lopulla. 

Vuonna 2013 Heat-divisioona toi markkinoille uuden kaupallisen konseptin bioöljyn tuottamiseksi. Lämmön ja sähköntuotannon lisäksi niin kutsutuissa CHP+-laitoksissa, joihin on integroitu pyrolyysilaitteisto, voidaan tuottaa myös bioöljyä. Maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan CHP+-laitos sijaitsee Joensuussa, missä bioöljyä valmistetaan ns. nopeapyrolyysitekniikalla. Uuden bioöljylaitoksen 50 000 tonnin vuosituotanto vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta. Fortum Otso® -bioöljyä voidaan käyttää

lämpölaitoksilla tai teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille.

Joulukuussa Fortum ilmoitti myyvänsä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa ja maakaasu- ja kaukolämpöverkkonsa Nokialla Leppäkosken Sähkö -konsernille. Fortum ilmoitti myös myyneensä Eurassa sijaitsevan Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Kaupoilla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus ja osapuolet ovat sopineet, etteivät julkista kauppahintoja. Lisäksi Fortumin Uimaharjun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos siirtyi Stora Ensolle 31.12.2013. Järjestely perustuu vuonna 1990 tehtyyn sopimukseen, jossa on sovittu voimalaitoksen omistuksen siirtymisestä sopimuskauden päätyttyä. Stora Enson maksama sopimuksen

mukainen siirtohinta oli noin 15 miljoonaa euroa, ja tulosvaikutus Fortumille oli marginaalinen. 

Russia

Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet ja alkoi näin ollen saada kapasiteettimaksuja 1.7.2013 lähtien. Yksikön sertifioitu kapasiteetti on yli 420 MW. 

1.12.2013 lähtien Nyaganin 2-yksikkö aloitti kaupallisen tuotannon ja alkoi näin ollen saada kapasiteettimaksuja. Toisen yksikön sertifioitu kapasiteetti on 424 MW.

Distribution

Kesäkuussa Fortum myi 47,9 prosentin osuutensa ruotsalaisesta Härjeåns Kraft AB:sta suomalaiselle

energiayhtiö Oy Herrfors Ab:lle, joka on Katternö-konsernin tytäryhtiö. Kauppahinta oli 445 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 51 miljoonaa euroa). Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa, 17 miljoonan euron myyntivoitto kirjattiin Distribution-liiketoiminta-alueen vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseen.

Joulukuussa Fortum kertoi saattaneensa päätökseen tammikuussa 2013 käynnistämänsä sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin. Perusteellisen analyysin jälkeen yhtiö arvioi parhaaksi vaihtoehdoksi sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnin niin siirtoliiketoiminnan, sen asiakkaiden, Fortumin osakkeenomistajien kuin yhtiön muun liiketoiminnankin kannalta. Fortum arvioi mahdollisia lisämyyntimahdollisuuksia maittain. 

Joulukuussa Fortum julkisti myös myyvänsä Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomi Power Networks Oy:lle. Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on 2,55 miljardia euroa. Yhtiö arvioi saattavansa yritysjärjestelyn päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä 1,8-1,9 miljardin euron myyntivoiton eli noin 2,00 euroa osaketta kohden.

Muut

Kesäkuussa Fortum osti aurinkokennoteknologiaan perustuvan voimalaitoksen Luoteis-Intiasta Rajasthanin osavaltiosta. Yhtiön lyhyen aikavälin tavoitteena on hankkia pienimuotoisen sähköntuotannon avulla kokemusta erilaisista aurinkoteknologioista ja Intian sähkömarkkinoista. Voimalaitoksen tekninen nimelliskapasiteetti on 5,4 MW

ja vuosituotanto noin 9 GWh. Laitos saa tuottamalleen sähkölle markkinahintaa korkeampaa takuuhintaa 25 vuoden ajan. Takuuhinnat ja ajanjakso on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Lyhyellä aikavälillä Fortumin suunnitelma on kehittää osaamistaan Intiassa ja investoida yhteensä joitakin kymmeniä miljoonia euroja sisältäen aurinkoenergiaan perustuvaan sähköntuotantoon kesäkuussa tehdyn hankinnan.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset