Vuosikertomus 2013 | In English |

Turvallisuus

Fortumin tavoitteena on olla yhtiö, johon työntekijämme sekä meille työtä tekevät urakoitsijat ja palveluntoimittajat voivat tulla turvallisesti töihin ja lähteä päivän päätteeksi vahingoittumattomina kotiin. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan.

Urakoitsijaturvallisuus haasteena

Systemaattinen työ turvallisuuden parantamiseksi jatkui vuonna 2013. Oman henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) parani tasolle 1,1 (2012: 1,5), joka on Fortumin historian paras tulos. Monista kehitystoimenpiteistä huolimatta urakoitsijoiden tapaturmataajuus kasvoi ja oli 4,8 (2012: 3,8).

Vuonna 2013 tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturma urakoitsijan työntekijälle Venäjällä Chelyabinskin CHP-2 -laitoksella, ja helmikuussa 2014 toinen kuolemaan johtanut urakoitsijatapaturma Ruotsissa sähkönsiirrossa. Lisäksi urakoitsijatapaturmien määrä kasvoi edellisvuodesta.

Suurin osa laitoksistamme ja projekteistamme pystyi parantamaan urakoitsijoiden turvallisuutta, mutta heikko kehitys muutamissa laitoksissa ja projekteissa johti

epätyydyttävään kokonaistulokseen. Suurimpina haasteina olivat investointihankkeet Venäjällä ja Ruotsissa sekä sähkönsiirron korjaus- ja muutostyöt.

Oman henkilöstön työturvallisuudessa Fortum saavutti historiansa parhaan tuloksen.

Laitosturvallisuuden osalta tilanne heikkeni vuoteen 2012 verrattuna. Konsernitasolla otettiin käyttöön uutena avainmittarina merkittävät ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat (EHS-poikkeamat), johon sisältyvät tulipalot, yli 100 litran vuodot, räjähdykset, ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- sekä ympäristölupapoikkeamat. Näitä EHS-poikkeamia tapahtui 51, kun tavoite oli enintään 40. Loviisan ydinvoimalassa tapahtui kaksi INES 1 -luokan

(International Nuclear Event Scale) tapahtumaa (2012: 3), joista ei aiheutunut vahinkoa ihmisille, laitokselle eikä ympäristölle.

Urakoitsijoiden työturvallisuuden kehittäminen

Urakoitsijaturvallisuuden yhteinen hallintamalli otettiin käyttöön koko Fortumissa vuoden 2013 aikana. Urakoitsijaturvallisuuden tärkeyden korostamiseksi urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) nostettiin yhdeksi konsernitason avainmittariksi vuodelle 2014.

Electricity Solutions and Distribution-divisioonassa jatkettiin urakoitsijoille suunnatun verkkokoulutusohjelman ja urakoitsijoiden arviointikäytännön käyttöä. Säännölliset turvallisuuskokoukset jatkuivat niiden yritysten kanssa, joilla havaittiin suurimmat työturvallisuuspuutteet.

Power- ja Heat-divisioonissa jatkui urakoitsijoiden EHS-vaatimusten käyttöönotto. Investointiprojektien uutta turvallisuuskäsikirjaa käytettiin Tukholman CHP-projektissa Ruotsissa. Heat-divisioonan Suomen toiminnoissa kehitettiin ja testattiin sekä pienempiin investointiprojekteihin sopivaa turvallisuusmanuaalia että urakoitsijoiden arviointikäytäntöä. Power-divisioonan Loviisan laitoksella korostettiin sekä urakoitsijoiden hallintaa että esimiesten aktiivisuutta ja vuorovaikutusta vuosihuollon aikana. Tulokset olivat lupaavat, sillä urakoitsijoille tapahtuneiden tapaturmien määrä laski kahdeksasta kahteen.  

Russia-divisioonassa tapahtui yksi urakoitsijan kuolemaan johtanut tapaturma. Tapaturman jälkeen urakoitsijoita koskevat ohjeet, turvallisuusvaatimukset sekä päivittäisen toiminnan hallinta voimalaitoksilla uudistettiin. Riskialttiiden töiden, kuten korkealla työskentelyn valvontaan, tehtiin parannuksia. Lisäksi urakoitsijoiden toiminnan

turvallisuusauditointeihin otettiin käyttöön kattavampi toimintamalli. Uusien käytäntöjen toteuttamista seurataan yhdessä konsernin kestävän kehityksen -yksikön kanssa. 

Turvallisuus on jatkuvaa parantamista

Vuonna 2013 otettiin käyttöön edellisvuonna kehitettyjä työkaluja, kuten uudistetut turvallisuusvideo ja -käsikirja. Lisäksi päivitettiin Fortumin yhteinen turvallisuuskoulutusmateriaali "Pysähdy ja mieti" sekä kehitettiin turvallisuuden havainnointikierroksen verkkokoulutus.

Vuosittainen turvallisuuspalkinto myönnettiin Imatran vesivoimalaitokselle pitkäaikaisesta ja menestyksellisestä turvallisuustyöstä. Laitoksella turvallisuustyö on olennainen ja luonteva osa päivittäistä työtä, ja laitoksella vallitsee välittämisen kulttuuri.

Ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen (EHS-johtamisen) minimivaatimusten käyttöönotto jatkui. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi EHS-poikkeamien raportointi- ja hallintajärjestelmä, jonka käyttöä laajennetaan vuonna 2014.

Vuoden turvallisuuspalkinnon saaneella Imatran voimalaitoksella turvallisuustyö on olennainen osa päivittäistä työtä, ja laitoksella vallitsee välittämisen kulttuuri.

Power-divisioonassa korostettiin esimiesten vaikuttamisen ja sitoutumisen tärkeyttä erityisesti vuosihuoltojen aikana. Lisäksi kehitettiin työlupakäytäntöä.

Heat-divisioonassa ennakoivan turvallisuusindeksin käyttö laajeni kaikkiin maihin. Heat-divisioonan Puolan toiminnoissa Zabrzen ja Bytomin laitosten integrointi saatiin päätökseen, ja laitokset sertifioitiin ISO 14001 -ympäristö- ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien mukaisesti. Laitosten turvallisuustaso pysyi selvästi parempana kuin ennen integrointia. Laitosturvallisuusinvestoinnit jatkuivat hiilipölyn käsittelyn ja laitoksen käynnistämisen osalta. Lisäksi Puolassa aloitettiin kattava turvallisuustietoisuusohjelma sekä omalle henkilöstölle että urakoitsijoille.

Heat-divisioonan Baltian toiminnoissa tärkeimmät toimenpiteet liittyivät Latvian ja Liettuan uusien laitosten turvalliseen käyttöönottoon. Ne sujuivat ilman tapaturmia.

Heat-divisioonan Suomen toiminnoissa parannettiin riskiarviointien tekemistä ja työlupakäytäntöä. Uusi

pyrolyysiprosessi otettiin käyttöön Joensuun CHP-laitoksella ilman onnettomuuksia.

Heat-divisioonan Ruotsin toiminnoissa tapahtui tavoitteisiin nähden liikaa tapaturmia ja onnettomuuksia. Tämän vuoksi käynnistettiin laaja turvallisuuskulttuurin parantamisohjelma, joka jatkuu vuonna 2014. 

Vuonna 2009 aloitettu Venäjän toimintojen integraatioon suunniteltu erillinen EHS-ohjelma työ- ja laitosturvallisuuden parantamiseksi saatiin päätökseen. Myös ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifioinnit etenivät Venäjällä, ja kaukolämpötoiminta sertifioitiin vuonna 2013. Asbestin poisto laitoksilta jatkui, ja vuoden aikana sitä poistettiin noin 390 tonnia. Muita toimenpiteitä Venäjällä olivat mm. onnettomuustutkinnan parantaminen, Nyaganin uusien laitosten integrointi johtamisjärjestelmään sekä Pysähdy ja mieti -turvallisuuskoulutuksen kertaaminen. Intian

toiminnoissa aloitettiin Fortumin turvallisuuskäytäntöjen käyttöönotto. Ensimmäisinä toimenpiteinä toteutettiin työpisteiden ja henkilökohtaisten suojainten parannus sekä töiden järjestelmällisempi riskiarviointi.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset