Vuosikertomus 2013 | In English |

Sidosryhmämme

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä arvioimaan keskeisten sidosryhmien odotuksia yhtiötämme kohtaan ja vastaamaan niihin. Raportoimme avoimesti sidosryhmäyhteistyöstä ja toimintamme vaikutuksista.

Tärkeät sidosryhmät

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paikallisyhteisön odotukset

 • Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö

Fortumin toimenpiteitä

 • Hallitsemme riskimme ja noudatamme Toimintaohjettamme
 • Infrastruktuuri- ja laitosturvallisuusinvestoinnit
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri
 • Aktiivinen ja avoin viestintä
 • Paikallisyhteisöjen asukkaiden ja asiakkaiden tapaaminen
 • Paikallisyhteisöjen toiminnan tukeminen

Asiakkaiden odotukset

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö
 • Hyvä palvelu
 • Kohtuullinen hinnoittelu, laskutuksen selkeys ja oikeellisuus
 • Tehokkaan ja älykkään energiankäytön tukeminen, ympäristöystävälliset tuotteet

Fortumin toimenpiteet

Tuotteet ja asiakkuuden hoito

Energian jakelu ja tuotanto

 • Energian toimitusvarmuus
 • Energiantuotannon tehokkuus
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa
 • Ajantasainen häiriötiedottaminen

 

Energiantuotanto, -jakelu ja toimintamme yhteiskunnassa

 • Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen parannushankkeet
 • Tehokas monikanavainen häiriötiedottaminen
 • Ympäristöä säästävien energiamuotojen käyttö
 • Energiatehokkuushankkeet

Palvelu- ja tavarantoimittajien odotukset

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)

Fortumin toimenpiteet

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Fortumin Toimintaohjeen ja sopimusten, sovittujen sääntöjen sekä toimintatapojen noudattaminen
 • Ammattimaiset, hyvän hankinnan periaatteita noudattavat hankintaprosessit (mukaan lukien julkiset hankinnat)
 • Toimittajien esivalinta ja auditoinnit
 • Fortumin maineen kehittymisen seuranta

Liikesuhteet toimittajiin

 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palveluiden kehittäminen

Toimittajasuhteiden hoito

 • Järjestelmällinen tapa hoitaa liikesuhteita toimittajiin
 • Kategorioiden hallintaan perustuva toimintamalli merkittävimmissä hankintakategorioissa
 • Yhteisiä kehityshankkeita sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme

Suuren yleisön odotukset

 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa

Fortumin toimenpiteitä

 • Verojen maksaminen ja energia-alan kehittäminen yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti
 • Aktiivinen ja avoin viestintä
 • Palkitseminen noudattaa valtion omistajaohjausyksikön ohjeita
 • Hyväntekeväisyyshankkeet

Tiedotusvälineiden odotukset

 • Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä

Fortumin toimenpiteitä

 • Aktiivinen ja avoin viestintä
 • Helppo saavutettavuus mediapuhelimen kautta
 • Kriisiviestintävalmiuksien jatkuva parantaminen

Kansalaisjärjestöjen odotukset

Fortumin toimenpiteitä

 • Toiminnan vastuullisuus
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan/tehokkaan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi
 • Aktiivinen ja avoin viestintä
 • Verojalanjäljen julkaiseminen
 • Yhteistyö Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisissä sähkötuotteissa
 • Yhteistyö järjestöjen kanssa vastuullisessa puupolttoainehankinnassa ja sponsorointihankkeissamme
 • Kansalaisjärjestöjen toiminnan seuraaminen ja osallistuminen vuoropuheluun
 • Kolmannen osapuolen varmentama raportointi

Henkilöstön odotukset

Työsuhde

 • Työpaikan pysyvyys
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus

Fortumin toimenpiteitä

Työsuhde

 • Henkilöstöstämme on 96,2 % vakituisessa työsuhteessa
 • Tasa-arvon tukeminen sekä yksilöiden ja ryhmien kulttuurien ja arvojen kunnioitus
 • Suoritukseen perustuva palkitseminen, yhdenmukaiset ohjeet ja työkalut palkitsemisessa

Työskentely-ympäristö

 • Työhyvinvointi ja turvalliset työolosuhteet
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työn arvostaminen
 • Avoin vuorovaikutus

Työskentely-ympäristö

 

Energia-alan järjestöjen odotukset

Fortumin toimenpiteitä

 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu

Viranomaisten ja päättäjien odotukset

Fortumin toimenpiteitä

 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • Lakien ja säädöksien noudattaminen
 • Verojen ja osinkojen maksaminen 
 • Verojalanjäljen julkaiseminen
 • Aktiivinen keskustelu viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä
 • Aktiivinen ja avoin viestintä, kolmannen osapuolen varmentama raportointi

Rahoittajien ja osakkeenomistajien odotukset

Fortumin toimenpiteitä    

 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Riskienhallinta
 • Vastuullinen toiminta

 

 • Sitoutuminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • Osinkojen maksu joka vuosi
 • Vakaa, kestävä ja aikaa myöden kasvava osinko, joka on 50–80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä
 • Rahoittajien korvaukset sovitusti
 • Riskienhallinta ja toiminta Toimintaohjeemme mukaisesti
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset