Vuosikertomus 2013 | In English |

Työhyvinvointi

Työhyvinvointia tuetaan kehittämällä esimiestyötä, tarjoamalla työkaluja johtamisen tueksi ja valmentamalla työyhteisöjä avainkäyttäytymisemme huomioivaan työkulttuuriin. ForCARE on Fortumin kokonaisvaltainen työhyvinvointiohjelma, joka tarjoaa tietoa ja asiantuntijapalveluita työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

ForCARE-työhyvinvointiohjelman tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta, työntekijöiden työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta. Toiminta räätälöidään ottaen huomioon eri maiden lainsäädännön vaatimukset ja kulttuuriset erityispiirteet.

Tukea muutoksissa esimiehille ja henkilöstölle

Fortumissa ja yhtiön työympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä. Muutokset saattavat aiheuttaa huolta ja haitallista stressiä työntekijöille. 

Suomessa Fortumin sähkönsiirron liiketoiminnan strateginen arviointi saatiin päätökseen joulukuussa 2013, jolloin Fortum ilmoitti myyvänsä Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomi Power Networks Oy:lle. Kaupan mukana uuden yrityksen palvelukseen siirtyy entisin ehdoin 320 henkilöä.

Selvitystyön aikana henkilöstölle järjestettiin säännöllisiä keskustelutilaisuuksia, joilla pyrittiin ehkäisemään ja lieventämään selvitystilanteen aikaista epävarmuutta. Lähes vuoden kestäneen selvitystyön aikana henkilöstöltä pyydettiin kaksi kertaa palautetta esimiesten muutoksenhallinnasta ja siitä viestimisestä.

Työntekijöitä on työyhteisötasolla valmennettu päivittämään omia urasuunnitelmiaan ja kannustettu avoimeen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen esimiesten ja työyhteisön välillä. Esimiehiä on tuettu esimiesportaalin tukimateriaalilla.

Materiaalia kehitetään edelleen esimiesten muutoksenhallinnan työkalupakiksi. Tavoitteena on luoda edellytykset onnistuneisiin muutoksiin, jotka huomioivat organisaation erityistarpeet. Uusien esimiesten työhyvinvointivalmiuksia on kehitetty uuden esimiehen valmennusohjelman avulla Ruotsissa ja Suomessa.

Työhyvinvointia seurataan kahden vuoden välein toistettavan Fortum Sound -henkilöstö­tutkimukseen sisältyvän kokonaisvaltaisen työhyvinvointi-indeksin avulla.

Työntekijän oma vastuu työhyvinvoinnistaan

ForCARE-ohjelma korostaa jokaisen työyhteisön vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan sekä työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä. Henkilöstön työhyvinvointi syntyy työn tekemisestä työyhteisöjen arjessa. Työhyvinvoinnin johtaminen lähtee yksilön oman elämän hallinnan osaamisen kehittämisestä ja työn tekemisestä terveyttä edistävällä tavalla.

Vuonna 2013 painopisteenä on ollut yksilön itsensä johtamisen valmiuksien kehittäminen. Aiheina Suomessa ovat olleet esimerkiksi terveellinen ravinto, riittävä uni sekä työelämän ja vapaa-ajan tasapaino.

Työhyvinvoinnin seuranta ja arviointi

Työhyvinvointia seurataan kahden vuoden välein toistettavan Fortum Sound -henkilöstötutkimukseen sisältyvän kokonaisvaltaisen työhyvinvointi-indeksin avulla. Sillä mitataan muun muassa työyhteisön keskustelun avoimuutta, henkilökohtaista vastuunottoa ja työtehtävien haasteellisuutta koskevia näkemyksiä. Indeksin tulos vuonna 2012 oli 3,88 (asteikolla 1-5).

Työhyvinvointia seurataan työhyvinvointi-indeksin lisäksi myös muilla konsernitason avainmittareilla kuten kvartaaleittain seurattavilla sairauspoissaoloilla sekä toteutuneen

eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella.

Vuonna 2013 Fortumista jäi eläkkeelle 164 henkilöä (2012: 137). Luku sisältää vanhuus-, varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Keskimääräinen eläkeikä oli 61 vuotta. Fortumissa työskenteli 782 (2012: 769) yli 60-vuotiasta työntekijää.

Työhyvinvointihankkeet

Vuonna 2013 kehitettiin konsernitasoista työpaikkaselvitysmallia, jonka avulla selvitetään yhteismitallisesti työyhteisön ja työympäristön psykososiaalisia tekijöitä ja niiden vaikutusta työhyvinvointiin.

Tavoitteena on, että työyhteisö löytää keskeisimmät työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kohteet, kun

vaarat tunnistetaan ja riskit arvioidaan. Mallia on tarkoitus pilotoida 2-3 eri maassa vuonna 2014.

Fortumin työhyvinvointiohjelmaan kuuluu myös maakohtaisia työhyvinvointihankkeita. Työyhteisön, erityisesti esimiesten, tietämystä haitallisen stressin vaikutuksesta työn tuottavuuteen edistetään työturvallisuuskoulutuksen sisältämällä työhyvinvointiosuudella tai räätälöidyillä työyhteisövalmennuksilla.

Lue lisää

ForCARE-ohjelma

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset