Vuosikertomus 2013 | In English |

Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Liikevaihto 2 248 2 415 2 481 -7 %
- sähkönmyynti 2 117 2 282 2 353 -7 %
- muu myynti 131 133 128 -2 %
Liikevoitto 921 1 175 1 476 -22 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 858 1 146 1 201 -25 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 003 1 260 1 310 -20 %
Sidottu pääoma 31.12. 6 329 6 389 6 247 -1 %
Sidotun pääoman tuotto, % 14,6 18,7 24,6 -22 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 13,8 18,5 19,9 -25 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 180 190 148 -5 %
Henkilöstön lukumäärä 1 709 1 846 1 847 -7 %

Vuonna 2013 Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 858 miljoonaa euroa (2012: 1 146) eli 288 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Pääasiassa tulos heikkeni merkittävästi pienempien vesivoiman tuotantovolyymien, Ruotsin vesivoimalaitoskiinteistöille asetetun korkeamman kiinteistöveron sekä Inkoon voimalaitoksen alaskirjauksen takia. Virtaama pohjoismaisiin vesivarastoihin oli noin 10 % pienempi vuonna 2013 kuin se oli vuonna 2012. Virtaama Fortumin vesivarastoihin samana ajanjaksona oli noin 30 % pienempi kuin edellisvuonna.

Divisioonan liikevoitto oli 921 miljoonaa euroa (2012: 1 175). Myyntivoittojen vaikutus liikevoittoon oli 25 miljoonaa euroa (2012: 57). Lisäksi pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvän oikaisun yhteisvaikutus oli 38 miljoonaa euroa (2012: -28).

Sähköntuotanto energialähteittäin
TWh 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Vesivoima, Pohjoismaissa 18,1 25,2 21,0 -28 %
Ydinvoima, Pohjoismaissa 23,7 23,4 24,9 1 %
Lämpövoima, Pohjoismaissa 1,9 0,6 2,2 217 %
Yhteensä Pohjoismaissa 43,7 49,2 48,1 -11 %
Lämpövoima muissa maissa 1,0 1,1 1,2 -9 %
Yhteensä 44,7 50,3 49,3 -11 %
Sähkönmyynti Pohjoismaissa
TWh 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Myynti Pohjoismaissa 45,3 50,7 50,0 -11 %
Josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa 1) 40,2 46,8 44,3 -14 %
1) Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).
Myyntihinta
euroa/MWh 2013 2012 2011 Muutos
13/12
Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa 2) 46,4 44,6 46,1 4 %
2) Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).

Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta oli 46,4 eli 1,8 euroa/MWh korkeampi kuin vuonna 2012. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 38,1 euroa/MWh (2012: 31,2). Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 41,2 euroa/MWh (2012: 36,6) ja Tukholman alueella (SE3) 39,4 euroa/MWh (2012: 32,3). 

Huomattavasti pienemmät vesivarastot ja matalampi virtaama vähensivät vesivoimatuotantoa merkittävästi vertailukauteen nähden. Olkiluodon ja Forsmarkin laitosten tuotanto oli ennätyksellisen suuri vuonna 2013. Ydinvoiman käytettävyys oli korkealla tasolla kaikissa yksiköissä lukuun ottamatta Oskarshamnin 1 ja 2-yksikköä. Tämän vuoksi ydinvoimatuotanto oli pienempää kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. Vuonna 2013 Fortumin lämpövoimatuotanto Pohjoismaissa oli 1,9 TWh (2012: 0,6). Hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa oli siten 94 % (2012: 97 %). 

Tammi-joulukuun 2013 aikana tuotantovolyymien ja saavutetun sähkönhinnan negatiivinen yhteisvaikutus oli noin 235 miljoonaa euroa vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Operatiiviset kustannukset laskivat tehostamisohjelman ansiosta vaikkakin poistot olivat edellisvuotta suuremmat (9 miljoonaa euroa). Myös Ruotsin vesivoimalaitoskiinteistöjen verotus nousi 45 miljoonalla eurolla verotusarvojen korotuksen takia. Sähköntuotannon lopettaminen Inkoon hiilivoimalaitoksella johti noin 20 miljoonan euron arvonalentumistappioiden kirjaamiseen. 

Vuonna 2013 divisioonan kokonaissähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 43,7 TWh (2012: 49,2) eli noin 11 % vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla jaksolla. 

Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, minkä lisäksi yhtiö on osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa

Suomessa ja Ruotsissa. Käytettävyys oli korkea kaikissa yksiköissä, lukuun ottamatta Oskarshamnin 1 ja 2-yksiköitä, ja kaikki vuosihuollot sujuivat hyvin. 

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli hyvä tuotantovuosi 2013. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä vastaa noin 9 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli 92,5 %. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 92,1 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 93 %. Käytettävyys oli kansainvälisellä asteikolla mitaten hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %.

Ruotsin valtion vesivoiman kiinteistöverojen korotusprosessi saatettiin loppuun vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa. Päivitys tehdään kuuden vuoden välein, ja sen vuoksi Fortumin kulut nousivat 45 miljoonalla eurolla vuonna 2013

verrattuna vuoteen 2012. Fortum jätti Euroopan komissiolle kantelun asiasta huhtikuussa 2013 selvittääkseen  onko veron rakenne linjassa EU:n vero- ja valtiontukisäännösten kanssa. Fortumin kesäkuussa saaman ilmoituksen mukaan Euroopan komissio on päättänyt tutkia asian. Tutkinta oli yhä käynnissä vuoden lopussa 2013.

Elokuussa Fortum päätti lopettaa sähköntuotannon Inkoon hiilivoimalaitoksellaan. Tuotantotoiminta loppuu helmikuussa 2014, jonka jälkeen yhtiö siirtää voimalaitoksen kolme yksikköä pitkäaikaiseen säilöntään. Päätöksen seurauksena Fortum kirjasi noin 20 miljoonan euron arvonalentumistappion Power-divisioonan tulokseen. Päätöksen taustalla on Inkoon voimalaitoksen heikko kannattavuus.

Lokakuussa Fortum ilmoitti toimittavansa voimalaitosten typenoksideja vähentäviä järjestelmiä EDF Groupin omistamille Krakowan ja Wroclavin hiilivoimalaitoksille

Puolaan. Toimitukset kuuluvat vuosina 2014-2015 toteutettavaan hankkeeseen. Fortumin toimittamien järjestelmien ansiosta voimalaitoksen typpipäästöt tulevat alittamaan selvästi Euroopan unionin uudet, tiukat päästönormit, jotka astuvat voimaan vuonna 2016. Sopimuksen arvo on 90 miljoonaa euroa, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Instal Kraków S.A:n kanssa. 

Vuoden 2013 lopulla Power-divisioonan sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 9 475 MW (2012: 9 702) josta 9 335 MW (2012: 9 562) oli Pohjoismaissa. Vesivoiman tuotantokapasiteetti Pohjoismaissa oli yhteensä 4 624 MW (2012: 4 627), ydinvoiman tuotantokapasiteetti 3 276 MW (2012: 3 247) ja lämpövoimatuotannon kapasiteetti 1 435 MW (2012: 1 688). 

Power-divisioonan sähköntuotanto
pohjoismaissa energialähteittäin, TWh
Power-divisioonan sähköntuotanto
maittain, TWh
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset