Vuosikertomus 2013 | In English |

Electricity Solutions and Distribution

Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.

Distribution

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Liikevaihto 1 075 1 070 973 0 %
- jakeluverkot 896 877 809 2 %
- alueverkot 129 125 96 3 %
- muu myynti 50 68 68 -26 %
Liikevoitto 348 331 478 5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 331 320 295 3 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 550 529 482 4 %
Sidottu pääoma 31.12. 3 770 3 889 3 589 -3 %
Sidotun pääoman tuotto, % 9,2 9,1 13,7 1 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 8,8 8,8 8,6 0 %
Bruttoinvestoinnit 260 324 289 -20 %
Henkilöstön lukumäärä 852 870 898 2 %

Vuonna 2013 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 26,1 TWh (2012: 26,6) ja 16,3 TWh (2012: 17,3).

Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 331 miljoonaa euroa (2012: 320). Tulosparannusta selittävät pääasiassa lisääntyneet kaapeleiden ja sähköverkkojen siirtoprojektit.

Liikevoitto vuonna 2013 oli 348 miljoonaa euroa (2012: 331) ja myyntivoittojen vaikutus oli 17 miljoonaa euroa (2012: 5).

Tammikuussa Fortum ilmoitti käynnistäneensä sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen, ja selvitys saatettiin päätökseen joulukuussa. Selvityksellä ei ole vaikutusta Fortumin sähkönjakeluasiakkaisiin, eikä tarkastelu koske lainkaan yhtiön sähkönmyyntiliiketoimintaa. 

Suomen hallitus antoi maaliskuussa 2013 ehdotuksen muutoksista sähkömarkkinalain uudistamiseksi, ja uusi Sähkömarkkinalaki tuli voimaan 1.9.2013. Uusi laki sisältää EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin edellyttämät sähkömarkkinoita koskevat kansallisen lainsäädännön muutokset sekä sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen liittyvät lainsäädäntötarpeet. Lain mukaan asemakaava-alueella asiakkaalle ei saa aiheutua yli kuutta tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muilla alueilla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä 15 vuoden siirtymäkauden jälkeen. Lisäksi pitkistä sähkökatkoista asiakkaille maksettavia vakiokorvauksia on korotettu portaittain: 8 päivän sähkökatkon jälkeen 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja 200 %, mikäli sähkökatkos kestää yli 12 päivää. Vuotuinen vakiokorvausmaksimi on nostettu 700 eurosta enintään 2 000 euroon vuoteen 2015 mennessä.

Sekä Suomessa että Ruotsissa on käynnissä oikeusprosessit liittyen valituksiin koskien vuosien 2012-2015

sähköverkkoliiketoiminnan taloudellista valvontajaksoa. Jaksot käynnistyivät 1.1.2012. Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingridin valitusta käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ruotsissa hallinto-oikeus antoi joulukuussa sähköyhtiöitä puoltavan päätöksen. Ruotsin energimarkkinaviranomainen valittaa kuitenkin päätöksestä ja näin ollen oikeusprosessi jatkuu.   

Vuoden 2013 lopussa Fortumin sähkönjakelualueiden asiakkaille oli asennettu yhteensä 620 000 tuntimittausjärjestelmällä varustettua etäluettavaa sähkömittaria (434 000 vuoden 2012 lopussa). Asennukset tehtiin kolmen vuoden aikana. Uudet mittarit ovat osa tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa, joka mahdollistaa energian tehokkaamman käytön muun muassa ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuvan laskutuksen myötä ja tukee siirtymistä kohti ekologisempaa energiajärjestelmää. Uusi tuntimittausjärjestelmää koskeva laki astui voimaan 1.1.2014.

Sähkönsiirto jakeluverkoissa
TWh 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Ruotsi 14,1 14,4 14,2 -2 %
Suomi 9,5 9,8 9,5 -3 %
Norja 2,5 2,4 2,3 4 %
Viro - - 0,1 N/A
Yhteensä 26,1 26,6 26,1 -2 %
Sähkönsiirtoasiakkaitten lukumäärä maittain
Tuhatta 2013 2012 2011 Muutos
13/12
Ruotsi 903 898 893 1 %
Suomi 642 633 627 1 %
Norja 103 102 101 1 %
Viro - - 24 N/A
Yhteensä 1 648 1 633 1 645 1 %

Electricity sales

Electricity Sales vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle yksityis- ja yritysasiakkaalle ja tarjoaa myös älykkäitä sähkötuotteita ja palveluita. Lisäksi suurille yritysasiakkaille tarjotaan standardoituja tuotteita (Sales Trading). Electricity Sales ostaa sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä. 

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Liikevaihto 744 722 900 3 %
- sähkönmyynti 723 697 879 4 %
- muu myynti 21 25 21 -16 %
Liikevoitto 56 39 3 44 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 48 39 27 23 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 50 40 29 25 %
Sidottu pääoma 31.12. 39 51 11 -24 %
Sidotun pääoman tuotto, % 148,9 152,3 4,2 -2 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 137,9 203,1 33,5 -32 %
Bruttoinvestoinnit 1 1 5 0 %
Henkilöstön lukumäärä 496 509 519 -3 %

Vuoden 2013 aikana liiketoiminta-alueen sähkönmyynti asiakkaille oli yhteensä 12,1 TWh (2012: 12,1) ja Sales Trading oli 1,5 TWh (2012: 2,1) (raportoitu Muut-segmentissä vuoteen 2012 asti). 

Electricity Salesin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuonna 2013 yhteensä 48 miljoonaa euroa (2012: 39). Tulosta paransivat laajentunut asiakaskunta, suotuisat markkinaolosuhteet sekä Sales Trading -toiminta.

Liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa (2012: 39), johon vaikutti johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö.

Sähkönsiirto jakeluverkossa
maittain, TWh
Sähkönsiirtoasiakkaiden
lukumäärä maittain, tuhatta
ESD-divisioonan sähkönmyynti,
TWh
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset