Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille

Fortum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Norjassa sekä Baltian maissa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa hyvinvointia.  

Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja osakkeenomistajille, kasvu- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista.

Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista 50,8 %, ja osallistumme yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja ja osinkoja. Näillä turvataan suomalaisen yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Investoinnit ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella. Maksetuilla palkoilla ja veroilla on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin.

Oheisessa kuvassa on esitelty Fortumin rahavirrat eri sidosryhmille vuonna 2013 sekä esimerkkejä tuotetusta

taloudellisesta lisäarvosta. Viemällä hiiren kuvan päälle saat näkyviin lisätietoja Fortumin toiminnan suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista eri sidosryhmille.

Tilikaudelta 2013 maksettavat verot toimintamaissamme olivat yhteensä 644 miljoonaa euroa. Eniten maksettavia veroja oli Ruotsin valtiolle, 382 miljoonaa euroa.

 

Lisäarvon tuottaminen (suluissa luvut vuodelta 2012)

Fortum

Lisäarvon jakautuminen

Henkilöstö

529 (543*) milj. €

Julkinen sektori

591 (593) milj. €

Rahoittajat ja osakkeen-omistajat

1 216 (1 514) milj. €

Investoinnit

1 286 (1 436) milj. €

Toimittajat

3 067 (3 002) milj. €

Asiakkaat

6 539 (6 398) milj. €


Henkilöstö

 • Toiminta keskittyy Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueelle
 • Fortum työllistää keskimäärin 10 246 (10 600) henkilöä
 • Fortum kehittää henkilöstönsä osaamista ja suorituskykyä osaamis- ja johtamiskoulutuksilla sekä tehtäväkierrolla
 • Palkat ja palkkiot vaikuttavat yksityiseen kuluttamiseen, ja henkilöstön maksamat verot yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen

Julkinen sektori

 • Fortumin tulo-, kiinteistö- ja valmisteverot olivat 588 (587) miljoonaa euroa
 • Tukea yhteiskunnalle jaettiin noin 3,2 (5,8) miljoonaa euroa
 • Fortum tukee yhteiskunnallista kehittymistä ja hyvinvointia maksamalla veroja ja sosiaalikuluja
 • Fortum tukee energia-alan luonnontieteellistä, taloustieteellistä ja teknillistieteellistä tutkimusta

Rahoittajat ja osakkeenomistajat

 • 132 072 (124 451) osakkeenomistajaa. Suomen valtio omistaa Fortumista 50,8 %
 • Osinkoja maksettiin 888 (888) miljoonaa euroa
 • Noin 73,8 % osingoista maksettiin suomalaisille osakkeenomistajille
 • Fortumin osakkeen kurssikehitys on ylittänyt eurooppalaisten verrokkiyhtiöiden kurssikehityksen viimeisen viiden vuoden aikana
 • Valtio-omisteisten yhtiöiden osakkeiden osinkotuotolla on vaikutusta sekä lyhyt -että pitkäaikaiseen sosiaaliseen hyvinvointiin

Investoinnit

 • Suurin osa kasvuinvestoinneista tehtiin Heat- ja Russia-divisioonissa
 • Euroopassa suunnitellut investoinnit lähes kaikki CO2-päästötöntä tuotantoa
 • Kunnossapito, tuottavuus ja lainsäädännön edellyttämät investoinnit olivat 794 (848) miljoonaa euroa
 • Kasvuinvestoinnit olivat 492 (588) miljoonaa euroa
 • Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 49 (41) miljoonaa euroa
 • Fortumin investoinnit kehittävät mm. turvallisuutta, tuotantokapasiteettia, energiatehokkuutta, paikallista infrastruktuuria ja sähkönsiirron luotettavuutta
 • Fortumin investoinnit luovat liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja palvelun- ja tavarantoimittajille

Toimittajat

 • Fortum jalostaa luonnon energialähteitä sähköksi ja lämmöksi
 • Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä paikallisilta että kansainvälisiltä toimijoilta
 • Fortum ostaa tavaroista ja palveluista noin puolet Euroopassa toimivilta toimittajilta
 • Uraani, kaasu ja valtaosa hiilestä hankittiin vuonna 2013 Venäjältä
 • Yhteistyö luo toimittajille työpaikkoja sekä avaa liiketoimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla, Baltian, Puolan ja Venäjän markkinoilla
 • Yhteistoiminta sekä verkosto- ja kumppanuussuhteet kasvattavat Fortumin osaamispääomaa, mahdollistavat laajan hankepohjan ja tukevat T&K-hankkeiden onnistunutta läpivientiä

Asiakkaat

 • Fortum myy sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja kaupunkikaasua sekä asiantuntijapalveluita
 • Fortumilla on 1,2 miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta ja 1,6 miljoonaa sähkönsiirtoasiakasta Pohjoismaissa. Sähkön tukkumarkkina-asiakkaita Venäjällä
 • Kaukolämpöasiakkaita on kahdeksassa maassa ja kymmenissä kaupungeissa
 • Fortum tuntee markkinat joilla toimii, ja kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkailleen
 • Fortumin tarjoamat palvelut ja ympäristömyönteiset tuotteet auttavat parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään sekä kustannuksia että päästöjä
 • Fortum kehittää älykästä sähköverkkoa kestävän yhteiskuntasuunnittelun tueksi
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset