Vuosikertomus 2013 | In English |

Yleiset

EN30 Ympäristönsuojelukustannukset ja ympäristöinvestoinnit

EHS-kustannukset

Fortumin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskustannukset (eli EHS-investoinnit ja käyttökustannukset) syntyvät toimenpiteistä, joiden tarkoitus on hallita ja vähentää toimintojen ympäristövaikutuksia tai parantaa toiminnan turvallisuutta.

EHS-kustannukset voivat olla pakollisia lainsäädännön tai lupaehtojen perusteella tai vapaaehtoisia. Mukaan lasketaan myös ympäristömyönteisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kustannukset.

Vuonna 2013 Fortumin investoinnit ympäristöön ja turvallisuuteen olivat yhteensä 69 miljoonaa euroa (2012: 63).

Investoinnit liittyivät pääasiassa terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, ilmansuojeluun sekä patoturvallisuuteen. Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät käyttökustannukset olivat 65 miljoonaa euroa (2012: 62). Kustannuksiin on laskettu mukaan muun muassa ympäristönsuojelulaitteiden ja -järjestelmien käyttö ja kunnossapito, päästö- ja ympäristöseuranta, saastuneen maaperän puhdistaminen, biodiversiteetin ylläpito ja kehittäminen, EHS-asioiden hallintajärjestelmien kehittäminen, ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä tarvittavat ympäristövaikutusten arviointiselvitykset ja lupahakemukset.

Luvut ovat suuntaa-antavia, sillä EHS-kustannuksia ja -investointeja ei vielä eritellä täysin kattavasti laskentajärjestelmissä.

EHS-käyttökustannukset1) vuosina 2012- 2013
milj. euroa 2013 2012
Ympäristötutkimukset 22,3 24,4
Terveys ja turvallisuus 7,1 11,1
EHS-asioiden hallinta 4,3 7,9
Ilmansuojelu 12,9 6,1
Jätehuolto 5,2 4,0
Maaperän ja vesien suojelu ja puhdistaminen 1,2 2,3
Jätevesien käsittely 2,4 2,2
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 5,3 2,1
Ympäristöperusteiset korvaukset ja sakot 3,3 1,8
Ympäristömyönteisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 0,8 0,3
Yhteensä 64,8 62,2
1) Tietoa ei kerätty eriteltynä vuonna 2011

Ympäristövastuu

Ympäristöriskejä ja -vastuita arvioidaan säännöllisesti suhteessa tehtyihin toimenpiteisiin ja tältä pohjalta tehdään tarvittavia varauksia tulevaisuuden kustannuksiin. Ympäristövastuu aiemmista toiminnoista liittyy useimmiten rakennusten ja rakennelmien purkamiseen saastuneilta maa-alueilta, saastuneiden maa-alueiden puhdistamiseen tai suljettujen läjitysalueiden maisemointiin ja jälkihoitoon. Vuoden 2013 kuluessa kartoitettiin eri toimintojen ympäristöriskikohteita ja vuoden 2014 aikana pyritään luokittelemaan kartoitetut kohteet ja määrittämään niihin liittyvät mahdolliset varaukset.

Vuonna 2013 varauksia oli yhteensä 11 miljoonaa euroa ympäristövahinkoihin liittyvien tulevien korjauskustannusten varalle. Pääosa varauksista tultanee käyttämään seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Ruotsissa patovahingoista johtuvat kolmansia osapuolia koskevat vastuuvelvollisuudet ovat yksin laitoksen omistajan vastuulla. Fortumilla on yhdessä muiden vesivoimantuottajien kanssa yhteinen patovahinkovakuutusjärjestelmä, joka kattaa patovahinkovastuut enintään 9 000 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta.

Suomen uudistetun ydinenergialain mukaisesti Fortum teki Työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta kesäkuun 2013 lopussa. Ministeriö päättää ydinenergialain mukaisesti lasketun vastuun määrän vuosittain. Vastuun määrä perustuu kolmen vuoden välein tehtävään tekniseen suunnitelmaan. Uutta teknistä suunnitelmaa vastaava kustannusarvio päivitettiin vuoden 2013 alkupuolella. Päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena laillisen vastuun määrä kasvoi, sillä käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin ja

loppusijoittamiseen liittyvien tulevien kustannusten odotetaan nousevan.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen perustuva ydinenergialain mukainen vastuu vuoden 2013 lopussa on 1 059 miljoonaa euroa (2012: 996).

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset