Vuosikertomus 2013 | In English |

Varmennuslausunto

Riippumaton varmennuslausunto Fortum Oyj:n kestävän kehityksen raportoinnista

Fortum Oyj:n johdolle

Olemme Fortum Oyj:n johdon pyynnöstä (myöhemmin Fortum) suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Fortumin kestävän kehityksen raportointi raportointikaudelta 1.1. -31.12.2013. Varmennus kattaa suomenkielisellä verkkosivustolla osoitteessa http://annualreport2013.fortum.com/fi/ olevan kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston.

Johdon vastuu

Fortumin johto vastaa kestävän kehityksen raportoinnin laatimisesta Global Reporting Initiativen Sustainability Reporting Guidelines G3.1 –ohjeistuksen sekä

AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) –periaatteiden (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen) mukaisesti. Tämä vastuu sisältää kestävän kehityksen raportoinnin valmistelun ja oikeellisuuden kannalta oleellisten sisäisten kontrollien suunnittelun, täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että raportointi on vapaa olennaisista virhelausumista. Lisäksi vastuuseen sisältyy asiaankuuluvien kriteerien valinta ja soveltaminen sekä olosuhteisiin nähden kohtuullisten arvioiden tekeminen. Raportoinnin laajuus ja sen sisältämä informaatio ovat riippuvaisia Fortumin olennaisiksi määrittelemistä vastuullisuuden näkökohdista, sekä vastuullisuuden raportointiperiaatteista.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on suorittamamme työn

perusteella esittää rajoitetun varmuuden antava varmennuslausunto Fortumin kestävän kehityksen raportoinnista. Tämä varmennuslausunto on laadittu toimeksiantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennuslausunnosta ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Fortumille, emme kolmansille osapuolille. Toimeksianto on suoritettu muuta kuin taloudellista informaatiota koskevan ISAE3000-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti hankkiaksemme rajoitetun varmuuden Fortumin kestävän kehityksen raportoinnista. Lisäksi työmme on suoritettu AA1000 Assurance Standard (2008) -mukaisesti arvioidaksemme AA1000APS (2008) –periaatteiden noudattamista type 1 –muotoisena rajoitetun varmuuden hankkimiseksi. Tämä edellyttää varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja suorittamista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä, ettei tietoomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei kestävän kehityksen

raportointia olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu raportointikriteeristöjen mukaisesti.

Tehtävänämme ei ollut varmentaa tulevaisuuteen liittyvää tietoa, kuten tavoitteita, odotuksia tai päämääriä, ja näin ollen me emme tee johtopäätöksiä näihin tietoihin liittyen.

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto sisältää toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi raportointiin sisältyvistä tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan, mutta toimenpiteet ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa. Toimenpiteet eivät sisällä yksityiskohtaista lukujen tai prosessien ja sisäisten kontrollien toiminnallisen tehokkuuden testaamista, minkä vuoksi on mahdollista, että tietoomme ei tule kaikkia merkittäviä asioita, jotka tunnistettaisiin kohtuullisen varmuuden toimeksiannossa.

Olemme suorittaneet toimeksiannossa seuraavat toimenpiteet:

  • Arvioineet johdon raportointiohjeiden ja – kriteerien sopivuutta, niiden yhteneväistä soveltamista, sidosryhmien osallistamista, sidosryhmien vuoropuheluun vastaamista sekä näiden asioiden esittämistä kestävän kehityksen raportissa.
  • Haastatelleet Fortumin kestävästä kehityksestä vastuussa olevia ylimmän johdon edustajia vahvistaaksemme ymmärrystämme Fortumin kestävän kehityksen tavoitteista osana Fortumin liiketoiminnan strategiaa ja toimintoja.
  • Käyneet läpi sisäistä ja ulkoista dokumentaatiota selvittääksemme, missä laajuudessa nämä dokumentit ja tieto tukevat kestävän kehityksen raportissa esitettyä tietoa, ja arvioineet ovatko raportissa esitetyt tiedot linjassa sen kanssa, mikä on kokonaisvaltainen ymmärryksemme Fortumin kestävästä kehityksestä.
  • Haastatelleet kestävän kehityksen tietojen keräämisestä ja raportoinnista vastaavia henkilöitä ja käyneet läpi prosesseja ja järjestelmiä, joita käytetään raportin tietojen keräämisessä, sisältäen tietojen yhdistelyn kestävän kehityksen raporttia varten.
  • Suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä ja aineistotarkastusta arvioidaksemme kestävän kehityksen raportin tietojen oikeellisuutta.
  • Vierailleet valituissa tuotantolaitoksissa Suomessa ja Venäjällä käydäksemme läpi raportointiohjeistusten noudattamista, arvioidaksemme raportointiprosessin luotettavuutta sekä testataksemme pistokokein kestävän kehityksen raportin tietojen keräämistä.
  • Arvioineet Fortumin itse arvioimaa GRI-sovellustasoa perustuen GRI-raportointiohjeistukseen.

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja asianmukaista johtopäätöksen tekemiseksi.

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella raportoimme seuraavat AA1000APS (2008) -periaatteita sekä GRI G3.1 -ohjeistusta koskevat suositukset. Suositusten tarkoitus on kehittää Fortumin kestävän kehityksen johtamista ja raportointia tulevaisuudessa, eivätkä ne vaikuta esittämiimme johtopäätöksiin.

  • Sidosryhminen osallistaminen: Fortumilla on käytössä kattava prosessi sidosryhmien osallistamiseksi, jonka avulla se on tunnistanut toimintansa kannalta olennaiset sidosryhmät. Suosittelemme, että Fortum jatkaa avointa ja säännöllistä vuoropuhelua olennaisten sidosryhmien kanssa ja jatkaa sisäisen kommunikaation kehittämistä varmistaakseen, että kaikki sidosryhmien esiin nostamat asiat otetaan asianmukaisesti huomioon Fortumin päätöksenteossa.
  • Olennaisten kestävän kehityksen näkökohtien määrittäminen: Fortumilla on käytössään prosessi sidosryhmille olennaisten ja tärkeiden asioiden määrittämiseksi. Suosittelemme, että prosessia kehitetään edelleen systemaattisemmaksi, jotta kaikki olennaiset asiat tulevat huomioiduksi.
  • Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: Raportti sisältää huomattavan määrän tietoa siitä, miten Fortum on vastannut sidosryhmiensä odotuksiin. Vuonna 2013 Fortum on edelleen kehittänyt raportointinsa tasapainoista esittämistapaa ja raportoi entistä johdonmukaisemmin myös yhtiölle haasteellisista asioista. Suosittelemme, että Fortum ylläpitää tasapainoista kestävän kehityksen teemoista raportointia ja jatkaa avointa keskustelua tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet sidosryhmille merkittävien seikkojen muutoksiin raportointikautena sekä tulevat vaikuttamaan niihin tulevaisuudessa.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Noudatamme riippumattomuusvaatimuksia, ja muita eettisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät IESBA:n (the International Ethics Standards Board for Accountants) antamiin eettisiin sääntöihin.

Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista kestävän kehityksen raportoinnin ja varmentamisen asiatuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen ja ammatilliset pätevyydet varmennuksen suorittamiseen.

Johtopäätös

Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, ettei Fortum Oyj:n kestävän kehityksen raportointi raportointikaudelta 1.1.-31.12.2013 olisi kaikilta olennaisilta osin laadittu

Global Reporting Initiative (G3.1) –raportointisuositusten ja AA1000APS (2008) AccountAbility Principles – periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen raportointi täyttää GRI G3.1 B+ sovellustason vaatimukset.

Espoo 21.3.2014
Deloitte & Touche Oy

Jukka Vattulainen
Authorized Public
Accountant
Lasse Ingström
Authorized Public
Accountant 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset