Vuosikertomus 2013 | In English |

Luonnon monimuotoisuus

EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko

Fortum omistaa kiinteistöjä, joilla on voimantuotantoa suojelluilla alueilla. Suomessa Fortum omistaa 52 hehtaaria (ha) maa-alueita neljältä suojelualueelta voimalaitosten läheltä. Noin 15 ha suojeltuja alueita sijaitsee Fortumin omistamilla alueilla, joilla on sähkönsiirron laitteistoja. Suojellut alueet koostuvat luonnonsuojelu-, erämaa-, luonnonsuojeluohjelma- sekä Natura 2000 -alueista. Ruotsissa 971 ha kahdeltatoista suojelualueelta sijoittuu Fortumin omistamille maa-alueille lähellä voimalaitoksia. Nämä alueet ovat Natura 2000- ja luonnonsuojelualueita. Lisäksi Fortumilla on suojelualueilla useita maa-alueita, joilla ei ole voimantuotantoa tai sähkönsiirtolaitteistoja. Tarkempi listaus Fortumin maa-alueista lähellä suojeltuja alueita löytyy täältä.


EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Fortumin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ennen muuta vesivoiman tuotantoon, jota yhtiöllä on Pohjoismaissa. Näin ollen vaikutusten ja toimenpiteiden tarkastelu rajoittuu maantieteellisesti lähinnä Pohjoismaihin. Vaikutukset ovat usein paikallisia ja liittyvät pääasiassa maa- ja vesialueiden käyttöön. Vesivoiman tuotannon vaikutukset liittyvät joissain tapauksissa patoihin, jotka estävät kalojen vaeltamisen, ja koskien vähenemiseen lajien elinympäristöinä. 

Lisäksi Fortumin sähkönjakelutoiminnot sekä polttoaineiden hankinta voivat vaikuttaa haitallisesti rikkaan biodiversiteetin alueisiin. Fortumin vesistöön johtamat purkuvedet, erityisesti jäähdytys- ja valumavedet, vaikuttavat vesistöihin ja niihin

liittyviin elinympäristöihin sekä vesiluonnon monimuotoisuuteen vain vähäisesti.

Polttoaineiden (esimerkiksi turpeen ja biomassan) hyödyntäminen energiantuotannossa voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tekijät otetaan huomioon polttoaineen hankinnassa.

Fortumin ainoa oma polttoaineen tuotantolaitos on Joensuussa syksyllä 2013 käyttöönotettu bioöljylaitos. Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta puubiomassaa, kuten Joensuun seudun metsäteollisuuden sivutuotteita.

EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt

Fortum otti osaa useisiin elinympäristökunnostuksiin vuonna

2013. Vuoksen vesistössä kunnostettiin kolmella alueella elinympäristöjä harjukselle ja taimenelle. Utosjoella, Oulujoen sivujoessa, kunnostettiin 16 aluetta kiveämällä koskia, tekemällä kutu- ja poikasalueita ja vesittämällä sivu-uomia.

Kiantajärven luhtarantojen kunnostuksessa luotiin pesintäalueita linnuille ja kunnostettiin kalojen elinympäristöjä. Lähes 100 eri lintulajia on nähty pesintäaikaan luhtarannoilla.

Ruotsissa jokihelmisimpukka kotiutettiin takaisin Bulsjö-jokeen. Istutuksen tuloksia ja simpukoiden selviytymistä seurataan vuonna 2014. Fortum myös rahoitti Valvtjärsnbäckenin, Ljusnan-joen pienen sivupuron, kunnostamista, joka lisää jokihelmisimpukan lisääntymismahdollisuuksia.

Untran voimalaitoksen läheisyydessä Dalälven-joella Fortum

hoitaa yhtiön metsää 260 hehtaarin alueella ympäristönhoitosuunnitelman mukaisesti suojellakseen alueen hyvin monimuotoista luontoa. Jatkuvasti käytössä olevan ympäristömyönteisen metsänhoidon vaikutuksia seurataan luontokartoituksin.

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta

Fortumin biodiversiteettiohjeessa on määritelty periaatteet, joilla otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja joilla hallitaan yhtiön toimintojen vaikutuksia biodiversiteettiin. Fortum tiedostaa, että luonnon monimuotoisuus on sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti olennainen osa kestävää kehitystä.

Fortum liittyi tammikuussa 2014 Suomen yritysvastuuverkoston (FiBS) Yritykset ja biodiversiteetti

-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä liiketoiminnassa, auttaa yrityksiä ymmärtämään ja toteuttamaan niitä koskevat luontopääoman suojelulle asetetut päämäärät sekä tukea yritysten omaa ympäristövastuullisuuden kehittämistä ja parantamista. Fortum osallistuu ohjelman puitteissa myös sen Master Class -koulutukseen.

Keskeiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan projektien esiselvitysvaiheessa, esimerkiksi vesivoimaprojekteissa ennen investointipäätöstä. Mikäli investoinnilla todetaan olevan vaikutusta johonkin tiettyyn lajiin, laitoksen suunnittelua voidaan muuttaa tai ryhtyä ympäristöarvon säilyttämis- tai kunnostustoimenpiteisiin. Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan perusteellisesti osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Fortum kompensoi vesivoiman tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia istuttamalla useita eri kalalajeja. Suomen joille, joissa on Fortumin vesivoimalaitoksia, saatiin vuonna 2013 valmiiksi yleiset suunnitelmat jokikohtaisista ympäristötoimenpiteistä. Ruotsissa työ ympäristötoimintasuunnitelmien kanssa jatkuu edelleen. Vuoden aikana kuudelle ruotsalaiselle joelle, joissa Fortum on yksi vesivoiman tuottajista, on koostettu yhteenveto mahdollisista ympäristötoimenpiteistä.

Fortum pienentää vesivoiman tuotantonsa ympäristövaikutuksia lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisilla hankkeilla. Ruotsissa osa hankkeisiin käytetyistä varoista kertyy Bra Miljöval -merkityn sähkön myynnistä. Suomessa toteutettiin vuonna 2013 yksi hanke ympäristömerkityn sähkön myynnistä rahastoiduilla varoilla. Vuonna 2013 Fortum toteutti vapaaehtoisia ympäristöhankkeita vesivoiman tuotantonsa

ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja tutkimiseksi yhteensä noin 710 000 euron arvosta Suomessa ja Ruotsissa. Tyypillisesti projektit tehdään yhteistyössä viranomaisten, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Sähköverkkotoiminnassa maakaapelointi suojaa luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia maisemaan ja lintuihin. Lintujen törmäyksiä ja sähköiskuja voidaan välttää verkoston jännitteisten osien eristämisellä sekä merkkipallojen kiinnittämisellä ilmajohtoihin ja laskeutumisorsien kiinnittämisellä pylväisiin. Uusi sähköverkko rakennetaan julkisille alueille ja tienvarsiin aina kun mahdollista.

Biomassan ja biopolttoaineiden ostoissa Fortum pyrkii lisäämään sertifioidun puupolttoaineen osuutta. Tällainen polttoaine on peräisin kestävistä energianlähteistä, joiden arvioinnissa luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon.

Fortumin tavoitteena on vuoden 2014 aikana aloittaa tiedonkeruu polttoaineena käytetyn sertifioidun puuperäisen biomassan määrästä Suomessa ja Ruotsissa.

EN15 Uhanalaiset lajit, joilla on elinympäristöjä toiminta-alueella

Fortum ei ole selvittänyt kattavasti uhanalaisten lajien esiintymistä toiminta-alueensa läheisyydessä, mutta on jatkuvasti lisäämässä tietoisuutta uhanalaisista lajeista voimalaitostensa lähialueilla.

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi IUCN:n punaisella listalla. Muutamina vuosina Fortum on muuttanut Vuoksen virtaamia, jotta kuutit selviäisivät paremmin pesissään. Yksi tärkeä uhanalainen laji Suomen ja Ruotsin joissa on jokihelmisimpukka. Fortum on rahoittanut useita projekteja,

joilla on kunnostettu jokihelmisimpukan elinympäristöjä. Fortum rahoittaa myös Karlstadin yliopiston tutkimushanketta, joka tuottaa tietoa jokihelmisimpukan lisääntymisestä ja simpukan isäntäkalan (taimen) alkuperän merkityksestä simpukan elinkierrolle.

Laforsenin vesivoimalaitoksen lähellä Ljusnan-joella Ruotsissa kasvaa uhanalainen saralaji (Carex heleonaste). Vuosittaisella huoltotyöllä varmistetaan tämän uhanalaisen lajin suojelemiseksi lajille hyvät elinolosuhteet.

Ruotsissa Fortum osallistuu ankeriaan (Anguilla anguilla) suojeluhankkeeseen ja tutkimukseen yhdessä seitsemän vesivoimayhtiön ja Ruotsin ympäristöviranomaisten (Havs- och vattenmyndigheten) kanssa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset