Vuosikertomus 2013 | In English |

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Energianjakeluverkon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuu vaikutuksia lähiympäristöön. Ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla sekä noudattamalla ympäristömyönteisiä toimintatapoja.

Jakeluverkon suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja luontoon. Suunnittelun, kaavoituksen ja lupamenettelyjen avulla pyritään löytämään yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu sähkönjakelun varmistamiseksi.

Jakeluverkon rakentamisvaiheessa ympäristövaikutuksia aiheutuu muun muassa puuston poistosta sekä työmaa-aikaisesta liikenteestä, melusta ja pölyämisestä. Jakeluverkon rakentamisvaiheessa jäte- ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon jo urakoitsijoiden valintaprosessissa, ja ympäristövaikutuksia vähennetään toiminnan huolellisella suunnittelulla ja noudattamalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Jakeluverkkoa tarkastetaan, kunnossapidetään ja uusitaan säännöllisesti. Sähkönjakelun luotettavuutta parannetaan muun muassa maakaapeloinnilla, käyttämällä eristettyjä

ilmajohtoja, siirtämällä linjoja metsäalueilta teiden varsiin ja julkisille alueille aina kun mahdollista sekä johtoalueiden raivauksilla ja lisäämällä automaatiota verkon kriittisiin osiin.

Maakaapelointi turvaa myös luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Lintujen törmäyksiä vähennetään merkkipallojen kiinnittämisellä ilmajohtoihin sekä laskeutumisorsien asentamisella pylväisiin.

Jakeluverkon rakentamisessa ja uusinnassa syntyvä jätemateriaali pyritään kierrättämään. Vuonna 2013 Fortumin jakelutoiminnassa syntyi 3 900 tonnia jätettä, josta 75 % hyödynnettiin ja 25 % sijoitettiin kaatopaikalle. Muuntajien öljyvuotojen takia likaantuneet maa-alueet puhdistetaan niin pian kuin mahdollista. Uudet muuntamot on varustettu muuntajan alle tulevalla öljykaukalolla, joka estää öljyn pääsyn ympäristöön vahinkotilanteissa. Norjassa pohjavesialueilla sijaitsevissa muuntajissa pyritään käyttämään biohajoavaa öljyä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset