Vuosikertomus 2013 | In English |

Jakelun luotettavuuden parantaminen

Sähkönjakelun luotettavuus on yhä tärkeämpää paljon sähköä käyttävässä yhteiskunnassa. Sähkönkäyttäjien ja yhteiskunnan tarpeet edellyttävät myös tehokasta tiedottamista sähkönjakelun häiriötilanteissa.

Fortum investoi jatkuvasti sähköverkon uudistamiseen, kunnossapitoon ja toimitusvarmuuteen. Vuonna 2013 Distribution-liiketoiminta-alueen investoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa olivat yhteensä 260 miljoonaa euroa. Fortum investoi etäluettaviin mittareihin, maakaapeleihin, ilmajohtoihin sekä sähköasemiin. Myös verkon kriittisten osien verkostoautomaatiota lisättiin edelleen. Fortum pyrkii sähköverkkoinvestoinneillaan lisäämään verkon älyä sekä vähentämään ja lyhentämään sähkökatkoja.

Toimitusvarmuudelle lakisääteiset vaatimukset

Syyskuussa 2013 Suomessa voimaan tullut sähkömarkkinalaki asettaa sähkön toimitusvarmuudelle uusia vaatimuksia. Myrskyn seurauksena ei saa aiheutua verkon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia kestävää ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää

sähkönjakelun keskeytystä. Sähkönsiirtoyhtiöiden on täytettävä nämä vaatimukset viimeistään vuonna 2028. Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa jakeluverkonhaltijoita myös tiedottamaan verkon käyttäjille häiriötilanteissa ja antamaan arvion keskeytyksen kestosta ja laajuudesta.

Useita rajuja myrskyjä syksyn aikana

Loppusyksyn aikana Suomen sähkönjakeluverkkoja koetteli neljä rajua myrskyä, jotka olivat monin paikoin samaa luokkaa kuin joulun 2011 myrskyt. Myrskytuhojen seurauksena oli pahimmillaan sähköttä 145 000 Fortumin asiakasta. Suurin osa sähkökatkoista johtui kovan tuulen kaatamista puista, jotka osuivat ilmassa kulkeviin sähköjohtimiin. Lauha ja sateinen loppusyksy vaikutti siihen, että maa oli pehmeää ja puut olivat alttiita kaatumaan sähkölinjojen päälle. Vaikutukset sähkönkäyttäjille jäivät kuitenkin vuoden 2011 myrskyjä vähäisemmiksi. Erityisesti asiakastiedotus on

parantunut ja myös vikojen korjaaminen nopeutunut. Syksyn myrskyjen osalta häiriötiedottamisessa onnistuttiin hyvin. Fortumin asiakkaille viestittiin esimerkiksi tekstiviestien, mobiilisovelluksen ja internet-sivujen avulla.

Joulukuun ankarista myrskyistä johtuen sähkökatkojen keskimääräinen kesto asiakasta kohti (SAIDI) oli kaksinkertainen tavoitteeseemme verrattuna. SAIDI Fortumin sähköverkossa oli 220 minuuttia (2012: 103), ja yksittäisen sähkökatkon keskimääräinen pituus (CAIDI) oli 115 minuuttia (2012: 61). Vuodelle 2014 Fortum on asettanut maakohtaiset SAIDI-tavoitteet: Ruotsi < 100 minuuttia ja Norja < 96 minuuttia.

Joulukuun ankarista myrskyistä johtuen sähkökatkojen keskimääräinen kesto asiakasta kohti oli kaksinkertainen tavoitteeseemme verrattuna.

Säävarman verkon rakentaminen etenee

Suomessa Fortum käynnisti vuonna 2012 VahvaVerkko-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta.  Vuoden 2014 loppuun mennessä on tavoitteena saada säävarman sähkönjakelun piiriin Suomessa noin 280 000 asiakasta eli lähes puolet asiakkaistamme.

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa Suomessa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä. Tämän pitkän aikavälin hankkeen toteutuksesta päättää jatkossa Suomi Power Networks Oy, jonka kanssa allekirjoitettiin Suomen jakeluverkkoja koskeva myyntisopimus joulukuussa 2013.

Ruotsissa jatkettiin vuonna 2006 aloitetun SäkraNät-investointiohjelman toteuttamista. Alun perin sillä tähdättiin taajamien ulkopuolella asuvien Fortumin asiakkaiden sähkökatkojen puolittamiseen viidessä vuodessa. Tavoite saavutettiin vuonna 2010, mutta ohjelmaa jatketaan edelleen. Vuoden 2013 loppuun mennessä noin 740 000 Fortumin asiakasta (82 % asiakkaista) Ruotsissa on säävarman verkon piirissä.

Maakaapeloinnin lisäksi sähkönjakelun laatua parannetaan lisäämällä sähkönjakeluautomaatiota ja siirtämällä sähkölinjoja metsistä teiden varsille. Teiden varsilla sijaitsevat sähköjohdot on helpompi ja nopeampi korjata kuin metsän keskellä kulkevat johdot. Sähkönjakeluautomaatiolla saadaan vikapaikka rajatuksi mahdollisimman nopeasti ja sähköt palautetuksi vian vaikutusalueen ulkopuolella oleville asiakkaille.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset