Vuosikertomus 2013 | In English |

Fortum veronmaksajana

Fortumin periaatteena on maksaa tuotantonsa, työllistämisensä, omaisuutensa sekä liiketoiminnan tuottojensa verot aina kyseiseen toimintamaahan paikallisia säännöksiä noudattaen.

Fortum toimii kilpailluilla markkinoilla, joissa liiketoiminnan joustavuus ja oikeudellinen varmuus ovat keskeisiä tekijöitä. Samat tekijät ovat tärkeitä myös Fortumin veroasioiden hallinnassa, jonka tehtävänä on tukea konsernin liiketoiminnan tavoitteita. Verotukseen liittyvät tekijät huomioidaan jo liiketoiminnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Liiketoimintapäätöksissä verotus huomioidaan yhtenä tekijänä siten, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan tasapainoinen verotuksellinen asema.

Fortumin toimintaa eri maissa ja yhtiöissä ohjataan liiketaloudellisin perustein ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan hyvä tehokkuus ja kannattavuus. Fortumin konsernitoiminnot sijoittuvat EU-maihin lukuunottamatta Guernsaylla sijaitsevaa kokonaan omistettua jälleenvakuuttamiseen keskittyvää ns. captive-yhtiötä ja osuutta Cayman-saarilla sijaitsevasta Nature Elements Asia

Renewable Energy and Cleantech Fund L.P.:stä.

Fortum pyrkii hallitsemaan ja pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä turvatakseen osakkeenomistajiensa intressejä. Tästä syystä Fortum hakee toimintamaissaan mm. veroviranomaisilta ennakkoratkaisuja sekä pyrkii suojaamaan oikeuksiaan myös juridisin toimenpitein. Tavoitteena on järjestää veroasioiden hallinta niin, että tuleviin haasteisiin voidaan vastata ajoissa ja välttää yllätykset. Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan vuosittain konsernin veroperiaatteiden mukaisesti.

Veroasioiden johto ja hallinta

Fortumin vero-osasto ohjaa ja opastaa liiketoimintayksikköjä kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa sovittujen periaatteiden mukaisesti, joita liiketoimintayksiköiden tulee

noudattaa. Konsernin vero-osasto valvoo liiketoimintayksiköiden periaatteiden ja ohjeiden noudattamista muun muassa verotukseen liittyvin riskiarvioin, samoin kuin verosäännösten noudattamista erilaisin toiminnallisin tarkastuksin. Tärkeimmät havainnot veroasioihin samoin kuin veroriskeihin liittyvät toimet raportoidaan vuosittain Fortumin tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Verotuksellinen toimintaympäristö

Fortumin toiminta-alueilla vallitseva taloudellinen taantuma on luonut epävakaan verotuksellisen toimintaympäristön, jossa valtiot korottavat nykyisiä veroja ja säätävät uusia veroja. Säännösten tulkinnat myös muuttuvat yllättävästi. Toimintaympäristön muutoksesta johtuen myös Fortum on kohdannut yllättäviä haasteita eri toimintojensa ja niiden tulojen verottamisessa.

Mikäli liiketoiminnan verotuksessa ilmenee epävarmuuksia, pyrkii Fortum periaatteidensa mukaisesti turvaamaan oman asemansa. Mikäli lain tulkinnassa on erimielisyyksiä, käy Fortum vuoropuhelua veroviranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi.

Lue lisää

 

Yhtä tuloveroeuroa kohden Fortum maksaa 1,69 euroa muita veroja.

Suomi

Maksetut verot: 174 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 34,1 %

Nimellistuloverokanta: 24,5 %

Ruotsi

Maksetut verot: 382 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 49,7%

Nimellistuloverokanta: 22,0 %

Venäjä

Maksetut verot: 25 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 11,8 %

Nimellistuloverokanta: 20,0 %

Puola

Maksetut verot: 8 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 56,1 %

Nimellistuloverokanta: 19,0 %

Norja

Maksetut verot: 5 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 8,1 %

Nimellistuloverokanta: 28,0 %

Viro

Maksetut verot: 2 miljoonaa euroa

Kokonaisverokanta: 12,6 %

Nimellistuloverokanta: 0 %

Verot ja yhteiskunta

Fortum on suuri veronmaksaja Suomessa ja Ruotsissa, mutta maksaa useita erilaisia veroja myös muissa toimintamaissaan. Yhtiön operatiivisen toiminnan sekä sen maksamien ja keräämien verojen merkitys ympäröiville yhteisöille on suuri.

Fortum huolehtii kaikin käytettävissä olevin keinoin voimassa olevien verosäännösten noudattamisesta kaikissa toimintamaissaan. Periaatteena on, että kukin maa saa oman säätämänsä verotuoton kyseisestä toiminnasta.

Tilikaudelta maksettavat verot, %
Tilikaudelta tilitettävät verot, %

Yhteisön tuloverokannat Suomessa ja Ruotsissa, kuten joissakin muissa Fortumin toimintamaissa ovat olleet viime aikoina laskussa. Toisaalta erityisesti kiinteistöistä maksettavat verot ovat olleet nousussa Ruotsissa. Yhteisön tuloverokantojen muutokset aiheuttavat suuria vaihteluita efektiivisessä tuloverokannassa, kun taas kokonaisverokanta on ollut vakaassa nousussa.

Vuonna 2013 Fortumin efektiivinen tuloverokanta oli 14,7 % (2012: 4,7 %) ja kokonaisverokanta 33,8 % (2012: 29,0 %).

Lue lisää

 

 

Taloudellisen arvon tuotto, %

Muut maksut yhteiskunnalle ja tuet yhteiskunnalta

Maksettavien ja kerättyjen verojen lisäksi Fortum maksaa yhteiskunnalle myös muita pakollisia veroluonteisia maksuja, jotka eivät ole korvausta saaduista palveluista tai hyödykkeistä. Esimerkiksi vuonna 2013 Fortum maksoi työnantajan pakollisia lakisääteisiä eläkemaksuja 56 miljoonaa euroa (2012: 55). Fortum on saanut yhteiskunnalta tuotanto-, investointi-, T&K- ja muita merkittäviä (yli 0,5 milj. euron) tukia yhteensä 9 miljoonaa euroa (2012: 3). Ilmaiseksi saadut päästöoikeudet ja sähkösertifikaatit eivät ole mukana esitetyissä luvuissa.

Fortum on myös merkittävä osingonmaksaja. Fortumin hallituksen osinkoehdotuksen vuodelta 2013 mukaan osinko nousisi 10 %, mikä toisi 89 miljoonaa euroa lisää tuloja Suomen valtiolle.

Veroraportoinnin läpinäkyvyys

Fortum pyrkii lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä verojalanjäljen ymmärtämistä. Huolehdimme siitä, että kaikki tarvittavat veroihin liittyvät tiedot raportoidaan ajallaan ja oikein veroviranomaisille, osakkeenomistajille ja muille tahoille. Fortum ymmärtää avoimen viestinnän merkityksen tärkeiden veroasioiden kuten verotarkastusten ja valitusten osalta.

Lue lisää

Tilikaudelta maksettavat verot vuosina 2012-2013
milj. euroa Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Alankomaat Muut maat Yhteensä
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Tuloverot 1) 105 97 89 93 -1 1 1 2 1 1 2 0 31 7 11 2 239 203
Tuotanto-
verot 2)
51 49 133 140 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 188 193
Työllistämiseen liittyvät verot 3 4 29 28 5 4 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1 43 41
Omaisuuteen liittyvät verot 13 12 131 86 19 19 5 5 0 0 1 1 0 0 2 2 171 125
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3
Yhteensä 174 164 382 347 25 26 8 9 2 2 5 3 32 8 16 6 644 565
Taulukko ei sisällä tulleja
1) Tuloverot sisältävät kauden verotettavaan tuloon perustuvat kuluksi kirjatut verot sekä edellisten tilikausien tuloverojen oikaisut.
2) Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähkön hintaan sisältyvät tuotantoverot ja omaisuuteen liittyvät verot.
Tilikaudelta tilitettävät verot vuosina 2012-2013
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja Alankomaat Muut maat Yhteensä
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Arvonlisäverot, myynnit 455 543 861 767 370 324 49 60 19 14 56 50 1 1 48 45 1 859 1 804
Arvonlisäverot, hankinnat 403 488 657 608 373 328 35 51 14 18 35 38 0 2 43 67 1 560 1 600
Arvonlisäverot,
netto 3)
52 55 204 159 0 0 14 9 5 0 21 12 1 0 5 0 302 235
Palkoista perittävät
ennakonpidätykset
52 54 39 41 11 10 3 4 0 1 3 3 0 0 5 4 113 117
Valmisteverot 158 156 181 166 0 0 0 0 0 0 35 33 0 0 2 2 376 357
Lähdeverot 42 39 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 40
Yhteensä 304 304 424 366 11 10 18 14 5 1 59 48 1 0 12 6 834 749
3) Mikäli arvonlisäverot netto on negatiivinen, laskettu mukaan nollana. Vuonna 2012 Fortum raportoi arvonlisäveron taulukossa erikseen hankintojen ja myyntien osalta. Tilikaudelta tilitettävät verot olivat bruttomääräisenä 3 918 miljoona euroa vuonna 2012.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset