Vuosikertomus 2013 | In English |

Oikeudellinen tiedote

Käyttöehdot

Fortum Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”FORTUM”) www-sivuston (jäljempänä ”SIVUSTO”) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. SIVUSTON käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aineettomat oikeudet

SIVUSTON sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat FORTUMIN, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet SIVUSTON sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman FORTUMIN etukäteistä kirjallista suostumusta.

SIVUSTON katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä FORTUM vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei miltään osin voida pitää FORTUMIA sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. FORTUM varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja SIVUSTON käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia. FORTUM ei myöskään takaa, että SIVUSTO on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

FORTUM ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu SIVUSTON tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. FORTUM ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Tämän SIVUSTON osat ”Vuosikatsaus” ja ”Kestävä kehitys” alasivuineen ovat tilintarkastamattomia. Kestävä kehitys -osio on riippumattomasti varmennettu (rajoitettu varmuus). Sisällössä esitetyt viittaukset tulevaisuuteen perustuvat Fortumin arvioihin helmikuun 2014 alussa. Näiden arvioiden toteutuminen on riippuvainen monista tekijöistä, joista osaan Fortum ei voi vaikuttaa, ja siten tulevaisuuden tapahtumat voivat poiketa tässä esitetyistä arvioista. Fortum julkistaa

tulevaisuudennäkymänsä ja niiden toteutumiseen liittyvät riskit erikseen lain ja sääntelyn edellyttämällä tavalla toimintakertomuksessaan nimenomaisessa tätä koskevassa kohdassa. Fortum Oyj:n virallinen tilinpäätös 2013, hallituksen toimintakertomus 2013 ja niihin liittyvä tilintarkastuskertomus ovat saatavilla tällä SIVUSTOLLA.

Käyttäjän antamat tiedot

SIVUSTON käyttäjä on yksin vastuussa SIVUSTON kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä, perille saapumisesta ja siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa kyseiset tiedot. SIVUSTON käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia. FORTUMILLA on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa ja jaella käyttäjän SIVUSTON kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, ja näin käyttää sitä mihin

tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Henkilötiedot

FORTUM noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteista ilmeneviin tarkoituksiin. FORTUMIN rekisteriselosteet ovat saatavilla fortum.fi-sivuilla. Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot henkilötietolain mukaisesti.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään FORTUMIN Lakiasiat-yksikköön osoitteella PL 1, 00048 FORTUM, Suomi, Puh. 010 4511

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset