Vuosikertomus 2013 | In English |

Lämpövoiman ympäristövaikutusten vähentäminen

Lämpövoimatuotanto perustuu polttoaineiden polttoon. Sen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät savukaasupäästöihin, päästöihin vesistöön sekä jätteisiin ja sivutuotteisiin, kuten tuhkaan ja rikinpoistotuotteisiin.

Lämpövoimatuotannon vaikutuksia ympäristöön vähennetään polttotekniikan avulla, puhdistamalla savukaasuja sekä polttoainemuutoksilla. Ympäristövaikutuksia voidaan parhaiten vähentää siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Tällöin etenkin hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöt vähenevät ja typen oksidien päästöjä voidaan vähentää polttotekniikasta riippuen.

CHP-tuotannon korkean kokonaishyötysuhteen ansiosta päästöt tuotettua energiayksikköä kohden ovat alemmat kuin lauhdetuotannossa ja yhteistuotanto vähentää näin ollen ympäristövaikutuksia. Lisäksi CHP-tuotannossa jäähdytysvettä tarvitaan vähän eli CHP:n myötä myös hukkalämpönä vesistöön johdettava lämpökuorma vähenee olennaisesti.

Päästöt ilmaan

Lämpövoimalaitosten ympäristövaikutuksia säännellään

laitoskohtaisissa ympäristöluvissa, jotka rajoittavat päästöjä sekä velvoittavat päästöjen tarkkailuun ja raportointiin. Vuonna 2013 Fortum jatkoi uusien, EU:n teollisuuspäästöjä koskevan direktiivin (IED) päästövaatimusten edellyttämien investointien valmistelua EU-maissa olevilla laitoksillaan. Direktiivi tiukentaa käytännössä kaikkien EU-alueen lämpövoimalaitostemme (sekä CHP-laitokset että lauhdevoimalaitokset) päästövaatimuksia vuodesta 2016 alkaen.

Venäjällä Fortumin lämpövoimalaitoksilla on käytetty parempilaatuista kivihiiltä teknisten mahdollisuuksien ja sopimusrajoitusten puitteissa, jolloin rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt käytettyä hiilitonnia kohden ovat laskeneet. Lisäksi muutamilla laitoksilla parannettiin polton tehokkuutta poltinparannuksilla. Ympäristövastuumme keskeiset mittarit - kokonaisenergiantuotannon CO2-ominaispäästö ja polttoaineiden käytön tehokkuus - kehittyivät vuonna 2013

toimenpiteistä huolimatta huonompaan suuntaan. CO2-ominaispäästö on ollut kasvussa viimeisten viiden vuoden ajan fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Olemme kuitenkin edelleen tavoitetasomme < 200 g/kWh alapuolella. Polttoaineiden käytön tehokkuus puolestaan on heikentynyt viimeiset viisi vuotta sähkön lauhdetuotannon lisääntymisen takia, emmekä ole saavuttaneet tavoitetta 70 %.

Jätteitä ja sivutuotteita hyötykäyttöön

Vuonna 2013 tuhkan hyötykäyttöaste oli 48 % (2012: 51 %) ja kipsin 99 % (2012: 89 %). Kipsin hyötykäyttöaste vuonna 2012 on laskettu uudelleen rikinpoistotuotteiden luokittelun muutoksen johdosta. Fortumin Euroopan laitoksilla sivutuotteet ja jätteet hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Kipsiä käytetään raaka-aineena kipsilevyteollisuudessa. Lentotuhkaa käytettiin rakennusaineteollisuudessa, tienrakennuksessa,

maanrakennuksessa ja kaivostäytössä. Joensuun voimalaitos jätti lupahakemuksen koskien laitoksen tuhkista rakennettavaa meluestettä laitosalueen ympärille. Fortumin voimalaitosten pohjatuhkien CE-merkintä käynnistettiin vuonna 2013.

Venäjällä tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska sille ei ole hyötykäyttökohteita.

Vaikutuksia vesistöön edelleen vähennettävä

Lämpövoimalaitosten vaikutukset vesistöihin aiheutuvat vesistöön johdettavan jäähdytysveden lämpökuormasta, kiintoaineesta sekä typpi-, fosfori- ja raskasmetallipäästöistä. Voimalaitosten jätevesiä puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti ennen niiden johtamista vesistöön. Joidenkin laitosten jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon. Fortumin Venäjän laitoksilla

on viime vuosina ylitetty jätevesien lupaehtoja toistuvasti. Toimet ylitysten poistamiseksi jatkuivat vuonna 2013, mutta ylitykset pysyivät vuoden 2012 tasolla. Toimenpiteitä olivat korroosionestoaineen muuttaminen sekä hiiltä käyttävien voimalaitosten tuhka-altaiden läpi menevien vesivirtojen erottaminen ja vähentäminen. Lisäksi käynnistettiin selvitykset parempien öljynerotusjärjestelmien asentamisesta. Mahdolliset investointipäätökset tehdään vuonna 2014.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset