Vuosikertomus 2013 | In English |

Latauskeskus

Latauskeskuksesta löydät valmiita pdf-raportteja koko Fortumin vuosikertomuksesta ja sen eri osioista. Oikeanpuoleisesta valikosta voit myös valita yksittäisiä sivuja ja koota niistä oman pdf-pakettisi.

Sinun latauskorisi

 • Vuosikatsaus
  • Toimitusjohtajan katsaus
  • Fortumin vuosi 2013
   • Toiminta- ja markkina-alueet
   • Konsernin liiketoimintarakenne
   • Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat
   • Vuosi 2013 lukuina
    • Myynti ja tuotanto
    • Taloudelliset tunnusluvut
    • Ympäristövastuun tunnusluvut
    • Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
    • Markkina-asema
  • Strategia
   • Strategia lyhyesti
   • Tulevaisuuden energiajärjestelmä
   • Strategian ydinalueet
   • Strategian toteuttaminen
   • Tutkimus ja kehitys liiketoiminnan tukena
  • Markkinoiden kehitys
   • Euroopan markkinoiden kehitys
   • Venäjän markkinoiden kehitys
   • Päästömarkkinoiden kehitys
 • Tilinpäätös
  • Hallituksen toimintakertomus
   • Tuloskehitys ja taloudellinen asema
    • Tehostamisohjelma 2013–2014
    • Sähkönsiirtoliiketoiminnan arviointi
    • Markkinatilanne
    • Raportointimuutos eläkkeitä koskevan IFRS- standardin päivityksen johdosta
    • Taloudelliset tulokset
    • Taloudellinen asema ja rahavirta
    • Divisioonakatsaukset
     • Power
     • Heat
     • Russia
     • Electricity Solutions and Distribution
    • Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
    • Henkilöstö
    • Muutoksia Fortumin johdossa
    • Tilikauden jälkeiset tapahtumat
    • Näkymät
    • Tutkimus ja kehitys
    • Kestävä kehitys
   • Riskienhallinta
    • Riskienhallinnan periaatteet ja tarkoitus
     • Konsernin riskipolitiikka
     • Riskienhallinnan organisaatio
     • Riskienhallintaprosessi
    • Riskien kuvaus
     • Strategiset riskit
     • Hyödykemarkkinariskit
     • Rahoitusriskit
     • Vastapuoliriskit
     • Operatiiviset riskit
   • Fortumin osake ja osakkeenomistajat
    • Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit
    • Osakepääoma
    • Osakkeenomistajat
    • Osinko
  • Tunnusluvut
   • Taloudelliset tunnusluvut
   • Osakekohtaiset tunnusluvut
   • Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit
   • Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit
   • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Tilinpäätös
   • Konsernitilinpäätös
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin laaja tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
    • Konsernin rahavirtalaskelma
     • Rahavirtalaskelman lisätietoa
    • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
     • 1. Laadintaperiaatteet
     • 2. Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat
     • 3. Rahoitusriskien hallinta
     • 4. Pääomariskien hallinta
     • 5. Segmenttiraportointi
     • 6. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
     • 7. Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa
     • 8. Yrityshankinnat ja -myynnit
     • 9. Myytävänä olevat omaisuuserät
     • 10. Muut tuotot ja muut kulut
     • 11. Materiaalit ja palvelut
     • 12. Henkilöstökulut
     • 13. Rahoituskulut (netto)
     • 14. Tuloverot
     • 15. Osakekohtainen tulos ja osinko
     • 16. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain
     • 17. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon
     • 18. Aineettomat hyödykkeet
     • 19. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
     • 20. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
     • 21. Muut pitkäaikaiset sijoitukset
     • 22. Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset
     • 23. Vaihto-omaisuus
     • 24. Myyntisaamiset ja muut saamiset
     • 25. Rahat ja pankkisaamiset
     • 26. Osakepääoma
     • 27. Määräysvallattomien omistajien osuus
     • 28. Korolliset velat
     • 29. Laskennalliset verot
     • 30. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
     • 31. Muut varaukset
     • 32. Eläkevelvoitteet
     • 33. Muut pitkäaikaiset velat
     • 34. Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma
     • 35. Pantatut varat
     • 36. Leasingsopimukset
     • 37. Investointisitoumukset
     • 38. Vastuut
     • 39. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
     • 40. Lähipiiritapahtumat
     • 41. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
     • 42. Tytäryritykset segmenteittäin 31.12.2013
   • Emoyhtiön tilinpäätös
    • Tuloslaskelma
    • Tase
    • Rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
     • 1. Laadintaperiaatteet
     • 2.Liikevaihto markkina-alueittain
     • 3. Muut tuotot
     • 4. Henkilöstökulut
     • 5. Rahoitustuotot ja -kulut
     • 6. Tuloverot
     • 7. Pitkäaikaiset varat
     • 8. Lyhytaikaiset saamiset
     • 9. Rahat ja pankkisaamiset
     • 10. Oman pääoman muutos
     • 11. Korolliset velat
     • 12. Ostovelat ja muut velat
     • 13. Annetut vakuudet ja vastuut
     • 14. Lähipiiritapahtumat
   • Ehdotus voittovarojen käytöksi
   • Tilintarkastuskertomus
  • Taloudellinen tieto neljännesvuosittain
  • Tietoa sijoittajille
 • Hallinnointi
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
   • Fortumin hallintoelimet
    • Yhtiökokous
    • Hallitus
    • Hallituksen valiokunnat
    • Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
    • Toimitusjohtaja
    • Fortumin johtoryhmä ja liiketoimintaorganisaatio
   • Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät
    • Sisäisen valvonnan viitekehys
     • Valvontaympäristö
     • Riskien arviointi
     • Valvontatoiminnot
     • Toimintapolitiikkojen, ohjeiden ja prosessien viestintä
     • Seuranta
     • Tarkastustoiminta
     • Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct)
  • Palkitseminen
   • Lyhyen aikavälin kannustimet
   • Pitkän aikavälin kannustimet
   • Toimitusjohtajalle ja Fortumin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot
   • Eläkejärjestelyt
   • Hallituksen jäsenten palkkiot
  • Hallitus
  • Konsernin johtoryhmä
 • Kestävä kehitys
  • Johtamismalli
   • Painopistealueet 2013
   • Tavoiteasetanta
   • Tavoitteet ja tulokset
   • Kestävän kehityksen indeksit
  • Liiketoiminta
   • Aurinkotalouden tuotantomuodot
    • Vesivoima
     • Ympäristövaikutusten vähentäminen
    • Bioenergia
    • Lämpöpumput
    • Aurinkovoima
    • Aaltovoima
    • Tuulivoima
   • Ydinvoima
    • Turvallisuus ja käytettävyys
     • Ydinturvallisuuden jatkuva kehittäminen
    • Modernisoinnit ja tehonkorotukset
    • Ympäristövaikutusten vähentäminen
    • Ydinjätehuolto
     • Ydinjätteen loppusijoitus
    • Ydinvoiman konsultointipalvelut
   • Lämpövoima
    • Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
     • Monipuolista polttoaineiden käyttöä
    • Lauhdesähkön tuotanto
    • Ympäristövaikutusten vähentäminen
   • Sähkönjakelu
    • Jakelun luotettavuuden parantaminen
    • Etäluettavat mittarit
    • Ympäristövaikutusten vähentäminen
   • Lämmönjakelu
    • Älykkäät mittarit
    • Avoin kaukolämpöverkko
   • Sähkön ja lämmön myynti
    • Ilmastomyönteiset sähkötuotteet
    • Ilmastomyönteiset lämpötuotteet
    • Energiatehokkuustuotteet ja -palvelut
   • Hankinta
    • Investoinnit
    • Toimitusketjun kestävä hallinta
    • Vastuullista polttoaineiden hankintaa
   • Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille
    • Fortum veronmaksajana
  • Sidosryhmät
   • Sidosryhmäyhteistyö
    • Asiakkaat
     • Palveluita sähkön jakeluasiakkaille
     • Palveluita lämpöasiakkaille
     • Konsultointipalvelut
     • Sähkön kysyntäjousto
     • Sähkönjakelun hinnoittelu
    • Henkilöstö
     • Henkilöstöjohtaminen
     • Työhyvinvointi
     • Turvallisuus
    • Osakkeenomistajat
    • Tavaroiden ja palveluiden toimittajat
    • Viranomaiset ja alan organisaatiot
    • Tiedotusvälineet
    • Järjestöt
    • Paikallisyhteisöt
   • Tuki yhteiskunnalle
   • Sidosryhmien näkemyksiä
    • Olennaisuusarviointi
    • Asiakastyytyväisyystutkimukset
  • GRI-osio
   • Kestävän kehityksen johtaminen
   • Raportointiperiaatteet
   • Varmennus
   • GRI-indeksi
   • Taloudellisen vastuun tunnusluvut
    • Taloudelliset tulokset
    • Markkina-asema
    • Välilliset vaikutukset
    • Saatavuus ja toimintavarmuus
    • Järjestelmätehokkuus
   • Ympäristövastuun tunnusluvut
    • Materiaalit
    • Energia
    • Vesi
    • Luonnon monimuotoisuus
    • Päästöt ilmaan, jätevedet ja jätteet
    • Tuotteet ja palvelut
    • Määräystenmukaisuus
    • Kuljetukset
    • Yleiset
   • Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
    • Työntekijät ja työolosuhteet
    • Työterveys ja -turvallisuus
    • Koulutus
    • Monimuotoisuus
    • Ihmisoikeudet
    • Yhteisöt
     • Korruptio
     • Poliittinen vaikuttaminen
     • Määräystenmukaisuus
    • Tuotevastuu
   • Varmennuslausunto
   • Raportissa käytetyt lyhenteet, suureet ja yksiköt
 • Yhteystiedot
 • Oikeudellinen tiedote

PDF-tiedostoa luodaan

PDF-raporttiasi luodaan.
Luominen voi kestää muutamia minuutteja.

0%
Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Lataa PDF

Jaa raportti

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset