Vuosikertomus 2013 | In English |

Kestävän kehityksen johtaminen

Fortumin lähestymistapa kestävään kehitykseen, johtamismalli, vastuut ja velvoitteet sekä tavoiteasetanta on kuvattu raportin osiossa Johtamismalli. Fortumin hallinto- ja ohjausjärjestelmä on kuvattu vuoden 2013 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Ohjaavat politiikat ja kansainväliset sitoumukset

Fortumin konsernitasoisten politiikkojen ja ohjeiden uudistustyö on ollut käynnissä vuosien 2012-2013 aikana. Uudistetut politiikat edellyttävät hallituksen hyväksyntää. Kesäkuussa 2013 hallitus hyväksyi Fortumin kestävän kehityksen politiikan. Ne politiikat, jotka ovat julkisia, ovat saatavilla Fortumin internet-sivuilla hallituksen hyväksynnän jälkeen. Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset ovat:

  • Riskienhallintapolitiikka
  • Sponsorointiohje
  • Ohje konsernin investointi- ja arviointimenettelyistä
  • Kilpailuoikeusohje
  • Konsernin lahjonnanvastainen ohjeistus
  • Konsernin ohjeistus omaisuuden suojaamisesta
  • Konsernin eturistiriitaohjeistus
  • Biodiversiteettiohje
  • Konsernin EHS-johtamisen minimivaatimukset

Fortum kunnioittaa ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum ottaa toiminnassaan huomioon OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen

kesäkuusta 2010 alkaen ja liittyi YK:n Caring for Climate -aloitteeseen marraskuussa 2013. 

Taloudellisen vastuun johtamiskäytännöt

Fortumin taloudellisessa vastuussa korostuvat vahva tuloksellisuus, kannattava kasvu ja arvonnousu pitkällä aikavälillä. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, tukemaan yhteiskunnan kehitystä ja tuottamaan lisäarvoa eri sidosryhmilleen. Vahva tuloksellisuus ja kasvu tulee saada aikaan kestävän kehityksen periaatteita ja yhtiön tavoiteasetantaa noudattaen. Jokainen uusi tutkimus- ja kehityskohde arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. Samoin jokainen uusi investointiehdotus arvioidaan kestävän kehityksen kriteereillä osana Fortumin investointien arviointi- ja hyväksyntämenettelyä. Haemme

investoinneissa sellaista taloudellisesti kannattavaa vaihtoehtoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä. 

Fortumin taloudellisten tunnuslukujen laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit. Taloudellisen vastuun raportointiin Fortum käyttää tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen lisäksi Global Reporting Initiativen (GRI) mukaisia tunnuslukuja soveltuvin osin ja raportoi kestävän kehityksen raportissaan joitakin tilinpäätösprosessin osana kerättyjä tietoja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin.

Lue lisää

Ympäristövastuun johtamiskäytännöt

Fortumin ympäristövastuussa painotetaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja tarvetta hillitä ilmastonmuutosta sekä korostetaan osaamistamme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoiman tuotannossa ja energiatehokkaassa CHP-tuotannossa. Tutkimus- ja kehitystyö luo valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Fortumin ympäristöjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja sitoumusten lisäksi kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Vuonna 2013 ISO 14001 –ympäristösertifikaatti myönnettiin Zabrzen ja Bytomin laitoksille Puolassa sekä OAO Fortumin kaukolämpöverkkotoiminnalle Venäjällä. Vuoden 2013 lopussa Fortumin toimintojen sertifiointiaste oli 100 %. Sertifiointiaste on laskettu sertifioitujen toimintojen

liikevaihdon osuutena Fortumin kokonaisliikevaihdosta (nettomyyntiarvot 2013).

Ympäristövastuun alueella konsernin avainmittareihin kuuluvat hiilidioksidipäästöt tuotettua kilowattituntia kohden, energiatehokkuus sekä EHS-poikkeamien lukumäärä. EHS-poikkeamat raportoidaan kuukausittain ja hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuus neljännesvuosittain Fortumin johtoryhmälle ja säännöllisesti hallitukselle.

Lue lisää

Työterveyden ja turvallisuuden johtamiskäytännöt

Fortumin turvallisuusjohtamisessa korostuu yhtiön tahtotila

luoda turvallinen työpaikka kaikille Fortumin toiminnoissa työskenteleville henkilöille. Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Turvallisuusjohtaminen perustuu konsernin politiikkojen ja sitoumusten lisäksi konsernitasoisiin ohjeisiin sekä konsernin laatimiin minimivaatimuksiin ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustyölle. Fortumin tavoitteena on, että kaikilla operatiivisilla toiminnoilla on OHSAS 18001 -työterveys- ja -turvallisuussertifikaatti.

Vuoden 2013 lopussa Fortumin toimintojen sertifiointiaste oli 73 %. Vuonna 2013 OHSAS 18001 -sertifikaatti myönnettiin Zabrzen ja Bytomin laitoksille Puolassa sekä OAO Fortumin kaukolämpöverkkotoiminnalle Venäjällä. ESD-divisioonalla ei ole OHSAS 18001 -sertifiointia.

Fortum noudattaa tapaturmien raportoinnissa Yhdysvaltojen Occupational Safety & Health Administrationin (OSHA) periaatteita sekä ILO:n Practise on Recording and Notification

of Occupational Accidents and Diseases (1995) ohjeita siltä osin kun ne ovat Fortumin toimintamaiden lainsäädännön mukaisia.

Työturvallisuuden alueella konsernin avainmittareihin kuuluu omien työntekijöiden  tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden (LWIF), joka raportoidaan kuukausittain Fortumin johtoryhmälle ja säännöllisesti hallitukselle. Operatiivinen johto saa kuukausittain kattavan turvallisuusraportin, joka käsittää sekä oman henkilöstön että urakoitsijoiden turvallisuuden.

Lue lisää

Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen

Fortumin tavoitteena on sitoutunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Haluamme luoda mielenkiintoisia ura- ja kehitysmahdollisuuksia henkilökohtaisen ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Fortumin Toimintaohje ja henkilöstöpolitiikka ohjaavat henkilöstökäytäntöjä, joita tukevat konsernitasoiset henkilöstöprosessit: strateginen suunnittelu, rekrytointi, henkilöstön kehittäminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen sekä työsuhteen ja henkilöstötietojen hallinta.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua sekä tasapuolisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa, palkkauksessa, henkilöstön kehittämisessä ja uralla etenemisessä riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai

vajaakykyisyydestä. Henkilöstökäytäntöjen toteutumista seurataan henkilöstötutkimuksilla, vuosittaisilla suoritus- ja kehityskeskusteluilla sekä muita palautekanavia käyttäen.

Fortumin henkilöstöjohtamisen painopistealueet vuonna 2013 olivat valmentava johtajuus, strategian mukaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä konsernin laajuisten henkilöstöprosessien kehittäminen.

Fortumin työhyvinvointiohjelma ForCARE kattaa kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja turvallisuutta, tukea työntekijöiden työkykyä koko uran ajan sekä edistää työyhteisöjen toimintaa. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä yhdessä. Malli räätälöidään kunkin maan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä

paikallisen työturvallisuusorganisaation, henkilöstön ja johdon kanssa.

Hyvinvointia mitataan kvartaaleittain seurattavilla sairauspoissaoloilla sekä toteutuneen eläköitymisiän ja lakisääteisen vanhuuseläkkeen alkamisiän suhteella. Kahden vuoden välein tehtävä henkilöstötutkimus sisältää myös hyvinvointia mittaavan indeksin.

Lue lisää

Ihmisoikeudet

Fortumin ihmisoikeuksia koskeva lähestymistapa kuvataan

Fortumin Toimintaohjeessa (Code of Conduct), Toimintaohjeessa palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) sekä Fortumin henkilöstöpolitiikassa. Fortum kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnassaan OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet ja ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen.

Vuoden 2013 aikana Fortum otti YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (suojele-kunnioita-korjaa-kehys) mukaisen arvioinnin osaksi systemaattista maa- ja kumppaniriskin arviointia.

Ihmisoikeuksien toteutumista arvioivat toimittajakyselyt ja

auditointitulokset korjaavine toimenpiteineen tallennetaan toimittajatietokantaan, joka on avoin kaikille fortumlaisille. Fortum on asettanut konsernitavoitteen auditointien lukumäärälle ja tehdyt auditoinnit raportoidaan operatiiviselle johdolle neljännesvuosittain. 

Lue lisää

Toiminta yhteiskunnassa

Fortumin Toimintaohje ohjaa yhtiön toimintaa yhteiskunnassa. Fortum noudattaa hyviä liiketoimintatapoja ja eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassaan. Kilpailemme rehdisti ja reilusti. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja Fortumin kilpailuoikeusohjeistoa. Vältämme tilanteita, joissa oma

henkilökohtainen etumme saattaa olla ristiriidassa Fortumin etujen kanssa. Emme koskaan emmekä mistään syystä ota vastaan tai tarjoa lahjuksia tai muita asiattomia maksuja.

Asiakassuhteemme perustuvat rehellisyyteen ja luottamukseen. Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja alihankkijoitamme reilusti ja tasapuolisesti. Valitsemme heidät ansioiden perusteella ja odotamme, että he noudattavat johdonmukaisesti vaatimuksiamme ja Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille.

Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Fortum ei tue suorasti eikä epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatioita. Yhtiö ei myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti haluamme kehittää toimintaamme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Avoin, rehellinen ja ennakoiva viestintä sekä sidosryhmien kuunteleminen ovat tärkeitä pyrkiessämme kohti strategisia tavoitteitamme. Huomioimme erityisesti paikalliset yhteisöt ja voimalaitoksiemme läheisyydessä asuvat ihmiset.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset