Vuosikertomus 2013 | In English |

Vesi

EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä

Fortum otti kaikkiaan 2 460 miljoonaa kuutiometriä (2012: 2 210) vettä, josta valtaosa, 2 245 miljoonaa kuutiometriä (2012: 2 017), käytettiin lämpövoimalaitosten jäähdytysvetenä. Suomen lauhdutusvoimalaitoksilla käytetään suoraa merivesijäähdytystä. Siinä jäähdytysvesi virtaa lauhduttimen läpi ja palaa takaisin mereen hieman lämmenneenä, mutta veden määrä pysyy muuttumattomana.

Venäjän ja Puolan voimalaitoksilla on käytössä myös jäähdytystorneja, joissa osa vedestä haihtuu ilmakehään. Venäjällä käytetään vettä myös tuhkan pumppaamiseen hiilivoimalaitoksilta tuhka-altaisiin.

Vesivoiman tuotannossa vesi kulkee kokonaisuudessaan turbiinien läpi, jolloin veden määrä ja laatu säilyvät

muuttumattomina. Vesivoiman tuotanto ei ole mukana edellä mainituissa vedenkäytön määrissä.

Fortum teki vuonna 2013 systemaattisen kartoituksen vedenkäytöstä kaikilla voimalaitoksillaan. Selvityksen perusteella myös vuosina 2011 ja 2012 raportoituja vedenoton lukuja on tarkennettu ennen muuta Venäjän voimalaitostemme jäähdytysveden käytön osalta. Ruotsin lämpöpumppujen vedenotto on mukana vuodesta 2012 lähtien.


Vedenotto lähteittäin vuosina 2011-2013
milj. m3 2013 2012 2011
Merivesi 1 840 1 629 1 950
Makea pintavesi 606 573 641
Vesijohtovesi 8,4 8,1 8,6
Muu lähde 5,3 0,2 0,2
Yhteensä 2 460 2 210 2 600
Vedenotto maittain vuosina 2011-2013
milj. m3 2013 2012 2011
Suomi 1 764 1 538 2 071
Venäjä 544 526 524
Ruotsi 148 143 1,2
Iso-Britannia 2,2 2,1 2,5
Puola 0,9 1,0 0,8
Muut maat 0,5 0,3 0,4
Yhteensä 2 460 2 210 2 600
Vedenkäyttö vuosina 2011-2013
milj. m3 2013 2012 2011
Jäähdytysvesi 2 245 2 017 2 517
Merivesi lämpöpumpuille 138 130 -
Prosessi- ja käyttövesi 76 64 83
Veden kierrätys 12,5 9,5 36

EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi

Fortum käyttää meri-, järvi- tai jokivettä. Käyttöön otettu vesimäärä on pieni verrattuna vesistöjen vesimäärään ja -virtaukseen, eikä vesilähteisiin siksi vaikuteta merkittävästi. Veden vähyys ei ole ongelma Fortumin voimalaitosten toiminta-alueilla.

Puola on ainoa Fortumin toiminta-alue, joka on määritelty ns. vesikriittiseksi alueeksi WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) Global Water Tool -työkalun mukaan. Siinä kriittisyyden rajana pidetään 1 700 m3:n uusiutuvaa vesivarantoa henkeä kohti.

Fortumin voima- ja lämpölaitokset Puolassa ovat pääasiassa pieniä ja käyttävät pääasiassa kunnallista vesijohtovettä. Veden kokonaiskulutus on miljoonan kuutiometrin luokkaa

vuosittain. Fortumin toiminta-alueilla ei ole kunnallisten vesivarojen loppumisriskiä. Kaikki toimintomme vesikriittisillä alueilla on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaan.

EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kierrätetyn veden määrä oli 12,5 miljoonaa kuutiometriä (2012: 9,5) eli 16 % (2012: 15 %) prosessiveden otosta. Kierrätetty vesi oli pääosin peräisin Venäjän voimalaitostemme tuhka- ja jätevesialtaista.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset