Vuosikertomus 2013 | In English |

Monipuolista polttoaineiden käyttöä

Fortum hyödyntää CHP-tuotannossaan monipuolisesti ja joustavasti eri energialähteitä ja pyrkii lisäämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Vuonna 2013 CHP-laitosten polttoaineista maakaasun osuus oli 76 %, kivihiilen 13 %, jäteperäisen polttoaineen 3 %, biomassan ja nestemäisen biopolttoaineen 7 % ja turpeen 0,6 %. Bioenergian käytön lisäämistä tutkittiin ja toteutettiin useilla Fortumin voimalaitoksilla. Biomassan käyttö kasvoi myös, kun kaksi uutta biomassaa käyttävää CHP-laitosta aloitti tuotantonsa, Järvenpäässä Suomessa ja Jelgavassa Latviassa. 

Fortum on merkittävä yhdyskuntajätteen hyödyntäjä Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on olennainen osa kestävää jätehuoltoa, koska sen avulla voidaan vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Fortum lisäsi jäteperäisen polttoaineen käyttöä, kun kaksi uutta yhdyskuntajätettä käyttävää CHP-laitosta aloitti tuotantonsa;  toinen Klaipedassa Liettuassa ja toinen Bristassa Ruotsissa.

CHP parantaa energiatehokkuutta

CHP-teknologialla on tärkeä tehtävä resurssitehokkuuden parantamisessa, sillä sen avulla polttoaineen sisältämän energian eli primäärienergian käytön tehokkuus paranee huomattavasti. CHP-prosessissa polttoaineen energiasta saadaan hyödynnettyä lähes 90 %.

CHP-laitoksen kokonaishyötysuhdetta voidaan edelleen nostaa ns. CHP+ ‑ratkaisuilla, joissa sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi tuotetaan kolmatta tuotetta, kuten nestemäistä polttoainetta. Esimerkkinä tällaisesta on vuoden 2013 lopulla Joensuun CHP-laitoksella käyttöönotettu pyrolyysiteknologiaan perustuva OTSO-bioöljyn tuotantolaitos, joka parantaa laitoksen tehokkuutta lisääntyvän lämmöntuotannon johdosta. Bioöljy tulee korvaamaan fossiilista polttoöljyä Fortumin omilla sekä asiakkaiden lämpölaitoksilla.

CHP-laitosten käytettävyys hyvällä tasolla

Voimalaitoksen hyvä käytettävyys mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen käytön, luotettavan energian toimituksen sekä ympäristövaikutusten vähentämisen. Fortumin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja mittareihin on vuoden 2013 alusta alkaen sisältynyt CHP-laitosten käytettävyys, joka oli 94 % tavoitearvon ollessa > 92 %.

Fortumin tavoitteena on jatkuvasti parantaa laitosten käytettävyyttä ja luotettavuutta. Käynnissä on useita parannusprojekteja. Esimerkiksi Venäjällä käynnistettiin ohjelma, jossa tehdään teknisiä laitosparannuksia ja koulutetaan käyttöhenkilökuntaa. Puolassa Zabrzen CHP-laitoksen käynnistyksissä siirryttiin hiilipölyn sijasta käyttämään kaasua, jolloin käynnistysten määrä väheni. Ruotsissa jatkettiin projektia, jossa käytettävyyttä parannetaan ennakoivan kunnossapidon avulla.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset