Vuosikertomus 2013 | In English |

Toimitusketjun kestävä hallinta

Fortum edellyttää liiketoimintakumppaneidensa toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta ja Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Vuonna 2013 Fortum jatkoi kestävään kehitykseen liittyviä toimittaja-auditointeja, joita tehtiin yhteensä 13.

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan, ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) summaa palvelun- ja tavarantoimittajia koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Ohje on jaettu neljään osioon, jotka ovat liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Toimintaohje on käytössä kaikissa Fortumin toimintamaissa ja se liitetään yli 50 000 euron suuruisiin hankintasopimuksiin. Russia-divisioonassa toimittajien tulee allekirjoittaa sitoumus noudattaa Toimintaohjetta voidakseen osallistua tarjouskilpailuun.

Fortum on ollut Bettercoal-aloitteen jäsen vuodesta 2012. Bettercoal-aloitteen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. Bettercoalin vuonna

2013 hyväksytty toimintaohje määrittelee sosiaaliset, eettiset ja ympäristövaatimukset hiilentoimittajille. Hiilen hankinnassa Fortum noudattaa Bettercoalin toimintaohjetta.

Vuonna 2013 urakoitsijoiden EHS-asioiden hallintaa parannettiin uudistamalla konsernin ohjeistukset, luomalla yhteiset EHS-vaatimukset ja kehittämällä urakoitsijoiden arviointiprosessia.

Esivalinnat ja toimittaja-auditoinnit arvioinnin tukena

Arvioimme liiketoimintakumppaneidemme toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Esivalinta koostuu kirjallisesta kyselystä ja luottokelpoisuuden tarkastuksesta. Toimittajakyselyllä selvitetään sekä yleisiä että kestävään kehitykseen liittyviä käytäntöjä, ja kysely auttaa toimittajia ymmärtämään, mitä Fortum tarkoittaa Toimintaohjeen

mukaisella toiminnalla. Toimittajakysely auttaa myös tunnistamaan riskialttiit toimittajat ja selvittää mahdollisten lisätoimenpiteiden tarpeen. Russia-divisioonan toimittajien esivalinta pyritään yhdenmukaistamaan konsernin ohjeistuksen kanssa vuoden 2014 aikana.

Auditoinnissa arvioidaan, kuinka toimittaja vastaa Fortumin palvelun- ja tavarantoimittajien Toimintaohjeen vaatimuksiin. Auditoinnit tehdään aina toimittajan tiloissa ja ne sisältävät tuotannontarkastuksen, työntekijähaastattelut sekä dokumenttien ja tallenteiden tarkastelun. Mikäli poikkeamia löytyy, toimittaja tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme.

Poikkeamista korjaaviin toimenpiteisiin

Vuonna 2013 Fortumin tavoitteena oli auditoida jokaisesta divisioonasta kolme riskimaatoimittajaa tai muutoin

riskitoimittajiksi luokiteltua toimittajaa. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin. Auditointeja tehtiin yhteensä 13 sekä riskimaa- että ei-riskimaatoimittajille, jotka ovat joko suorassa sopimussuhteessa Fortumiin tai toimivat alihankkijana Fortumin toimittajille. Auditoinneille asetettu tavoite saavutettiin ESD-divisioonaa lukuun ottamatta kaikissa divisioonissa. ESD-divisioonassa auditointeja ei vuoden aikana tehty sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvityksen vuoksi.

Toimittaja-auditointien esiin tuomat merkittävimmät poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen, ylityötunteihin ja alihankkijoiden hallintaan. Auditointitulosten perusteella on joissakin tapauksissa jätetty uusimatta sopimus toimittajan kanssa tai yhteistyö on keskeytetty, kunnes toimittaja on

tehnyt tarvittavat parannukset. Kesäkuussa 2013 eräälle urakoitsijalle tehty auditointi paljasti merkittäviä poikkeamia ja työt keskeytettiin välittömästi kunnes merkittävät poikkeamat oli korjattu. Loppukesästä suoritettiin uusinta-auditointi, jolla varmistettiin toiminnan taso.

Vuonna 2014 Fortum jatkaa toimittaja-auditointien tekoa ja tavoitteena on auditoida vähintään viisitoista toimittajaa tai kumppania. Myös urakoitsijat kuuluvat auditointien piiriin. Auditoitavat toimittajat valitaan riskin tai toimitussopimuksen merkittävyyden perusteella.

Toimittaja-auditoinneissa havaitut merkittävimmät poikkeamat liittyivät työturvallisuuteen, ylityötunteihin ja alihankkijoiden hallintaan.

Oma henkilöstö auditoijana

Fortumin oma henkilöstö vastaa toimittaja-auditoinneista. Auditoijat saavat kukin 1,5 päivää kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi Toimintaohjeen vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut. Koulutuksen jälkeen toimittaja-auditoinnit aloitetaan yhdessä kokeneen auditoijan kanssa. Tavoitteenamme on kouluttaa auditoijia eri divisioonista ja toimintamaista. Vuonna 2013 koulutettiin yhteensä yksitoista auditoijaa Puolasta ja Ruotsista. Lisäksi viisi henkilöä on käynyt Social Accountability (SA8000) standardin auditoijakoulutuksen.

Fortumin tekemät toimittaja-auditoinnit vuonna 2013

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset